SSK Prim Hesaplama

SSK Prim Hesaplama sayfasında aylık brüt ya da net ücretinizi girerek SSK Primi, işsizlik sigortası, işverenin sizin adınıza yatıracağı prim ve işsizlik sigortası prim tutarlarını hesaplayabilirsiniz. Aşağıdaki SSK Prim Hesaplama ekranında ssk prim hesabı için SSK Prim Hesaplama linkine tıklayın.
Sigortalılardan % 30 oranında prim alınır. Bu Kanun gereğince alınacak primlerin hesabında esas tutulacak günlük kazanç, 506 sayılı Kanunun 78'inci maddesiyle belirlenen prime esas kazancın alt sınırıdır. Bu Kanun gereğince alınacak prim hesabına esas gün sayısı her ay için 15, bir tam yıl için 180 gündür.

Sigortalılar her ayın primini en geç ertesi ayın sonuna kadar Sosyal Güvenlik Belgesine Kurumca tahsilat yapıldığını gösteren bir kayıt düşülmek suretiyle Kuruma öderler. Şu kadar ki, ait olduğu yılı izleyen Şubat ayı sonuna kadar ödenen primler de süresi içinde ödenmiş sayılır.

2925 sayılı Kanunda belirtilen yardımlardan yararlanabilmek için gerekli olan primlerin ödendiği sosyal güvenlik kartıyla belgelenmedikçe, sigortalılar ve aile fertlerine veya hak sahiplerine bu yardımlar yapılmaz.

AYLIK ÜCRET BORDROSU HESAPLAMASI

İşçiden yapılacak kesintiler:

1. SSK primi işçi payı = Brüt ücret X %14
2. İşsizlik sigortası işçi payı = Brüt ücret X %1
3. Gelir vergisi matrahı = Brüt ücret - (SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı)
4. Gelir vergisi = Gelir vergisi matrahı X %15
5. Damga vergisi = Brüt ücret X %06
6. Kesintiler toplamı = İşçi payı + işsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi
7. Net ücret = Brüt ücret – Kesintiler toplamı

İşverenden yapılacak kesintiler:

1. SSK Primi işveren payı = Brüt ücret x %[19 + ( tehlike sınıfı / 2 )]
2. İşsizlik sigortası işveren payı= Brüt ücret X %2

 

Örnek: İşletmede çalışan işçilerden birinin bürt ücreti 1.500 TL diğerininise 1.000 TL dir. Buna göre ücret bordrosunu düzenleyiniz. İşyerinin tehlike sınıfı 2 dir.

  Brüt Ücret 1.
SSK İşçi Payı
2.
İşsizlik Sigortası İşçi Payı
3.
Gelir Vergisi Matrahı
4.
Gelir Vergisi
5.
Damga Vergisi
6.
Kesintiler Toplamı
7.
Net
Ücret
1. İşçi 1.500 210 15 1.275 191,25 9 425,25 1.074,75
2. İşçi 1.000 140 10 850 127,5 6 283,5 716,5
TOPLAM 2.500 350 25 2.125 318,75 15 708,75 1.791,25

İşçilerden yapılacak kesintiler:

SSK işçi payı: brüt ücret x %14:

1.500 x 0.14 = 210
1.000 x 0.14 = 140

İşsizlik sigortası işveren payı: brüt ücret x %1:

1.500 x 0.01 = 15
1.000 x 0.01 = 10

Gelir vergisi matrahı: brüt ücret - (SSK işçi payı + İşsizlik sigortası işçi payı):

1.500 - (210 + 15) = 1.275
1.000 - (140 + 10) = 850

Gelir vergisi: Gelir vergisi matrahı x %15:

1.275 x 0.15 = 191,25 
850 x 0.15 = 127,5

Damga vergisi: brüt ücret x %06:

1.500 x 0.006 = 9
1.000 x 0.006 = 6

Kesintiler toplamı: SSK işçi payı + İşsizlik sigortası işveren payı + Gelir vergisi + Damga vergisi:

1. işçi = 210 + 15 + 191,25 + 9 = 425,25 TL
2. işçi = 140 + 10 + 127,5 + 6 = 283,5 TL

Net ücret: brüt ücret - kesintiler toplamı:

1. işçi = 1.500 - 425,25 = 1.074,75 TL
2. işçi = 1.000 - 283,5 = 716,5 TL


İşverenden Yapılacak Kesintiler:

SSK işveren payının oranı = Brüt ücret x %[19 + ( tehlike sınıfı / 2 )]:

SSK işveren payını oranı = 19 + (2 / 2) = 20

SSK Primi işveren payı = Brüt ücret x İşveren payının oranı:

SSK Primi işveren payı = 2.500 x %20 = 500 TL

İşsizlik sigortası işveren payı = Brüt ücret x % 2:

İşsizlik sigortası işveren payı = 2.500 x %2 = 50 TL

SSK Prim Sorgulama SSK Resmi Ekranı

SSK prim dökümünü SSK Prim Sorgulama linkine tıklayarak alabilir ya da aşağıda SGK'nın resmi şifresiz ssk sorgulama sistemini kullanabilirsiniz.
SSK Hizmet Dökümü

Emekli maaşınızı Şifresiz Emekli Maaşı Sorgulama sayfasından sorgulayabilir, ssk emekliliğinize ne kadar kaldığını da Ne Zaman Emekli Olacağım linkine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

E. Çağrıcı

E-posta Adresi : [email protected] - Çağrıcı Google+ Yazıları İçin »
E. Çağrıcı'nın ssk prim hesaplama ile ilgili yazılarını ve Youtube SGK Prim Hesaplama sayfalarından takip edebilirsiniz.
DMCA - SSK Prim Sorgulama