İşsizlik Sigortası Uygulanmasına dair 4 Nolu Tebliğ

Turkiye-Rehberi.Net Pinterest Turkiye-Rehberi.Net WhatsApp Turkiye-Rehberi.Net Facebook Turkiye-Rehberi.Net Twitter Turkiye-Rehberi.Net LinkedIn Turkiye-Rehberi.Net Çıktı Al Turkiye-Rehberi.Net Gmail Turkiye-Rehberi.Net Email Gönder
4447 sayılı İşsizlik Sigortası kanununun uygulanmasina ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (tebliğ no:4)İşsizlik Sigortasi

 30 Mayıs 2002 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 24770

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

Madde 1- 30/1/2002 tarihli ve 24656 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "4447 sayılı işsizlik sigortası kanununun uygulanmasına ilişkin tebliğ (tebliğ no:3) in 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 inci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye 4 üncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"İşveren, bu tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen hallerde hizmet akdi sona eren sigortalı işsiz hakkında, hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 15 gün içinde 3 nüsha İAB (ek:1) düzenleyerek bu süre içerisinde, 1 nüshasının işyerinin bulunduğu yerdeki İŞKUR'A ulaşmasını sağlar, 1 nüshasını sigortalı işsize verir diğer nüshasını da işyerinde saklar.

Ayrıca işveren, bu Tebliğin 3 üncü maddesinin (f) bendinde belirtilen 4046 sayılı Özelleştirme uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine göre, özelleştirme nedeniyle işsiz kalanlar için de hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 15 gün içinde 3 nisha İAB (Ek:2) düzenleyerek bu süre içerisinde, 1 nüshasının işyerinin bulunduğu yerdeki İŞKUR'a ulaşmasını sağlar, 1 nüshasını sigortalı işsize verir, diğer nüshasını da işyerinde saklar."

"Muvazzaf askerlik nedeniyle hizmet akdi sona erenler için işverenler İAB düzenleyeceklerdir. Bu durumda olan sigortalı işsizlerin terhis tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kuruma başvurmaları halinde işsizlik ödeneği işlemleri başlatılır.

İşveren hizmet akdi 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen haller dışında (örneğin: istifa, emekilik, evlilik, işçinin hatası ve kusuru nedeniyle hizmet akdinin sona ermesi durumları) sona eren sigortalı işsizler için İAB düzenlemek zorunda değildir.

Hizmet akdi feshedilmeksizin ve sigorta prim ödeme sürelerinde kesinti olmaksızın, sigortalının aynı işverenin başka bir işyerine nakledilmesi durumlarında işverenin İAB düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır. Hizmet akdi sona erdiğinde sigortalının aynı işverene bağlı olarak çalıştığı sürelere ilişkin tüm bilgiler, düzenlenecek İAB'de yer alacaktır.

İşverenin İAB düzenleme zorunluluğu bulunmadığı durumlarda işverene idari para cezası uygulanmaz."

Madde 2- Bu tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yürütür.