Kıdem Tazminatı Yasası

Wednesday, October 21, 2020
Kıdem Tazminatı Yasası; Kırk Soruda İş Kanunundan Doğan Tazminatlar, Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle işyerinden ayrılırken işveren tarafından iş kanunu gereğince işçiye vermiş olduğu bir tazminat şeklidir.

Zorlayıcı Sebepler Nedeniyle İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Derhal Feshi. Murat YETİK, Sosyal Güvenlik Denetmeni (25.05.15-09:40)
Kırk Soruda İş Kanunundan Doğan Tazminatlar
Bedelli Askerlik Kıdem Tazminatına Hak Kazandırır mı? Hüseyin İrfan FIRAT, Personel ve İK Yönetimi Danışmanı (17.12.11)
Deprem ve Doğal Afet Haklı Fesih Nedeni midir? Hüseyin İrfan FIRAT, Personel ve İK Yönetimi Danışmanı (16.11.11)
Kıdem Tazminatı Fonunda Avusturya Modeli. S. Sözer ÇİZMECİ, LLM, Avrupa Hukuku Uzmanı (21.09.11)
6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -1 Cumhur Sinan ÖZDEMİR, Baş İş Müfettişi (28.02.11)
Kısmi Süreli (Part-Time) Çalışan İşçilerin Kıdem, İhbar ve İzin Hakları. Hüseyin İrfan FIRAT, Personel ve İK Yönetimi Danışmanı (21.06.10)
Kıdem Tazminatının Geç Ödenmesinde Gecikme Faizi. Cumhur Sinan ÖZDEMİR, İş Müfettişi (17.02.10)
Kapıcıya Ödenecek Kıdem Tazminatından Kiracı Sorumlu Olur mu? Cumhur Sinan ÖZDEMİR, İş Müfettişi (14.09.09)
Kıdem Tazminatında "Tavan Aşımı" Sorunu. Cumhur Sinan ÖZDEMİR, İş Müfettişi (07.09.09)
15 Yıl ve 3600 Prim Gününü Dolduran İşçiler Emekli Olmadan Kıdem Tazminatını Alarak İşten Ayrılabilir mi? Cumhur Sinan ÖZDEMİR, İş Müfettişi (13.08.09)
Kıdem Tazminatı ve Hesaplaması. Cumhur Sinan ÖZDEMİR, İş Müfettişi (25.05.09)
Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2006/156 (1475 Sayılı Kanunun 14. Md. Hk.) (26.11.08)
Ekonomik Kriz Nedeniyle İşten Çıkarılan İşçilere İhbar-Kıdem Tazminatı Çek ve Senetle Ödenebilir (mi?) (25.11.08)
Kıdem Tazminatı Banka Aracılığıyla Ödenmek Zorunda mı? Cumhur Sinan Özdemir, İş Müfettişi (18.08.08)
Yurt Dışına Görev Yapan Tır/Kamyon/Tanker Şoförlerine Yapılan Harcırah Ödemesi Kıdem Tazminatı Hesabına Dahil Edilir (mi)? Cumhur Sinan Özdemir, İş Müfettişi (01.10.07)
Emekli Aylığı Bağlanmadan da Kıdem Tazminatı Ödenir. Cumhur Sinan Özdemir, İş Müfettişi (04.04.2007)
Kıdem Tazminatı II Ozan Uslu, SMMM (01.04.2007)
İş Sözleşmesinin Feshi ve Kıdem Tazminatı (I). Ozan Uslu, SMMM (23.03.07)
Kıdem Tazminatının Hesabında Dikkate Alınacak ve Alınmayacak Ödemeler. Cumhur Sinan Özdemir, İş Müfettişi (05.05.2006)

BİLGİLER

Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle işyerinden ayrılırken işveren tarafından iş kanunu gereğince işçiye vermiş olduğu bir tazminat şeklidir.

Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.

Kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden hesaplanır. Yalnızca damga vergisi kesintisi yapılır.

Gelir Vergisi Kanunu

Madde 25/7 (2320 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle değişen bent) 1475 ve 854 sayılı Kanun'lara göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 5953 sayılı Kanun'a göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları (hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz);

Kıdem tazminatının söz konusu olabilmesi için tam bir yılın dolması gereklidir.

* Kıdem yılı 360 gün kabul edilemez. Bir tam yıl ifadesinden iş akdinin devamına ilişkin yıl, yani 365 günün anlaşılması icap etmektedir. Müteaddit (birden fazla) yargı kararlarında da ifade edildiği üzere, kıdem tazminatının hesabında bir güne isabet eden miktar bulunurken, bir yıl içinde ilgililere yapılmış olan ödemelerin 365 sayısına bölünmesi, ilamda da belirtildiği üzere yılın 365 gün olarak dikkate alınması gerekmektedir. (Sayıştay Temyiz Kurulu 7 Mart 1989 Dosya No:21607, Tutanak 21721)

Kıdem tazminatında en önemli konu çalışma süreleridir. Çalışma sürelerinin yanında işçiye sağlanan sosyal haklar da kıdem tazminatı hesabında önemli rol oynar. Ancak sosyal hakların süreklilik arzetmesi gerekmektedir.

Aynı işverene bağlı olarak birden fazla işyerinde çalışan işçinin hizmetleri birleştirilir.

* Farklı zamanlarda, farklı ücretlere göre yapılan ödemelerin bir güne isabet eden miktarının bulunmasında son bir yıl içinde yapılan ödemeler tutarı 365'e bölünmelidir. (Yargıtay 9 Hukuk Dairesi 13 Haziran 1983, Esas 3542, Karar 5245)

Kıdem tazminatı karşısında, işyerinin devri yapılsa bile eski işveren ve yeni işveren birlikte sorumludurlar.

İş Kanunu (1475 sayılı) (Bu madde halen yürürlüktedir.)

MADDE 14 — Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin :

İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,

İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca,

Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,

Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;

Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

(Kıdem tazminatı hesaplaması yapılırken öncelikle bir günlük tutarların bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla hesaplama aylık değil günlük yapılmalıdır.)

İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak hesaplanır. İşyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır. 12.7.1975 tarihinden itibaren işyerinin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumludur. Ancak iş yerini devreden iş verenlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır. 12.7.1975 tarihinden evvel işyeri devrolunmuş veya herhangi bir suretle el değiştirmişse devir mukavelesinde aksine bir hüküm yoksa işlemiş kıdem tazminatlarından yeni işveren sorumludur.

İşçinin birinci bendin 4 üncü fıkrası hükmünden faydalanabilmesi için aylık veya toptan ödemeye hak kazanmış bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için yaşlılık sigortası bakımından bağlı bulunduğu kuruma veya sandığa müracaat etmiş olduğunu belgelemesi şarttır. İşçinin ölümü halinde bu şart aranmaz.

T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununa veya yalnız Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak sadece aynı ya da değişik kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya malullük aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanan işçiye, bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu işverenince kıdem tazminatı ödenir.

Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında işçinin hizmet akdinin evvelce bu maddeye göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona ermesi suretiyle geçen hizmet süreleri kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmaz.

Ancak, bu tazminatın T.C Emekli Sandığına tabi olarak geçen hizmet süresine ait kısmı için ödenecek miktar, yaşlılık veya malullük aylığının başlangıç tarihinde T.C. Emekli Sandığı Kanununun yürürlükteki hükümlerine göre emeklilik ikramiyesi için öngörülen miktardan fazla olamaz.

Bu maddede geçen kamu kuruluşları deyimi; genel, katma ve özel bütçeli idareler ile 468 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kurumları kapsar.

Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı veya ikramiye ödenmez.

Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır. Parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur.

Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, tazminata esas ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.

13 üncü maddenin (C) bendinde sözü geçen tazminat ile bu maddede yer alan kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında 26 ncı maddenin birinci fıkrasında yazılı ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hakim gecikme süresi için ödenmeyen süreye göre, mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder. İşçinin mevzuattan doğan diğer hakları saklıdır.

Bu maddede belirtilen kıdem tazminatı ile ilgili 30 günlük süre hizmet akitleri veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine değiştirilebilir.

(2762 sayılı yasayla değişik fıkra) Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleri ile belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.

İşçinin ölümü halinde yukarıdaki hükümlere göre doğan tazminat tutarı, kanuni mirasçılarına ödenir.

Kıdem tazminatından doğan sorumluluğu işveren şahıslara veya sigorta şirketlerine sigorta ettiremez.

İşveren sorumluluğu altında ve sadece yaşlılık, emeklilik, malullük, ölüm ve toptan ödeme hallerine mahsus olmak kaydıyla Devlet veya kanunla kurulu kurumlarda veya % 50 hisseden fazlası devlete ait bir bankada veya bir kurumda işveren tarafından kıdem tazminatı ile ilgili bir fon tesis edilir.

Fon tesisi ile ilgili hususlar kanunla düzenlenir.

Kıdem Tazminatı İlgili Linkler

Etiketler
Kıdem Tazminatı Hesaplama
İhbar Tazminatı Hesaplama
İbraname
Giriş-Çıkış Tarihine Göre Hesaplamalar
Prim Gününe Göre Hesaplamalar 
Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama
İhbar Tazminatı
Yeni Kıdem Tazminatı
Kıdem Tazminatı
Kıdem Tazminatı Hesaplama
Kıdem Tazminatı Nedir
Kıdem Tazminatı Fonu
Kıdem Tazminatı Tavanı
Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım