MEB

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) sayfasında E-Okul, e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, Mebbis, Burslar, EOkul VBS, E-Devlet, Alo Eğitim, Bimer, Burslar, Dokümanlar ve MEB İstatistikleri hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

MEB - Milli Eğitim Bakanlığı Haritası ve Yol Tarifi

1923 yılında kurulan MEB, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'na bağlı 2100 personlle hizmet veren bir bakanlıktır. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ve MEB Müsteşarı Mehmet Emin Zararsız'dır. MEB hakkında daha fazla bilgi için MEB kurumsal websitesini ziyaret edebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı, Anayasa, 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda millî eğitim hizmetlerini yürütmek üzere kurulan bakanlıktır. Bu bakanlık aslen 1869 yılında Maarif Nezareti adı altında kurulmuştur.

2008 yılı bütçesi kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı'na ayrılan ödeneğin 22 milyar 915 milyon 565 bin TL olduğu açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığının Kısa Tarihçesi

Eğitim ve öğretimin belli bir yerden ve devlet hizmeti olarak yürütülmesi gereği düşüncesi ilk kez II. Sultan Mahmut döneminde (28 Temmuz 1808- 2 Temmuz 1839) ortaya atıldı. Maarif-i Umumiye Nezareti 17 Mart 1857’de kuruluncaya kadar eğitim ve öğretim işleriyle Mekâtib-i Rüşdiye (1838), Meclis-i Maarif-i Umumiye (1841), Mekâtib-i Umumiye Nezareti (1847) adlı kuruluşlar uğraştılar. Nezaretin kuruluşuyla nazırlığa getirilen Abdurrahman Sami Paşa döneminde okullar üç dereceye ayrıldı:
 • 1) Sıbyan,
 • 2) Rüştiye,
 • 3) Mekâtib-i fünun-ı mütenevvia.
Daha sonra Maarif-i Umumiye Nizamnamesi yayımlandı ve bir kurul niteliğindeki Meclis-i Kebir-i Maarif oluşturuldu. Müslüman olmayanların ve yabancıların eğitimiyle ilgili yönetmelikler 1892 yılında çıkarıldı. 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanından sonra, Maarif-i Umumiye Nezareti’nde önemli düzenleme ve düzeltmeler görüşüldü. Tedrisat-ı İptidaiye (İlköğretim), Tedrisat-ı Taliye (Ortaöğretim), Mekâtib-i Hususiye (Özel Okullar) daireleri kuruldu ve nezaretin merkez örgütlenmesiyle ilgili yeni birimler oluşturuldu. Osmanlı Devleti’nin Maarif Nezareti İstanbul’da çalışırken 2 Mayıs 1920’de TBMM hükûmeti kurulunca Ankara’da da Maarif Vekaleti oluşturuldu.

Kurtuluş Savaşı yıllarında iki eğitim bakanlığı vardı. Ankara'da TBMM Hükümetinin Maarif Vekaleti, İstanbul'da Osmanlı Hükümetinin Maarif Vekaleti, 23 Nisan 1920'de TBMM açıldıktan sonra Hükümetin 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 sayılı yasası ile İcra Vekilleri Heyetinin (Bakanlar Kurulu) on bir vekaletinden biri olarak "Maarif Vekaleti" örgütlenmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı; 1923'ten 27 Aralık 1935 tarihine kadar "Maarif Vekaleti", 28 Aralık 1935'den 21 Eylül 1941 tarihîne kadar "Kültür Bakanlığı", 22 Eylül 1941'den 9 Ekim 1946 tarihine kadar "Maarif Vekilliği", 10 Ekim 1946'dan sonra "Millî Eğitim Bakanlığı", 1950'den sonra "Maarif Vekaleti", 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra "Millî Eğitim Bakanlığı" adıyla çalışmalarını sürdürmüştür.

MEB Milli Eğitim Bakanının Görevleri

430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanununaöre Türk Millî Eğitiminin amaçlarının temel ilkeler doğrultusunda Devlet adına gerçekleştirilmesi görevi Millî Eğitim Bakanlığı’na aittir.

3797 sayılı Yasaya göre Millî Eğitim Bakanı’nın başlıca görevleri;

 • Atatürk ilke ve inkılâplarına ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Millîyetçiliğine bağlı, Türk milletinin millî, ahlakî, manevî, tarihî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş vatandaşlar yetiştirmek üzere, Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini plânlamak, programlamak, yürütmek, izlemek ve denetim altında bulundurmak,
 • Okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve her çeşit örgün ve yaygın eğitim kurumlarını açmak ve yükseköğretim dışında kalan öğretim kurumlarının diğer bakanlık kurum ve kuruluşlarınca açılmasına izin vermek,
 • Türk vatandaşlarının yurt dışında yapılacak eğitim ve öğretimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,
 • Diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarca açılan yükseköğretim dışında kalan örgün ve yaygın eğitim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve yönetmeliklerini birlikte hazırlamak ve onaylamak,
 • Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı ortaöğretim kurumlarının program, yönetmelik ve öğrenim denklik derecelerinin belirlenmesi konularında iş birliğinde bulunmak,
 • Yükseköğretimin millî eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için Yükseköğretim Yasası ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumluluklarını yerine getirmek,
 • Okullardaki beden eğitimi, spor ve izcilik eğitimi ile ilgili hizmetleri yürütmek,
 • Yüksek öğrenim gençliğinin barınma, beslenme ihtiyaçlarını ve maddî yönden desteklenmelerini sağlamaktır.

MEB'e Bağlı Birimler

MEB Merkez Teşkilatı

 Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Hukuk Müşavirliği İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Grup Başkanlığı İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Özel Kalem Müdürlüğü 

MEB Yurtdışı Teşkilatı

Büyük Elçiliklerin Eğitim Müşavirleri

Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı

İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve Okullar

MEB Teşkilat Şeması

MEB Teşkilat Şeması

MEB Resim Galerisi

MEB İlgili Bağlantılar & MEB Sınavlar


E. Çağrıcı

E-posta Adresi : [email protected] - Çağrıcı Google+ Yazıları İçin »
SEO Uzmanı Yazar E. Çağrıcı'nın "MEB" ile ilgili yazılarını ve Youtube sayfalarından takip edebilirsiniz.
DMCA - MEBBİS Şifresi