Genel Sağlık Sigortası

Turkiye-Rehberi.Net Pinterest Turkiye-Rehberi.Net WhatsApp Turkiye-Rehberi.Net Facebook Turkiye-Rehberi.Net Twitter Turkiye-Rehberi.Net LinkedIn Turkiye-Rehberi.Net Çıktı Al Turkiye-Rehberi.Net Gmail Turkiye-Rehberi.Net Email Gönder
Genel Sağlık Sigortası uygulaması 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle başladı. Genel sağlık sigortası sisteminin en önemli hususlarından biri kapsadığı toplum kesimlerinin büyük ölçüde genişletilmiş olmasıdır.

Genel Sağlık Sigortası Video Anlatım


Genel Sağlık Sigortasının Kapsamı
Sağlık sigortası sisteminin dışında kimsenin kalmaması sağlanmaya çalışılmıştır. Eskiden sadece zorunlu sigortaya tabi insanların ödedikleri hastalık sigortası primleri ile yararlandıkları sağlık hizmetlerinden, artık genel sağlık sigortası primi ile yararlanmaya devam edilecektir. Yine önceki sistemde sadece zorunlu sigortaya tabi kimselerin sağlık sigortası sisteminden yararlanması sağlanmakta iken yeni sistem ile özel sağlık sigortası sisteminde olduğu gibi, işsiz bir kimse de olsa, zorunlu sigortaya tabi olmadan prim ödemek suretiyle sağlık sigortası kapsamına girmekte ve devlet tarafından güvence altına alınmaktadır. Bu konu başlıklar itibariyle daha detaylı olarak aşağıda açıklanmaktadır.

SGK Genel Sağlık Sigortası


Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Sayılanlar
Yerleşim yeri Türkiye’de olan kişilerden;
1) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,
2) Kamu idarelerinde çalışanlar;
a) Kuruluş ve personel kanunları veya diğer kanunlar gereğince seçimle veya atama yoluyla kamu idarelerinde göreve gelenlerden; bu görevleri sebebiyle kendilerine ilgili kanunlarında Devlet memurları gibi emeklilik hakkı tanınmış olanlardan hizmet akdi ile çalışmayanlar,
b) Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, belediye başkanları, il daimi komisyonu üyeleri,
c) Memur statüsünde iken, bu kapsamdaki kişilerin kurduğu sendikaların veya sendika konfederasyonlarının yönetim kurullarına seçilenler,
d) Askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar,
e) Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler,
2) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;
a) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,
b) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr sicili ile birlikte kanunla kurulan meslek odalarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar,
c) Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve/veya yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,
d) Tarımsal faaliyette bulunanlar,
3) İsteğe bağlı sigortalı olan kişiler,
4) Hizmet akdine tabi olanların veya kamu idarelerinde çalışanların veya köy ve mahalle muhtarları ile kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların dışında kalan ve sigortalı sayılmayanlardan;
a) Yeşil kart sahibi olanlar,
b) Vatansızlar ve sığınmacılar,
c) 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 65 yaş aylığı alan kişiler,
d) 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylık alanlar,
e) 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylık alanlar,
f) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylık alanlar,
g) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler,
h) Harp malüllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar,
ı) 442 sayılı Köy Kanununa göre görevlendirilen geçici köy korucuları,
j) Oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülkede sigortalılığı olmayanlar
k) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik ödeneği alanlar
l) 01.01.2007 tarihinden önce veya sonra ilgili kanunlar gereğince gelir veya aylık bağlanmış olan kişiler,
m) Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve aynı zamanda başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanmayanlar,
genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır.

Genel Sağlık Sigortası Nedir
59 milyon kişi Genel Sağlık Sigortası(GSS) kapsamına giriyor. Başvurular 1 Ekim’de başlıyor. 59 milyon kişi Genel Sağlık Sigortası(GSS) kapsamına giriyor. Başvurular 1 Ekim’de başlıyor. GSS’ye SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındakilerin dışında, sosyal güvencesi olmayan ve Yeşil Kart uygulamasından yararlanamayan yaklaşık 3 milyon kişi de dahil olacak. Ancak zaman sınırlı. Çünkü bu 3 milyon kişiden 31 Ekim 2010 tarihine kadar başvurmayanlara 760 lira para cezası kesilecek. Bu arada, altyapıdaki eksiklikler yüzünden sistemin ertelenmesi de söz konusu.

Hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar belirlenen tarihlerde başvurdukları takdirde GSS kapsamına girseler de sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için sigorta primlerini kendileri ödeyecek. Sisteme dahil olmayanlar ise 760.5 lira para cezasına çarptırılmanın yanı sıra yapılacak olan gelir tesptinde aylık gelirleri de 1521 liranın üzerinde sayılarak olmayan maaşlarından sigorta primi için her ay 182.5 lira para kesilecek.

UYGULAMA NASIL İŞLEYECEK? Yeni uygulama ile birlikte Türkiye’de 59 milyon kişinin (SGK’ya tabi çalışanlar, emekliler veya bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin toplamı) GSS kapsamında olacak. SGK tarafından yapılacak tespit sonucunda; aile içinde kişi başına düşen aylık gelir, brüt asgari ücretin 3'te 1'inden (253.50 TL) az olanların primlerini devlet ödeyecek.

Kişi başına düşen aylık geliri; brüt asgari ücretin 3'te 1'i (253.50 TL) ile brüt asgari ücret (760.50 TL) arasında olduğu belirlenen kişiler için aylık 30.42 TL GSS primi ödenecek. Kişi başına düşen geliri; brüt asgari ücret (760.50) ile brüt asgari ücretin 2 katı (1521 TL) arasında olduğu belirlenen kişiler için aylık 91.26 TL GSS primi ödenecek. Kişi başına düşen geliri; brüt asgari ücretin 2 katından fazla (1521 TL’den fazla) olduğu belirlenenler için aylık 182.52 TL GSS primi ödenecek.

Örneğin; sosyal güvencesi olmayan 4 kişilik bir ailenin eline 1000 lira geçiyor, yani kişi başına 250 lira düşüyor. Brüt asgari ücret 729 lira. Bunu üçe böldüğünüzde 243 lira çıkıyor. Kişi başına 243 liradan fazla geliri olan bu ailemiz, ayda 30 lira prim ödeyerek sağlık yardımlarından faydalanacak. Ama 5 kişilik bir ailenin eline toplam 1000 lira geçiyorsa, bu herkese 200 lira düştüğü anlamına gelir. O zaman ailenin primini devlet karşılayacak.

Şayet 4 kişilik bir ailenin 2 bin 500 lira geliri varsa ortalama 625 lira düştüğünden, bu aile ayda 88 lira prim ödeyecek.” HER AİLEDEN EŞLERDEN BİRİSİNİN DAHİL OLMASI YETERLİ Sisteme dahil olmak için eşlerden birisinin Genel Sağlık Sigortalı’sı olmasının yeterli olduğunu ifade eden Posta Gazetesi yazarı Ekrem Sarısu, “Eşlerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetlerinde ücret ödemeden faydalanabilecek. Ailelerde çocuklar için ise bir ayrıntı söz konusu. Ailedeki tüm çocuklar 18 yaşına kadar, lise öğrenimine devam eden çocuklar 20 yaşına kadar, üniversite öğrenimine devam eden çocuklar ise 25 yaşına kadar ailesinden dolayı genel sağlık sigortalısı sayılacak. Bu yaşları aşan çocuklar ise kendi GSS kaydını yaptımak zorundalar” dedi.

İŞSİZLERİN GELİRİ YAPTIKLARI HARCAMALARA GÖRE BELİRLENECEK

Sosyal Güvenlik Kurumu, yapacağı gelir tespitinden sonra her ailenin gelir düzeyini belirleyecek. İşsiz olduğu için belgelenebilir bir geliri olmadığından bu ailelerin gelir tespiti yapılan harcamalar üzerinden yapılacak. Örneğin kira ödemesi, faturalar gibi harcamalar üzerinden bir gelir hesaplanmaya çalışacak ve bu gelir üzerinde hangi dilime giriyorsa ona göre bir sigorta primi belirlenecek. Gelir tespiti yapılırken belgelenmemiş kira veya tarla gelirleri, banka hesapları gibi kazançlar göz önünde bulunurulacak.
Milliyet.
Farklı bir Kaynak.
Bildirge vermeyen işsizin 760 lira ceza ödemesi gerekecek
Hepimizin hayatını yakından ilgilendiren ve “Sosyal Güvenlik Reformu” olarak bize yutturulan “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nun “Zorunlu Genel Sağlık Sigortalısı” olunmasına ilişkin hükmü, 2 yıllık ertelemeden sonra 1 Ekim 2010 tarihinde yürürlüğe girecek. Yani, 1 Ekim 2010 gününden itibaren bütün ülke vatandaşları, zorunlu Genel Sağlık Sigortalı olacaklar. İşsizler, köylüler, 18 yaşından büyük çocuklarımız için 1 Ekim 2010 günden itibaren 10 günü takip eden bir ay içinde GSS bildirgesi doldurulup SGK merkez müdürlüklerine verilmezse, önce vermeyen herkese bir asgari ücret yani 760.50 lira idari para cezası uygulanacak, ayrıca bu kişiler ayda 1521 liradan fazla kazanıyor kabul edilip 183 lira aylık GSS primiyle cezalandırılacaklar. Sigortalı olarak çalışanlar ister SSK’lı, ister Bağ-Kur’lu, isterlerse memur olsunlar, hem emeklilik hem de sağlık primi ödüyorlar.

KİMİN PRİMİ NE KADAR
Emekliler de primödemeksizin sağlıktan SGK’dan yararlanıyorlar. Ancak çalışmayan, emekli de olmayan ve 18 yaşından büyük bütün vatandaşlarımız 1 Ekim 2010 gününden itibaren zorunlu GSS’li sayılacaklar ve her ay SGK’ya, GSS primi ödemekle mükellef olacaklar. Kanuna göre, harcamaları, taşınır ve taşınmaz malları dikkate alınarak tespit edilecek aile içindeki kişi başına düşen aylık tutarı, asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlara yeşil kart verilip sağlıktan yararlanmaları sağlanacak. Bunlar GSS’li değil yeşil kartlı olacak. Bu nedenle herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız, 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren zorunlu genel sağlık sigortalısı (GSS) olacağı için evde oturan kişi sayısı ve eve giren gelir kişi sayısına bölündüğünde aylık kişi başına düşen geliri;

- 253.50 TL ve altında olanlar yeşil kartlı olacaklar.
- 253.50 liradan çok, 760.5 liradan az geliri olanlar her ay 30.42 lira,
- 760.50 liradan çok 1521 liradan az geliri olanlar her ay 91.26 lira,
- 1521 liradan çok geliri olanlar her ay 182.52 lira, GSS prim borcuyla karşı karşıya kalacaklar ve SGK’lı olarak hastaneye gittiklerinde bir kuruş bile borçları varsa sağlık hizmeti alamayacaklar.

İŞSİZ KALANLAR 10 GÜN SAĞLIK HİZMETİ ALACAK
SGK’nın yasal sınırı zorlayan uygulamalarından biri daha başlıyor. 5510 Sayılı Kanun’a göre işsiz kalan birisi işsiz kaldığı günden itibaren 10 gün daha sigortalı sayılıyor ve ayrıca işsiz kaldığı günden geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük çalışması varsa bir 90 gün daha sağlıktan yararlanma hakkı var. Fakat, SGK 1 Ekim 2010 gününden sonra işsiz kalanlar için 90 günü vermeyecek. Yani, işinden ayrılan sigortalılar artık 90+10= 100 gün değil sadece 10 gün sağlık hizmeti alabilecekler.

İşten ayrıldıktan 10 günü takip eden bir ay içinde GSS giriş bildirgesi vermeyen sigortalıya bir asgari ücret tutarında (760.50 TL) idari para cezası uygulanacak. Konuyu örneklendirecek olursak, 1 Ekim 2010 tarihinde işten ayrılan sigortalı (işçi-memur- Bağ-Kur’lu) Ali, en fazla 9 Ekim 2010 tarihine kadar sağlıktan yararlanacak, 10 Ekim-10 Kasım 2010 tarihleri arasında GSS giriş bildirgesi vermezse 760.50 TL para cezasına çarptırılacak. İster çalışarak, ister cebinden prim ödeyerek GSS’li olanların;
- Eşi,
-18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim
görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları,
- Yaşına bakılmaksızın çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği SGK Sağlık Kurulu tarafından tespit edilen evli olmayan çocukları,
- Asgari ücretin altında kazancı olan, kendisini geçindirmeye yetecek kadar parası olmayıp geçimi GSS sigortalısı tarafından sağlanan anne ve babası, GSS sigortalısı üzerinden borcu olmamak kaydıyla sağlık yardımı alacak. Evli olanlar için, eşlerden hangisinin GSS’li olacağı, hangisinin bakmakla yükümlü kişi olacağı kişilerin tercihlerine bırakılacak.

DİKKAT EDİN! İŞSİZLER
1 Ekim 2010 gününden önce işsiz kalmış olanlar ile 1 Ekim 2010 gününden sonra işsiz kalacak olanlar dikkat edin. İşsiz kaldığınız günden itibaren 10 günü takip eden bir ay içinde SGK’ya, GSS giriş bildirgesi doldurup vermezseniz önce 760.5 lira idari para cezasıyla cezalandırılacaksınız. Ayrıca, zamanında GSS bildirgesi doldurup vermediğiniz için ayda 1521 liradan çok geliriniz var kabul edilerek aylık 182.52 lira GSS primini her ay SGK’ya ödemek zorunda kalacaksınız.
ANA-BABALAR
İster çalışan olun ister emekli, 1 Ekim 2010 günü ve sonrasında 18 yaşını tamamlamış (okumayan) çocuklarınıza artık sizin üzerinizden sağlık yardımı vermeyecekler. Şayet çocuklarınız okuyorlarsa, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşına, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşına kadar sizin üzerinizden bakılabilir. Buna göre çocuklarınız okumuyorsa 18 yaşını, okuyorsa 5 yaşını tamamladığı günden itibaren 10 günü takip eden bir ay içinde SGK’ya gidip GSS giriş bildirgesi vermek zorunda kalacaksınız. Şayet, süresi içinde vermezseniz çocuğunuza 760.5 lira ceza uygulanacağı gibi zamanında bildirge vermediniz diye de en yüksek tutardan, yani aylık 182.52 liradan her ay GSS prim borcu da çıkacak.

İŞKUR’DAN İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLAR
Zorunlu 4/A (SSK), 4/B (Bağ-Kur) ve 4/C (Memur) sigortalılıkları 1 Ekim 2010 tarihinden sonra sona eren, ayrıca isteğe bağlı prim ödemesi olmayan ya da halihazırda çalışmayan 18 yaşından büyük vatandaşlarımız, 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren zorunlu GSS’li olacak. Bu durumdaki vatandaşlarımız, sigortalılıkları sona erdiği tarihten itibaren 10 gün sonra GSS’li sayılacak ve bir ay içinde sigortalının vereceği GSS giriş bildirgesiyle tescil işlemi yapılacak. Şayet, işsiz kalan kişi İŞKUR’dan işsizlik ödeneği alacaksa, GSS giriş bildirgesini İŞKUR doldurup SGK’ya verecek ama işsizlik ödeneği bitince, bu kere kendisi bir ay içinde SGK’ya gidip GSS giriş bildirgesi düzenleyip vermezse kendisine 760.5 lira idari para cezası uygulanacak.

Genel Sağlık Sigortası ilgili Haber
Genel Sağlık Sigortası ile ilgili haber 2012
Malatya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Metin Sümer, Genel Sağlık Sigortası hakkında uyarılarda bulundu.
Malatya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Metin Sümer, “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 12'nci maddesi gereğince 3816 sayılı Kanun kapsamında yeşil kart verilenlerin Kurumumuza devri 01 Ocak 2012 tarihi itibarıyla yapılmış, söz konusu kişiler, yani 74 Milyon Vatandaşımız Genel Sağlık Sigortalısı sayılmışlardır. 01 Ocak 2012 tarihinden önce herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişiler ise; 01/01/2012 tarihi itibarıyla Kurumumuz tarafından resen Genel Sağlık Sigortalısı olarak tescil edilerek sağlık hizmetlerinden faydalandırılacaklardır.

Ayrıca bu kişilere gelir tespitini yaptırmak üzere bir ay içinde İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bizzat veya vekilleri aracılığıyla başvurmaları hususunda tebligat gönderilecek ve tebligatın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde gelir tespiti yaptırmayanların gelirleri asgari ücretin iki katı olarak kabul edilerek Genel Sağlık Sigortası Primi buna göre tahsil edilecektir. Aynı şekilde gelir testine tabi tutulacak
kişilerden aile içindeki kişi başına gelirinin asgari ücretin iki katından fazla olduğunu beyan edenler için gelir testi yapılmaksızın beyan edilen gelir esas alınarak Genel Sağlık Sigortası tescili yapılacaktır” şeklinde bilgi verdi.
Malatya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Metin Sümer, “1 Ocak 2012 tarihinden önce Yeşil Kartlı olanların vize süresi dolana kadar Gelir testine tabi tutulmaksızın Genel Sağlık Sigortasına tabi tutularak sağlık yardımlarından yararlanacaklardır. Vize süresi dolanlar ise 1 ay içerisinde ikametgahlarının bulunduğu İl/İlçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gelir testi için başvuracaklardır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından Sosyal Bilgi Sistemi (SOYBİS) üzerinden 13 Kurumdan
online olarak gelen bilgiler ışığında her türlü harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bundan doğan hakları da dikkate alınarak, banka kredi kartı harcamalarından, kira ödemelerine, kira gelirlerine ve elektrik, su, telefon kullanımlarına kadar birçok ayrıntıyı içeren test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin (886,50 TL), üçte birinden (295,50 TL) az olduğu tespit edilenler herhangi bir prim ödemeden Genel Sağlık Sigortalısı
olacaklardır. Aile içinde kişi başına düşen gelir, brüt asgari ücretin üçte biri (295,60 TL) ile brüt asgari ücret (886,50) arasında olanlar aylık GSS primi olarak 35,46 TL ödeyeceklerdir. Kişi başına düşen gelir brüt asgari ücret (886,50 TL) ile brüt asgari ücretin iki katı (1.773,00 TL) arasında olanlar ise aylık GSS primi olarak 106,38 TL ödeyeceklerdir. Yine aile içinde kişi başına düşen gelir, brüt asgari ücretin iki katından (1.773,00 TL) fazla olanlar ise aylık 212,76 TL GSS primi ödeyerek sağlık
hizmetlerinden faydalanacaklardır. Aynı hanede birden fazla aile yaşaması durumunda her bir aile için ayrı ayrı gelir testi yapılacaktır” şeklinde bilgi verdi. Sümer, şu bilgileri verdi:
“İlimizde 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla 127 bin 718 Yeşil Kartlı Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmış, hali hazırda herhangi bir güvencesi olmayan 64 bin 428 kişinin kapsama alınması için Kurumumuzca yapılacak tebligat ile bir ay içinde veya tebligatı beklemeksizin İl/İlçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak gelir testi yaptırmaları zorunludur. Aksi takdirde kişi başına düşen aylık gelirleri asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilerek kendileri adına her ay için

Gelir Testi - SGK Gelir Testi - Yeşil Kart İlgili Bağlantılar

SGK Genel Sağlık Sigortası GSS Gelir Testi Video Haber

Genel Sağlık Sigortası Video Haber

Gelir Testi yaptırmayan ayda 213 lira ödeyecek Video Haber

Gelir Testi Kuyruğu Geceden Başladı Video Haber