Gelir Testi Yaptırılmazsa Ne Olur

Friday, September 18, 2020
Gelir testi yaptırması gerektiği halde yaptırmayan kişinin aylık geliri brüt asgari ücretin iki katı kabul edilir ve bu durumdaki kişinin her ay brüt asgari ücretin iki katının % 12’si tutarında (01/07/2013 – 31/12/2013 dönemi için 245,16 TL) genel sağlık sigortası primi ödemesi gerekir.

GSS Borç Sorgulama

GSS Borç Sorgulama

Gelir Testi Soncunun Geriye Dönük Uygulanması:

Gelir testi sonucunun geriye dönük uygulanıp uygulanmayacağı, yani daha önce tahakkuk eden primlerin silinmesine, azalmasına veya artmasına etki edip etmeyeceği hususu; Genel Sağlık Sigortası Prim Borcu Çıkarılanlar Ne Yapmalı başlıklı yazımızın “4-Daha Önce Çıkarılmış Olan Prim Borcuna Gelir Testi Geriye Dönük Olarak Etki Eder mi?” başlıklı bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Hane Ziyareti:

Hane ziyareti: Vakıf personeli tarafından sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmuş kişinin hane ziyaret bilgi formu kullanılarak genel durumunun mahallinde incelenmesi durumudur.

Gelir testi başvuru formunda beyan edilen bilgiler doğrultusunda yapılan gelir testi sonucunu doğrulamak amacıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca belirlenen esaslar çerçevesinde vakıf personeli tarafından tanıtıcı kimlik belgesi gösterilmek suretiyle hane ziyareti bilgi formu kullanılarak, başvuruda bulunanların ikametgâhlarına gidilerek hane ziyaretleri gerçekleştirilir.

Ayrıca, genel sağlık sigortası tescili yapıldığı tarihten itibaren primi Devlet tarafından ödenenler ile asgarî ücretin üçte biri üzerinden prim ödeyenlerin hane ziyaretleri her yıl yenilenir.

Yanlış Bildirim ve Beyanda Bulunanların Durumu:

Bildirim yükümlülüğüne uyulmadığı ve/veya SGK’ya ve vakfa ibraz edilen belgelerin ve beyan edilen bilgilerin gerçeği yansıtmadığının tespiti hâlinde, devlet tarafından ödenmiş olan genel sağlık sigortası primleri SGK tarafından ilgili kamu idarelerine iade edilir. Yenilenen gelir tespiti sonucunda kişilerin ödemesi gereken genel sağlık sigortası primleri, kişilerden geçmişe yönelik olarak yasal faizi ile birlikte tahsil edilerek yeni durumlarına göre genel sağlık sigortası tescili yapılır.

Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında SGK tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu belgeleri düzenleyenlerin kamu görevlisi olması durumunda, haklarında ayrıca idarî ve cezaî soruşturma yoluna gidilir.
Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım