Gelir Testi ve Tespiti

Gelir testi ve tespiti uygulaması; bazı istisnalar hariç genel sağlık sigortasının 1 Ocak 2012 tarihinde herkes için zorunlu hale gelmesiyle birlikte hayatımıza girmiş bir uygulama olup, dayanağını 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin dördüncü fıkrası oluşturmaktadır.

GSS Borç Sorgulama

GSS Borç Sorgulama

SGK KREDİ KARTI TAHSİLAT UYGULAMASI

Gelir testi ve tespitinin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ise Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

Söz konusu Yönetmelikte;

Gelir testi: Kişinin çeşitli göstergeler ışığında mevcut gelirinin belirlenmesine ilişkin nesnel yöntem, Gelir tespiti: 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (g) bendinde belirtilen kişilerin harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarının tespiti, olarak tanımlanmıştır.

Dolayısıyla, ilgili kişinin aylık gelirini tespit için yapılan işlemler gelir testi, bu işlemler sonucu kişinin aylık gelirinin belirlenmesi ise gelir tespiti olarak adlandırılmaktadır.