Gelir Testi Sonuçlanma Süresi ve Aylık Gelir Tespiti

Wednesday, July 8, 2020
Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 15 inci maddesi uyarınca; ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gelir tespiti iş ve işlemlerinin, kişinin gelir tespiti başvurusundan itibaren en geç bir ay içinde tamamlanması gerekmektedir.

GSS Borç Sorgulama

GSS Borç Sorgulama

Gelir testi ve tespiti işlemleri, gelir tespiti başvurusundan itibaren en geç bir ay içerisinde tamamlanır.

Gelir testine tabi tutulan kişinin başvuru formlarında yer alan aylık kazanç ve diğer bilgiler ile Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden yapılan sorgulamalardan tespit edilen bilgiler, yukarıda belirtildiği şekilde birlikte değerlendirilerek aile içinde kişi başına düşen aylık kazanç tespit edilir.

Gelir testi sonucunda kişinin tespit edilen aylık geliri, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden SGK’nın sistemine online olarak elektronik ortamda gönderilir. Herhangi bir yazışma yapılmaz. Gelir testi sonucunda kişiler tespit edilen aylık gelir durumuna göre G0, G1, G2 ve G3 olarak aşağıda belirtildiği şekilde dört gruba ayrılır.
 • G0: Geliri aylık brüt asgari ücretin üçte birinden az olanlar (primlerini devlet öder),
 • G1: Geliri aylık brüt asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olanlar (brüt asgari ücretin üçte birinin % 12’si tutarında prim öderler),
 • G2: Geliri aylık brüt asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olanlar (brüt asgari ücretin % 12’si tutarında prim öderler),
 • G3: Geliri aylık brüt asgari ücretin iki katından fazla olanlar (brüt asgari ücretin iki katının % 12’si tutarında prim öderler).

Gelir Testi Sonucunun Değerlendirilmesi:

Yukarıda belirtildiği şekilde, ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen kişinin aylık geliri, online olarak SGK’nın sistemine gönderilir. Dolayısıyla gelir testini yapan Vakıf gelir testi yapılan kişiye herhangi bir bildirimde bulunmaz. İlgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü sisteme düşen gelir tespiti sonucuyla ilgili olarak gerekli GSS tescili veya tescil değişikliği işlemlerini yapar, sonucu ilgili kişiye bir yazı ile bildirir. Bu yazıda, yaptığı gelir testi başvurusu sonucunda kişinin tespit edilen aylık gelir tutarı ve prim ödeyip ödemeyeceği, prim ödeyecekse her ay ödemesi gereken prim tutarı bildirilir. Bu konudaki örnek yazı en sonda yer almaktadır.

Test sonucu kişinin tespit edilen aylık gelirinin (aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarının):
 • Brüt asgari ücretin üçte birinden (340,50 TL’den) az olması halinde, prim ödemeden genel sağlık sigortasından yararlanır, primleri devlet tarafından ödenir.
 • Brüt asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete (340,50 TL’den 1.021,50 TL’ye) kadar olması halinde asgari ücretin brüt tutarının üçte birinin % 12’si (40,86 TL),
 • Brüt asgari ücretten asgari ücretin iki katına (1.021,50 TL’den 2.043 TL’ye) kadar olması halinde asgari ücretin brüt tutarının % 12’si (122,58 TL),
 • Brüt asgari ücretin iki katından (2.043 TL’den) fazla olması halinde asgari ücretin brüt tutarının iki katının % 12’si (245,16 TL),
tutarında prim ödenmesi gerekir. (Belirtilen tutarlar 01/07/2013 – 31/12/2013 dönemi için geçerlidir.)

Kişilerin tespit edilen aylık gelir durumuna göre ödemesi gereken genel sağlık sigortası prim tutarları Genel Sağlık Sigortası Prim Tutarları başlıklı bölümde de yer almaktadır.

Gelir Testi Sonucuna İtiraz:

Yukarıda belirtildiği üzere, gelir testi sonucunda testi yapan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı gelir testi sahibine herhangi bir bildirimde bulunmaz, gelir testi sonucunu sistem üzerinden SGK’ya gönderir. Kurumun ilgili müdürlüğü de gelir testi sonucu kişinin tespit edilen aylık gelir tutarını ve prim ödemesi gerekiyorsa her ay ödemesi gereken prim tutarını içeren bir yazıyı gelir testi sahibine gönderir.

Bu şekilde SGK tarafından tebliğ edilen gelir tespiti kararlarına karşı, tebligatın yapıldığı genel sağlık sigortalısınca kararın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde gelir tespitini yapan vakfa yazılı olarak itiraz edilebilir. Yani gelir testi sonucunu SGK’nın ilgili kişiye bildirmesine karşın, itirazın gelir testini yapan Vakfa yapılması gerekir. Çünkü SGK’nın bu konuda yapacağı herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

İtirazlar, itirazın vakıf kayıtlarına intikal tarihinden itibaren onbeş gün içinde, vakıf heyeti tarafından karara bağlanarak alınan karar itirazda bulunan genel sağlık sigortalısına ve SGK’ya bildirilir. Heyet gerekli gördüğü hâllerde itirazı karara bağlamadan önce, vakıf personeline ilgili kişinin gelir durumunun tespiti için inceleme yaptırabilir.

Gelir testi sonucuyla ilgili olarak vakfa itiraz edilmiş olması, gelir testi sonucunda tespit edilmiş gelir doğrultusunda SGK tarafından başlatılmış olan prim tahakkuk ve tahsilât işlemlerini durdurmaz. İtiraz sonucunda ise kişinin daha önce tespit edilen gelir tutarında herhangi bir değişiklik olursa, bu yenir gelir durumuna göre SGK tarafından kişinin durumu tekrar değerlendirilir, kişinin ödemesi gereken prim tutarı tekrar hesaplanır, gerekli iade ve mahsup işlemleri SGK tarafından yapılır.

Gelir Testinin Yenilenmesi:

 • Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından gelir tespiti yapıldıktan sonra gelir durumları değişenler ile ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) kayıtlarına göre hane içinde yer alan ailede doğum, ölüm, evlenme, boşanma ve benzeri nedenlerle değişiklik meydana gelenlerin, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma ya da bağlı oldukları vakfa müracaat etmeleri gerekmektedir.
 • Ayrıca gelir tespiti yapılanlardan, tescilin yapıldığı tarihten itibaren doksan günde bir aile içindeki bireylere ait verilerin Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesinde (BSYHP) otomatik olarak güncellenmesi yapılmakta, bunun sonucunda gelir durumu değişenlerin tescil işlemleri, değişikliğin meydana geldiği tarih itibariyle bu SGK tarafından güncellenmektedir.
 • Tüm bunların yanında, gelir testi sonucuna göre Kanunun (60/c-1) alt bendi (prim devlet tarafından ödenenler – yeşil kartlılar) ya da (60/g) bendi (primi kendileri tarafından ödenenler) kapsamında tescil işlemi yapılanlar, yukarıda belirtilen durumlar dışında gelir tespitinin yapıldığı tarihten itibaren altı ay geçtikten sonra yeni bir gelir testi talebinde bulunabilirler. Dolayısıyla yukarıda belirtilen durumlar hariç bu kişiler altı ay geçmedikçe gelir testinin yenilenmesi başvurusunda bulunamazlar.Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım