18 Yaş Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma Koşulları

Thursday, August 6, 2020
19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 7 inci maddesi ile 1/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasına bir cümle eklenerek.

GSS Borç Sorgulama

GSS Borç Sorgulama

Lise ve dengi öğrenim görülmesi sebebiyle bakmakla yükümlü olunan kişi veya hak sahibi sıfatıyla sağlık hizmetinden yararlandırılan çocukların, 20 yaşını dolduracakları tarihi aşmamak kaydıyla bu öğrenimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren 120 gün süreyle daha aynı kapsamda sağlık yardımlarından yararlanmaya devam etmelerine imkan getirildi.

Dolayısıyla, lise öğrenimi gören çocukların, liseyi bitirdikleri tarih ile üniversiteye başladıkları tarih arasında oluşan boşluk kapatılmış oldu. Böylece, liseyi bitiren çocuk anne veya babası üzerinden sağlık yardımı alma hakkını eskiden olduğu gibi hemen kaybetmeyecek, 20 yaşını doldurmamış olması şartıyla liseyi bitirdikten sonra 120 gün süreyle daha anne veya babası üzerinden sağlık yadımı alacak.

Daha önce belirtildiği üzere (05/12/2011, 28/12/2011, 20/01/2012, 24/01/2012 tarihli haberler ve Genel Sağlık Sigortası İle İlgili Yeni Düzenlemeler), bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret, odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerin personeli, tutuklu ve hükümlüler, er – erbaş ve yedek subaylar, milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri, bunlardan emekli olanlar ile bunlar üzerinden dul – yetim aylığı alanlar hariç; daha önce genel sağlık sigortası kapsamına alınmamış herkes için genel sağlık sigortası 1/1/2012 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiştir. Buna 18 yaşını doldurmamış çocuklar da dahildir.

18 Yaşını Doldurmamış Çocukların Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma Durumu:

5510 sayılı Kanun uyarınca 18 yaşını doldurmamış olan çocuklar;
  • 1 - Öncelikle, eğer kendileri sigortalı işçi olarak bir işte/işyerinde çalışıyorlarsa veya ölen anne ya da babaları üzerinden yetim aylığı alıyorlarsa, bu kapsamda genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanırlar. Bunlardan hiç biri söz konusu değilse;
  • 2 - Anne veya babaları sigortalı olarak herhangi bir işte veya işyerinde çalışıyorlarsa ya da kendi çalışmalarından dolayı Kurumdan gelir veya aylık (emekli, malullük aylığı, sürekli iş göremezlik geliri gibi) alıyorlarsa, bu durumda bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında anne veya babaları üzerinden genel sağlık sigortası yardımı alırlar. Böyle bir imkanları da yoksa;
  • 3 - 5510 sayılı Kanunun 61 ve 67 nci maddeleri uyarınca bunlar, prim ödemelerine gerek kalmadan ücretsiz olarak genel sağlık sigortasından yararlanırlar. Çünkü, 61 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca; 60 ıncı madde gereği genel sağlık sigortalısı sayılanların çocukları, ana ya da babanın tescil edilmiş olmasına bakılmaksızın ve ayrıca bir işleme gerek olmaksızın 18 yaşını dolduruncaya kadar genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılırlar. 18 yaşından küçük çocuğun ana ve babası da yok ise 18 yaşını dolduruncaya kadar 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (7) numaralı alt bendi (2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler) kapsamında primi Devlet tarafından ödenmek üzere genel sağlık sigortalısı sayılırlar.

18 Yaşını Dolduran Çocukların Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma Durumu:

  • 1 - Kendi çalışmaları yani sigortalılıkları nedeniyle genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanan çocukların durumunda 18 yaşını doldurduklarında da herhangi bir değişiklik olmaz, sigortalı çalışmaları devam ettiği sürece bunlar genel sağlık sigortasından yararlanırlar.
  • 2 - Ancak kendi sigortalı çalışması olmayan, aldıkları yetim aylığı nedeniyle ya da bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında anne veya babaları üzerinden genel sağlık sigortasından yararlanan çocukların durumu ise 18 yaşını doldurduklarında değişir. Çünkü 5510 sayılı Kanunun 3 üncü ve 34 üncü maddeleri uyarınca bunların bu hakları; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmeleri halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmeleri halinde 25 yaşını doldurduklarında sona erer.
Bunun istisnası ise yaşına bakılmaksızın evli olmayan malûl çocuklar ile evli olmayan kız çocuklarıdır.

Evli Olmayan Malûl Çocuklar:

Evli olmayan malûl (çalışma gücünün en az % 60’ını kaybetmiş) kız veya erkek çocuklar, ister aldıkları yetim aylığı nedeniyle, isterse bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında anne veya babaları üzerinden genel sağlık sigortasından yararlanıyor olsunlar hiç fark etmez, bunlar evlenmedikleri ve maluliyetleri devam ettiği sürece yaşları ne olursa olsun bu hakları devam edeceğinden, 18 yaşını doldurduktan sonra da aynı şekilde genel sağlık sigortasından yararlanmaya devam ederler.
Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım