18 Yaş Gelir Testi Yaptırılmazsa Ne Olur

Saturday, March 28, 2020
Kurum gelir testi yapılmasına dair yazı göndermiş ise bu yazının tebliğ tarihinden itibaren, bir aylık süre içerisinde ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuruda bulunulmaması, geç başvuruda bulunulması veya hiç başvuruda bulunulmaması halinde herhangi bir idari para cezası uygulanması söz konusu değildir.

GSS Borç Sorgulama

GSS Borç Sorgulama

Ancak, bu durumda ilgili kişinin aylık geliri asgari ücretin iki katı kabul edilir ve aylık brüt asgari ücretin iki katının % 12’si tutarında (01/07/2012-31/12/2012 tarihleri arası aylık 225,72 TL) her ay genel sağlık sigortası primi ödenmesi gerekir.

Eğer Kurum gelir testi için herhangi bir yazı göndermemmişse bu durumda da gelir testi sonucu kişinin aylık geliri tespit edilene kadar ilgili kişinin aylık geliri brüt asgari ücret olarak (01/07/2012-31/12/2012 tarihleri arası 940,50 TL) kabul edilir ve her ay bunun % 12’si tutarında (01/07/2012-31/12/2012 tarihleri arası 112,86 TL) genel sağlık sigortası primi ödenmesi gerekir.

Genel Sağlık Sigortası Prim Borcu Çıkarılan Çocuklar Ne Yapmalı ?

Yukarıda belirtildiği şekilde, 18 yaşını doldurduğu için Kurumca re’sen genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilen ve prim borcu çıkarılan çocuk için, eğer öğrenimi devam ediyorsa ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezine başvurularak öğrenci belgesinin verilmesi gerekir. Öğrenci belgesi müdürlük tarafından değerlendirilir, eğer çocuğun anne veya babası üzerinden sağlık yardımı alma hakkının devam ettiği anlaşılırsa, re’sen yapılan genel sağlık sigortası tescili ve çıkarılan prim borcu silinir (Ayrıntılı bilgi Genel Sağlık Sigortası Prim Borcu Çıkarılanlar Ne Yapmalı? Başlıklı yazıda yer almaktadır). Eğer çocuğun öğrenimi devam etmiyorsa, derhal gelir testi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurulması gerekir. Gelir testi sonucuna göre Kurum tahakkuk ettirdiği primi siler veya artırır ya da azaltır.

Çıkarılan Prim Borcunu Ödemek Zorunlu mu?

Kurum tarafından tahakkuk ettirilen (çıkarılan) prim borcu 5510 sayılı Kanunun 88 ve 89 uncu maddeleri kapsamında ödenmesi zorunlu bir borç olup, süresinde ödenmemesi halinde ayrıca gecikme zammı ve cezası eklenir. Bunun tek istisnası; yukarıda belirtildiği şekilde, öğrenci belgesinin ibrazı sonucu çocuğun anne veya babası üzerinden sağlık yardımı alma hakkının devam ettiği veya yapılan gelir testi sonucuna göre çocuğun genel sağlık sigortası priminin devlet tarafından ödenmesi gerektiği sonucu ortaya çıkarsa, tahakkuk ettirilen prim borcu Kurum tarafından silinir.

Boşanan Kız Çocuklarına Prim Borcu Çıkarılabilir:

Evliyken eşleri üzerinden sağlık yardımı alan kız çocukları, boşanmaları halinde bu hakkı kaybedeceklerinden, 18 yaşını dolduran çocuklarda olduğu gibi, Kurum bunları re’sen genel sağlık sigortalısı olarak tescil edip prim borcu çıkarabilir. Bu durumdaki kız çocuğunun, bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde anne veya babası üzerinden sağlık yardımı alma hakkı varsa veya ölen anne ya da babası üzerinden alacağı yetim aylığı dolayısıyla sağlık yardımı alma hakkı varsa, Kuruma başvuruda bulunarak bu kapsamda sağlık yardımlarından yararlanma hakkı elde edebilir ve çıkarılan prim borcu da silinir. Bu imkanları olmayan boşanmış kız çocuklarının ise yukarıda belirtildiği gibi gelir testi yaptırması gerekir.

Evlilik Çocuğun Durumunu Değiştirir mi?

Türk Medeni Kanununa göre evlenmeyle kişi ergin olunacağından, 18 yaşından küçük olsalar biler evlenen çocuklar anne veya babaları üzerinden sağlık yardımı alma haklarını kaybederler. Çünkü evlenen çocuk, bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünü kaybeder, anne veya babası üzerinden yetim aylığı alıyorsa evlenince aylığı kesilir. Dolayısıyla anne veya babası üzerinden aldığı sağlık yardımının dayanağı ortadan kalkmış olur. Çocuğun malul olup olmaması, kız veya erkek olması, 18 yaşını doldurup doldurmaması, öğreniminin devam edip etmemesi durumu değiştirmez. Bu durumda eğer kendi sigortalı çalışması da yoksa çocuğun gelir testi yaptırması gerekir.

Çocuğun, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında anne veya baba üzerinden sağlık yardımı almaya devam edebilmesi için, çocuğun kendi durumunda herhangi bir değişiklik olmaması gerektiği gibi üzerinden sağlık yardımı aldığı anne veya babasının durumunda da herhangi bir değişiklik olmaması, yani anne veya babası sigortalı ise sigortalılığının devam etmesi, anne veya babası gelir – aylık alıyorsa almaya devam etmesi gerekir.

Çalışma Yaşı:

Yukarıda, 18 yaşını doldurmamış çocuklarla ilgili olarak “kendi çalışmaları” ibaresi kullanıldığından, 18 yaşını doldurmamış çocuk çalışabilir mi sorusu akla gelebilir.

Genel olarak, 4857 İş Kanununun 71 inci maddesi uyarınca; 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, 14 yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenler okullarına devama engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler. Konuyla ilgili olarak Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 06.04.2004 tarih ve 25425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 18 yaşını doldurmamış çocukların bazı işlerde çalıştırılmaları yasaktır.Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım