İstanbul Emniyeti Ehliyet Randevusu

Tuesday, July 14, 2020
2011, 2012 İstanbul il Emniyet Müdürlüğü internet üzerinden Ehliyet Randevusu alma hakkında yararlı bilgileri bulabilirsiniz.
Sürücü belgesi : Yeni ehliyet alacaklar kursun bağlı bulunduğu yerdeki ilçe emniyet müdürlüğüne müracaat etmesi gerekiyor. Diploma Fotokopisi (Aslı İle Birlikte) veya Öğrencilerden 2 adet öğrenci belgesi asıl olacak.
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  • 13 Adet Fotoğraf
  • Savcılıktan Temiz Kağıdı ( Adliyeden Ehliyet için olacak )
  • Sağlık Raporu (Tek tabibten veya hastaneden sürücü olur raporu )
  • Evli Bayanlardan Evlilik Cüzdanı Fotokopisi
  • Kan Gurubu Kartı
  • Ehliyeti Olup Büyütmek İsteyenler (Ayrıca Yukarıdakilere ek olarak)
  • Sürücü Belgesi Fotokopisi
parmak izi emniyet müdürlüğünde alınacak.

Onun dışında ehliyetini her hangi bir nedenden değiştirmek isteyen 2 adet resim, nufüs kağıdının aslı, kart ücreti varsa parmak izi ile yoksa parmak izi emniyet müdürlüğünde tekrar alınıyor e-randevu ile müracat edebilir.

Silah ruhsat; Taşıma Ruhsatı, Bulundurma Ruhsatı, Av Tezkeresi; bu ruhsatlardan almak isteyen vatandaşların 21 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Görevlerine ve mesleklerine göre Valiliklerce silah ruhsatı verilirken istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Silah Ruhsatı Almak İsteyenlerden İstenilen Belgeler

1- İkamet edilen İl Valiliğine hitaben dilekçe,
2- Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kayıt belgesi,
3- Doktor raporu (hükümet Tabipliğinden)
4- Nüfus cüzdanı sureti,
5- İkametgah ilmühaberi,
6- 3 adet vesikalık fotoğraf,
7- Görev veya işini belirten belge.
8-Ayrıca bunlara ilaveten;

Kamu görevlilerinden taşıma ruhsatı almak isteyenlerden; görev belgesi (Çalıştığı birimden), (Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kayıt belgesi istenmez). Emekli kamu görevlilerinden taşıma ruhsatı almak isteyenlerden; emeklilik onayı, (Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kayıt belgesi istenmez).

Yönetmelik Hükümlerine Göre Silah Taşıma Ruhsatı Almak İsteyenlerden; belediye Başkanı ve İl Genel meclisi Üyelerinden; bu görevi yaptıklarına dair ilgili kurumdan alacakları yazı,

Sarı basın Kartı Sahibi Basın Mensuplarından; sarı basın kartı sahibi olduklarına dair Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınacak resmi yazı, Sarraf ve kuyumculardan; esnaf ve sanatkar olarak kuyumcu odasına kayıtlı olanlardan, kuyumcu odalarından, ticaret odasına kayıtlı olan sarraf ve kuyumculardan ise, ticaret odalarından alınacak kuyumculuk belgesi ile yaptıkları işten dolayı ticaret odalarından alınacak kuyumculuk belgesi ile yaptıkları işten dolayı vergi mükellefi olduklarını gösterir vergi dairesi yazısı.

Pilotlardan; hava yolu nakliye pilotu lisansına sahip, yolcu ve para taşımacılığında görevli olduklarına dair kurumlarından alacakları yazı ve pilotluk lisans fotokopisi.

Büyük toprak sahiplerinden; bu işten mükellef olduklarına dair vergi dairesi yazısı, Tarım Müdürlüklerinden alınacak üretici belgesi ve toprak miktarını gösterir Tapu Müdürlüğü yazısı.

Büyük sürü sahipleri; sürü sahibi olduklarına dair Vergi Dairesi yazısı ve üretici belgesi.

Müteahhitlerden; müteahhitlik karnesi fotokopisi, vergi dairesi yazısı, ortaklık veya şirket söz konusu ise ticaret sicil kaydı ve ortakların durumunu ve görevini belirten veya protokolün tasdikli sureti.

Akaryakıt bayilerinden;İ ilgili kurum ile yaptıkları sözleşmenin onaylı örneği, ortaklık ve şirket olması halinde sorumlu ortakların durumunu ve görevini belirten sözleşme veya protokolün tasdikli sureti ve mükellef olduklarına dair Vergi Dairesi yazısı.

Arıcılardan; Ziraat Odalarından, Tarım Müdürlüklerinden alınacak çiftçi belgesi , kovan adedini belirten Tarım Müdürlüklerinden alınacak yazı ve 100 arı kovanından yıl içerisinde 2.000 Kg bal sattığına dair müstahsil makbuzu.

Avukatlar ve Noterlerden; avukatların bağlı oldukları barodan alacakları üyelik belgesi, noterlerden Adalet Bakanlığınca verilen noterlik belgesi. Can Güvenliği Olmadığından Dolayı Taşıma Ruhsatı Almak İsteyenlerden; yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda zabıtaca düzenlenen ve hayatının her an harici ve ciddi tehlikeye maruz bulunduğunu gösteren belgeler,

Yivli Spor Silahı Ruhsatı Almak İsteyenlerden; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden alınacak sporcu lisansı. (Yivli spor tüfek ve tabancası olarak kayıtlı bulunan bütün silahlara bulundurma ruhsatı verilir. Bu silahlar, atış poligonlarında veya atış müsabakalarında ancak ruhsatı ile birlikte amatör lisansı beraberinde olmak şartıyla kullanılabilir).

Yivsiz Tüfek Ruhsatı Almak İsteyenlerden; sabıka kaydı, ikametgah belgesi, silah taşımasına engel halinin bulunmadığını gösteren doktor raporu, 2 adet fotoğraf, dilekçe ile bağlı bulunduğu Valilik veya Kaymakamlığına başvurmaları halinde beş yıllık harç bedelinin ödenmiş olması kaydıyla av tezkeresi verilir. Harç ödemeyen vatandaşlara ise süresiz yivsiz tüfek sahiplik belgesi verilir.

Av tezkereleri, yivsiz av tüfeklerini taşıma ve bulundurma izin belgesi yerine geçer. Av tezkereleri beş yıl için geçerlidir. Tezkere ne vakit verilirse verilsin hükmü ancak verildiği tarihten sonra gelen altıncı mali yılın başlangıcına kadar sürer. Ancak süresi biten av tezkerelerindeki av tüfeği kaydı bu silah için mesken yada işyerinde bulundurma yetkisi sağlar. Av tezkereleri veriliş tarihinden itibaren sonra gelen altıncı mali yılın birinci ve ikinci ayı içerisinde yenilenir. Tezkerenin yenilenmesi ve yenisinin verilmesi halinde beş yıllık av tezkeresi harcı ile yukarıdaki bir, iki, üç ve dört numaralı alt bentlerinde gösterilen belgelerin getirilmesi istenir.

Avcılık dışındaki amaçla av tüfeği almak, taşımak ve bulundurmak isteyen kişiler oturdukları mahallin en büyük mülki amirinden yivsiz tüfek sahiplik belgesi almak zorundadırlar. Bu belge verilirken; sabıka kaydı, ikamet belgesi, silah taşımasına engel halinin bulunmadığını gösteren doktor raporu, iki adet fotoğraf ve dilekçe aranır. Yivsiz tüfek sahiplik belgesi bir defaya mahsus olarak verilir. Bu belge, av tezkeresi olarak kullanılmaz. Bu belge sahibine belgedeki kayıtlı silahın ancak meskun mahaller dışında kırsal veya şehir içinde boş olarak torba veya kılıf içinde yada araçların bagajında taşınıp, nakledilmesi zorunludur.

Yivsiz tüfek sahiplik belgesinde kayıtlı tüfeklerin sahibinin izniyle emniyet makamlarınca avcılık yapmak amacıyla diğer şahıslara ait av tezkerelerinin not hanesine silah sahibinin adı, soyadı ve belge numarası yazılmak ve tasdik edilmek suretiyle avda kullanılmaları mümkündür. Av tezkeresi yada yivsiz tüfek sahiplik belgesi kişiler, sahip oldukları yivsiz av tüfeklerinin cins, marka, çap ve seri numaralarını belgelerine işletmek zorundadırlar.

Av Malzemeleri Satış Bayiliği Yapmak İsteyenlerden; Valiliklere dilekçe, işyerinin kendi mülkiyetinde bulunduğunu veya kiralandığını kanıtlayan belge, doktor raporu, sabıka kayıt belgesi, 2521 sayılı kanun hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak kanuni sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname, nüfus cüzdan örneği ile ikametgah ilmühaberi ile iki adet fotoğraf ile müracaat eden kişilere çevre özelliği de dikkate alınarak bir ila üç yıl süreli bayilik belgesi verilir.

Bunların dışında yönetmelik hükümlerine göre silah taşıma ruhsatı alabilecek meslek mensuplarından; ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ziraat Odaları ve Ticaret Borsalarında görevli meclis üyelerinden, Halen bu görevi sürdürdüklerine dair bağlı bulundukları odalardan alacakları yazı.

Dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili müesseselerin sahiplerinden; yapmış oldukları işten dolayı Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünden alacakları yetkili müessese olduklarını gösterir belge.

507 Sayılı Kanuna göre kurulmuş olan birlik, federasyon ve konfederasyon başkanları ile genel kurul üyelerinden; birlik, federasyon ve konfederasyon başkanlarından, yönetim kurullarından alacakları yazı, genel kurul üyelerinden, seçildikleri birlik, federasyon ve konfederasyon yönetim kurulu başkan ve genel sekreterinin imzasıyla verilen çift imzalı genel kurul üyelik belgesi.

Köy ve Mahalle Muhtarlarından; (istifa ederek ayrılanlar ile haklarında tahkikat sonucu görevlerine son verilmiş olanlar hariç olmak üzere) Bu görevde bulunduklarına dair il özel idarelerinden alacakları yazı.

Bunların dışında yönetmelik hükümlerine göre silah taşıma ruhsatı alabilecek meslek mensuplarından; Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ziraat odaları ve Ticaret Borsalarının yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile meslek kuruluşlarının birlik,federasyon ve konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyelerinden bu görevi ile ilgili olarak bağlı bulunduğu birlik, federasyon başkan ve genel sekreteri belge ile yönetim kuruluna seçildiklerine dair seçim tutanağı fotokopisi, bağlı bulundukları oda ve borsalardan alınacak yazı,

Dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili müesseselerin sahiplerinden; Hazine Müsteşarlığından alacakları dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili olduklarını gösterir belge, ticaret sicil kaydı ve vergi dairesi yazısı,

Patlayıcı madde satın alma ve satış ruhsatı bulunan işyeri sahiplerinden ruhsat fotokopisi, patlayıcı madde depo sahiplerinden depo ruhsatı, yivsiz av tüfeği imalathanesi sahiplerinden faaliyet izin belgesi ve patlayıcı maddeleri ve fer’ilerini taşımakla görevli kişilerden güvenlik belgesi istenir.

Özel güvenlik kimliği
Gemi adamı cüzdanı işlemleri
https://e-randevu.iem.gov.tr/randevu/

Pasaport işlemleri; 2 adet resim pasapor için, nufus kağıdının aslı , varsa parmak izi ile yoksa parmak izi emniyet müdürlüğünde tekrar alınıyor, defter ve harç ücreti makbuzu getirip e randevu alması yeterli. Pasaport uzatma bu şekilde aynen olmakta.Yeşil pasaport il emniyet müdürlü pasaport şubesinden verimekte.

https://www.epasaport.gov.tr/
Yabancılar şube müdürlüğü
https://e-randevu.iem.gov.tr/yabancilar/dil_sec.aspx
E-randevu sistemleri
Pasaport e_randevu

NOT:

Üç kez randevu alıp gelmeyenlerin geçici süreyle randevu alma hakları durdurulabilecektir.

Üç kez randevusuna gelmeyip tekrar telefonla randevu almak isteyenlerin bilgi-işleminden gelmedikleri randevuları sildirmeleri gerekmektedir.

Randevu saatini geçirenler, o günkü olarak kayıt kabulü alı edilebilir.

Kaynak: https://www.elestiriyoruz.com/haber-arsiv-e/istanbul-emniyeti-ehliyet-randevusu/msg57615/?topicseen#ixzz1OsTB4AY9

Emniyet e-Randevu, e Pasaport ve Ehliyet İlgili BağlantılarYorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım