Bedelli Askerlik Kanun Tasarısı

Sunday, October 25, 2020
30 Kasım 2011 tarihinde meclis genel kurulunda görüşülerek Köşke gönderilen Bedelli Askerlik Kanun Tasarısı, bedelli yasa tasarısı'nın paralı askerlik yaş sınırı, bedelli askerlik kanunu tam metnini burada bulabilirsiniz.
Yeni bedelli askerlik yasası 2011'de hazırlanan ek önergeyle 31 Aralık 1982'den önce doğanların yeni bedelli kanunu'ndan yararlanması sağlandı.

İşte 2011 model Yeni Bedelli Askerlik Kanunu

ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1-21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı AskerlikKanununun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "5.112 Euro" ibaresi "10.000 Avro", üçüncü fıkrasında yer alan "7.668 Euro" ibaresi "10.000 Avro", dördüncü fıkrasında yer alan "Euro" ibaresi "Avro" şeklinde ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan "ve 21 gün süreli temel askerlikeğitimine tâbi tutulmaları" ibaresi, ikinci fıkrasında yer alan "belirtilen yaş sınırı sonuna kadar temel askerlik eğitiminiyapmayanlar," ibaresi, üçüncü fıkrasında yer alan "veya yönetmelikte belirtilen süre içinde temel askerlikeğitimlerini" ibaresi ve aynı fıkrada yer alan "ve 21 gün süreli temel askerlik eğitimine tâbi tutulmaları" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

"Yükümlülerin ödedikleri dövizler, dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılmaları hâlinde tâbi oldukları statüde askerlik hizmetini tamamladıktan sonra; ödemesini tamamlamadan Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilen veya Türk vatandaşlığını kaybeden, askerliğe elverişsiz hale gelen ya da vefat edenlerin ödedikleri dövizler ise talepleri hâlinde kendilerine, vekillerine veya mirasçılarına iade tarihindeki kura göre Türk Lirası olarak yurtiçinde gösterecekleri banka hesabına iade edilir. Ödemesini tamamladıktan sonra, dövizle askerlikhizmeti kapsamından çıkartılmalarını talep edenlere, askerliğe elverişsiz hale gelenlere, vefat edenlere, Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere geri ödeme yapılmaz."

MADDE 2-1111 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "celp, sevk, eğitim, izin, sağlık, özlük hakları, geçici ve kesin terhis işlemleri," ile "hizmet hesabı," ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3-1111 sayılı Kanunun geçici 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve süresi içinde temel askerlik eğitimini yapmaları" ibaresi ile aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4-1111 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 46- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış, 30 yaşından gün almış ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi yükümlüler, istekleri halinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde askerlik şubelerine başvurmaları ve 30.000 Türk Lirası parayı ödemeleri şartıyla temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Başvuruda bulunanlar, öngörülen miktarı başvuru sırasında defaten ödeyebilecekleri gibi, yarısını başvuru sırasında diğer yarısını ise başvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde de ödeyebilirler.

Bu uygulama kapsamında ödenecek paralar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına T.C. Ziraat Bankasında açılacak özel hesaba yatırılır.

Özel hesapta toplanan paralar, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde şehit yakınları, gaziler, özürlüler, muhtaç erbaş ve er aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil)’ne mensup vazife malûlleri ile emniyet hizmetleri sınıfına mensup vazife malûllerine yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin finansmanında kullanılır.

Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmaz, başlatılmış olanlar sona erdirilir.

Bedelin ödenme usul ve esasları ile kaynağın kullanılmasına ilişkin diğer hususlar Bakanlar

Kurulu kararı ile düzenlenir.

GEÇİCİ MADDE 47- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce temel askerlik eğitimini süresi içinde yapmadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan, halen bu Kanunun ek 1 inci ve geçici 43 üncü maddelerinde belirtilen diğer yararlanma şartlarını taşıdıklarını ve bu Kanunla değiştirilmeden önceki miktarlar üzerinden ödemelerini süresi içinde tamamladıklarını konsolosluklara müracaatla belgelendirenler, muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Bunlar hakkında askerlik hizmetini yerine getirmedikleri için idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmaz, başlatılmış olanlar sona erdirilir.

GEÇİCİ MADDE 48- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, temel askerlik eğitimlerini tamamlamalarını müteakip askerliğe elverişsiz hale gelen, vefat eden, Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilen veya Türk vatandaşlığını kaybedenler ile ödeme ve temel askerlik eğitimi yükümlülüklerini süresi içinde tamamladıklarından kesin terhise hak kazananlara geri ödeme yapılmaz.

GEÇİCİ MADDE 49- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar hakkında, başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümleri uygulanır. Ancak, bu yükümlüler temel askerlik eğitimine tabi tutulmazlar. "

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

GENEL GEREKÇE

Anayasanın 72 nci maddesinde, vatan hizmetinin her Türk’ün hakkı ve ödevi olduğu belirtildikten sonra; bu hizmetin Türk Silahlı Kuvvetlerinde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağının kanunla düzenleneceği belirtilmiştir.

Askerlik hizmetinin ne şekilde yerine getirileceğine ilişkin hususlar 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanununda düzenlenmiş olup; bu hizmet bedelli veya dövizle askerlik uygulaması şeklinde de yerine getirilebilmektedir.

Bedelli askerlik uygulaması daha önce üç kez yapılmıştır. 16/4/1987 tarihli ve 3358 sayılı ve 21/5/1992 tarihli ve 3802 sayılı Kanunlar ile büyük miktarlara ulaşan saklı, bakaya ve yoklama kaçağı birikiminin engellenmesi amaçlanmıştır. 2/11/1999 tarihli ve 4459 sayılı Kanun ile yapılan uygulama ise 17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara Bölgesinde meydana gelen deprem felaketinde uğranılan ağır kayıpların ve bu afet nedeniyle doğan zararların giderilmesine katkıda bulunmak amacını taşımaktadır.

1111 sayılı Askerlik Kanununun 86 ncı maddesine tabi yoklama kaçakları ile aynı Kanunun 89 uncu maddesine tabi bakaya sayılarının her geçen yıl arttığı gözlemlenmektedir. Bu birikimin engellenmesi amacıyla hazırlanan Tasarı ile 30 yaşından gün almış olan yükümlüler, bedel ödemek ve temel askerlik eğitimine tabi tutulmamak suretiyle askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar, haklarında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak ve başlatılmış olanlar ise sona erdirilecektir. Bu uygulama ile elde edilecek gelir; şehit yakınları, gaziler, özürlüler, muhtaç erbaş ve er aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahiline mensup vazife malûlleri ile emniyet hizmetleri sınıfına mensup vazife malûllerine yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin finansmanında kullanılacaktır.

Tasarıda öngörülen yaş sınırı; terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesine devam edilmesi, herhangi bir zafiyete meydan verilmemesi ve askeri hizmetin gerektirdiği Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısı dikkate alınarak belirlenmiştir. Diğer taraftan, askerlik hizmetinin gerektirdiği sonuçları doğurmadığından temel askerlik eğitimi uygulamasına son verilmiştir.

Yurtdışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek sahibi olarak çalışan vatandaşlarımızın askerlik hizmeti nedeniyle iş kaybına uğramamaları amacıyla getirilen dövizle askerlik hizmetinden her geçen yıl birçok vatandaşımız istifade etmektedir. Geçen zaman içerisinde birçok vatandaşımız, izin ve benzeri nedenlerle temel askerlik eğitimine katılmak için ülkemize gelemediğinden dolayı dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmıştır. Bedelli askerlikte olduğu gibi dövizle askerlikte de temel askerlik eğitiminin kaldırılmasının, yukarıda belirtilen gerekçelere ek olarak özellikle kendi nam ve hesabına serbest meslek faaliyeti icra eden yükümlülerin işyerlerini kapatmak zorunda kalmadan askerlik hizmetlerini yerine getirmelerini sağlayacağı ve böylece yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın iş hayatını olumlu yönde etkileyeceği değerlendirilmektedir.

Tasarı ile 30 yaşından gün almış olan yükümlülerin, bedel ödemek ve temel askerlik eğitimine tabi tutulmamak suretiyle askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları ve dövizle askerlik hizmeti kapsamından temel askerlik eğitiminin çıkarılması amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile, dövizle askerlik hizmeti şartlarından olan temel askerlik eğitimi şartı kaldırılmakta ve bu çerçevede dövizle askerlik hizmet bedeli yeniden belirlenmektedir.

MADDE 2- Madde ile, temel askerlik eğitimi şartının kaldırılması nedeniyle dövizle askerlik hizmetinin uygulanmasına yönelik olarak yayımlanan yönetmelik kapsamından celp, sevk, eğitim, izin, sağlık, özlük hakları, geçici ve kesin terhis işlemlerine ilişkin hususlar çıkartılmaktadır.

MADDE 3- Madde ile, 1111 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde yapılan değişikliklere paralel olarak, daha önce dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılan yükümlüler hakkında geçici 43 üncü gereğince başlatılan uygulamanın kapsamından temel askerlik eğitimi şartı kaldırılmakta, bu çerçevede dövizle askerlik hizmet bedeli yeniden belirlenmekte ve 45 yaş üstündekilerin daha fazla döviz ödeyerek temel askerlik eğitimine tabi tutulmamalarına ilişkin düzenleme kaldırılmaktadır.

MADDE 4- Madde ile 1111 sayılı Kanuna dört geçici madde eklenmektedir.

Geçici 46 ncı madde ile; 30 yaşından gün almış olan yükümlülerin, bedel ödemek ve temel askerlik eğitimine tabi tutulmamak suretiyle askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları öngörülmektedir.

Geçici 47 nci madde ile; Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce temel askerlik eğitimini süresi içinde yapmadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan, halen ek 1 inci ve geçici 43 üncü maddelerde belirtilen diğer yararlanma şartlarını taşıyanların eski miktarlar üzerinden ödemelerini süresi içinde tamamladıklarını konsolosluklara müracaatla belgelendirmeleri kaydıyla, muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacakları hükme bağlanmaktadır.

Geçici 48 inci madde ile; Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, temel askerlik eğitimlerini tamamlamalarını müteakip askerliğe elverişsiz hale gelen, vefat eden, Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilen veya Türk vatandaşlığını kaybedenler ile ödeme ve temel askerlik eğitimi yükümlülüklerini süresi içinde tamamladıklarından kesin terhise hak kazananlara geri ödeme yapılmayacağı konusuna açıklık getirilmektedir.

Geçici 49 uncu madde ile; Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar hakkında, temel askerlik eğitimi hariç başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerinin uygulanacağı öngörülmektedir.

MADDE 5- Yürürlük maddesidir.

MADDE 6- Yürütme maddesidir.

MADDE 6-  Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bedelli Askerlik Kanun Tasarısı Resmi Belge Görsel

bedelli askerlik kanun tasarısı
paralı askerlik yaş sınırı
bedelli yasa tasarısı
yeni bedelli kanunu
bedelli askerlik kanun tasarısı 2011 tam metin
bedelli askerlik 2011 yasası

Bedelli Askerlik ile ilgili linkler

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım