Askeri Nakdi Tazminat İşlemleri

Thursday, January 21, 2021
Askeri Nakdi Tazminat İşlemleri sayfasında 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereği; barışta güven ve asayişi korumak, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle görevli olanların bu görevlerinden dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölmeleri veya sakat kalmaları halinde,
  1. 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu gereği, Silahlı Kuvvetler mensuplarının yurt içinde ve yurt dışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanma, sakat kalma veya şehit olmaları halinde,
  2. 2453 Sayılı Yurt dışında Görevli Personele Nakdî Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereği; yurt dışında birliği ile veya ferden görevli personelin yaralanma, yaralanarak sakat kalma, şehit olma veya vefat etmeleri halinde, yabancı ülkeler veya uluslararası sahalarda yapılan eğitim, tatbikat, manevra veya harekat sırasında bu görevin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içerisinde yaralanma, yaralanarak sakat kalma, şehit olma veya vefat etmeleri halinde,
  3. 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu gereği, söz konusu kanun kapsamında yapılan hizmet ve faaliyetler esnasında yaralanma, yaralanarak sakat kalma veya şehit olmaları halinde,
  4. 3497 Sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun gereği; sınır birlikleri personelinin, verilen görevlerin ifası sırasında veya bu görevlerinden dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile, yaptıkları hizmet nedeniyle yaralanma, yaralanarak sakat kalma, şehit olma veya vefat etmeleri, halinde herhangi bir adli karar gerektirmeden yetkili komisyonlarca idarece karar alınarak yapılan nakdî ödemedir.
  • Nakdi Tazminat Kimlere Verilmektedir?
  • Nakdi Tazminat Komisyonu,
  • Nakdi Tazminat Ödeme Miktarları,
  • Nakdi Tazminat İşlem Safhaları,

NAKDİ TAZMİNAT NEDİR 

     Nakdî Tazminat, konuya ilişkin Kanunlarda belirtilen görevler dolayısı ile ölenlerin varislerine, sakat kalan veya yaralanan personelin ise kendilerine herhangi bir adli karar gerektirmeden yetkili komisyonlarca idarece karar alınarak yapılan Nakdî ödemedir. Kanun kapsamı içerisinde İdarenin kendiliğinden hükmettiği tazminat kararıdır.

       2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereği; Barışta güven ve asayişi korumak, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle görevli olanların bu görevlerinden dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölmeleri veya sakat kalmaları halinde,  

         3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu gereği, Silahlı Kuvvetler mensuplarının yurt içinde ve yurt dışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanma, sakat kalma veya şehit olmaları halinde,  

         2453 Sayılı Yurtdışında Görevli Personele Nakdî Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereği; yurt dışında birliği ile veya ferden görevli personelin yaralanma, yaralanarak sakat kalma, şehit olma veya vefat etmeleri halinde, yabancı ülkeler veya uluslararası sahalarda yapılan eğitim, tatbikat, manevra veya harekat sırasında bu görevin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içerisinde yaralanma, yaralanarak sakat kalma, şehit olma veya vefat etmeleri halinde,  

         2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu gereği, söz konusu kanun kapsamında yapılan hizmet ve faaliyetler esnasında yaralanma, yaralanarak sakat kalma veya şehit olmaları halinde,  

        3497 Sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun gereği; sınır birlikleri personelinin, verilen görevlerin ifası sırasında veya bu görevlerinden dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile, yaptıkları hizmet nedeniyle yaralanma, yaralanarak sakat kalma, şehit olma veya vefat etmeleri halinde Nakdî tazminat ödenmektedir.

NAKDÎ TAZMİNAT KİMLERE VERİLMEKTEDİR?

İç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki konularında görevlendirilen :

 Ä

Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli,

 Ä

Silahlı Kuvvetler mensupları,  

 Ä

Millî İstihbarat Teşkilatı mensupları,  

 Ä

Çarşı, mahalle ve kır bekçileri,  

 Ä

Orman memurları ve personeli ile Gümrük Muhafaza memurları.     

Güven ve asayişi ihlal eden eylemlere ve kaçakçılığa ilişkin olayların soruşturma ve kovuşturma işlemlerini yürüten adli ve askeri hakimleri, Cumhuriyet savcı ve yardımcılarıyla  askeri savcı ve yardımcıları.

Güven ve asayişi ihlal eden eylemlerin önlenmesi esnasında güvenlik kuvvetleriyle birlikte olay mahallinde bizzat görev yapan mülki idare amirleri. 

Ceza ve tutukevlerinin iç ve dış güvenliğini sağlamakla görevli bulunan personel. 

Güven ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu olan ve yetkililerce kendilerine bu amaca yönelik görev verilen kamu görevlileri ve siviller.

İç güvenlik ve asayişin korunmasında veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile ilgili olarak güvenlik kuvvetlerine kendiliklerinden yardımcı olmuş ve faydalı oldukları yetkililerce tevsik edilmiş şahıslar.

Devlet güçlerini sindirme amacına yönelik olarak yapılan saldırılara maruz kalan kamu görevlileri.

Yukarıdaki  sayılanların yaptıkları görevler veya yardımlar sebebiyle saldırıya maruz kalan eş, füru, ana, baba ve kardeşleri.

NAKDÎ TAZMİNAT KOMİSYONU

Güvenlik ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu görülen ve bu amaca yönelik görev verilen veya güvenlik kuvvetlerine kendiliklerinden yardımcı olan şahıslar ile bunların eş, füru, ana, baba ve kardeşlerinin tazminatları İçişleri Bakanlığınca,

     Diğer kamu personeli ile bunların eş, füru, ana, baba ve kardeşlerinin tazminatları bu personelin bağlı olduğu bakanlık veya kurum tarafından ödenir.  

Nakdî Tazminat ödenmesine Nakdî Tazminat Komisyonunca karar verilir. Komisyon kararları ilgili Bakanlık veya kurumun en üst amiri veya bunların yetkili kılacağı merci tarafından onaylanır. Nakdî Tazminat Komisyonu ilgili Bakanlık veya kurumun personel, maliye, hukuk ve sağlıkla görevli birim amirleriyle konu ile ilgili diğer yetkililerinden oluşur.  

Millî Savunma Bakanlığı Nakdî Tazminat Komisyonu Millî Savunma Bakanlığı personeli ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri personelinin Nakdî tazminat dosyalarını görüşerek karara bağlar.

 

     Millî Savunma Bakanlığı Nakdî Tazminat Komisyonu aşağıdaki personelden oluşur.  

BAŞKAN

Toplantıya katılan en kıdemli Üye

ÜYE

Millî Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanı

ÜYE

Millî Savunma Bakanlığı Maliye Dairesi Başkanı

ÜYE

Millî Savunma Bakanlığı Hukuk Müşaviri ve Davalar Dairesi Başkanı

ÜYE

Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanı

ÜYE

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Personel Daire Başkanları

ÜYE

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Maliye Daire Başkanları

  Toplantılara en kıdemli üye başkanlık eder. Komisyonun sekreterya hizmetleri Millî Savunma Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanlığınca, Büro Hizmetleri ise Millî Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür. 

NAKDÎ TAZMİNAT ÖDEME MİKTARLARI

     Nakdî tazminatın tespitine esas tutulacak aylık, tazminat verilmesine dair karar tarihindeki en yüksek devlet memuru aylığının(Ek gösterge dahil) brüt tutarıdır.

     Ölenlerin kanuni mirasçılarına, en yüksek devlet memuru brüt aylığının (Ek gösterge dahil) 100 katı tutarında Nakdî tazminat ödenir.

     Sakatlanma halinde; ilgili sosyal güvenlik kurumu veya Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca belirlenecek sakatlık derecesine göre;ölenler için ödenen miktarın % 25 ile % 75’i arasında Nakdî tazminat ödenir.

 

      Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği olmaksızın sürdüremeyecek şekilde malûl olanlara; karar tarihindeki en yüksek devlet memuru aylığının (Ek gösterge dahil) 200 katı tutarında Nakdî tazminat ödenir.   

    Yaralanma halinde, sakatlık derecelerine girmeyen yaralanmalardaölenler için ödenen Nakdî tazminatın % 20’sini aşmamak şartı ilesağlık raporunda belirtilen iş ve güce engel bulunan her gün için yaralanmanın arıza bırakmaması halinde ölenler için ödenen miktarın % 1’i, yaralanmanın arıza bırakması halinde % 2’si oranında tazminat ödenir.   

   Avans Ödenmesi   

     Kesin raporun alınmasının uzayacağı yaralının tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarınca verilecek rapordan anlaşılanlara, olay tarihinde ölüm nedeniyle ödenmesi gereken tazminatın % 10’u tutarında bütçe dışı avans olarak ödenir. Verilen bu avans kesin rapor sonucu ödenecek olan tazminat miktarından düşülür. 

1 Ocak 2010 Tarihi İtibariyle Ödenen Nakdi Tazminat Miktarları :

     Ölüm halinde 56.472,75 TL. Nakdî tazminat ödenmektedir.    

     Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği olmaksızın sürdüremeyecek şekilde malûl olanlar için 112.945,50 TL. Nakdî tazminat ödenmektedir.

    Nakdi tazminat miktarları memur maaş katsayısının artması ile birlikte değişmektedir.


NAKDÎ TAZMİNAT İŞLEM SAFHALARI

Nakdi Tazminat Dosyalarının Hazırlanması 

          Nakdi tazminata esas teşkil eden evraklar, ilgili Kuvvet Personel Dairesi Başkanlıklarınca tamamlattırılır. İlgili Kuvvet Personel Dairesi Başkanlığınca dosyalar iki suret olarak (asıl nüsha ve ilk kopyası) MSB.Nakdi Tazminat Komisyonu Başkanlığına gönderilir.

Nakdi Tazminat Dosyalarında Bulunması Gereken Evrak

Yaralanmalarda Bulunacak Evrak:

Olay Tutanağı : Olay tutanağına, İdari Tahkikat Raporu, Olay Zaptı, kaza olayları ve adli olaylarda  Hazırlık Soruşturma Tutanağı, Tanık İfade Tutanağı, Trafik Bilirkişi Raporu, Ayrıntılı Kaza Raporu, Mahkeme Kararı vb. olayı açıklayıcı dokümanlarda eklenecektir.

Sağlık Raporu : Bu raporda, yaralının durumu, yaralanmanın bir arıza bırakıp bırakmadığı ve yaralanmanın ilgilinin kaç gün iş ve gücüne engel olduğu belirtilecektir.

Görev Emri

Sakatlanmalarda Bulunacak Evrak: Yaralanmalarda bulunacak evrak sakatlanmalarda da bulundurulacaktır. Ancak, bu belgelerden sağlık raporunun tam teşekküllü hastane sağlık kurulundan alınarak kesinleşmiş olması ve raporda ilgili sosyal güvenlik kurumunca sakatlık dereceleri de tespit edilmiş olacaktır.

Ölüm Halinde Bulunacak Evrak :Olay Tutanağı , Görev Emri, Ölü Muayene ve Otopsi Tutanağı ,Vukuatlı Aile Nüfus kayıt Örneği (Anne ve Baba dahil), Veraset İlamı .

         Nakdi Tazminat Komisyonu Kararının Alınması

   Milli Savunma Bakanlığına intikal eden nakdi tazminat dosyaları MSB.Nakdi Tazminat Komisyonunun büro hizmetlerini yürüten Personel Dairesi Başkanlığı ile sekreterya hizmetlerini yürüten Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanlığının çalışmaları ile incelenir, eksik belgeler tamamlatılır. Müteakiben Nakdi Tazminat Komisyonu toplantısı yapılır. Her dosya için Komisyon Kararları yazılarak imzalatılır. Komisyon Başkanı ve Üyelerince imzalanan Komisyon Kararları Milli Savunma Bakanı veya yetkili kıldığı makama onaylatılır.

   Onaylanan kararlar Nakdi Tazminat Kütük Kayıt Defterine kaydedildikten sonra, işlem yapılmak üzere aşağıdaki makamlara gönderilir.  

 Ä  Kararlardan birer suret MSB.Per.D.Bşk.lığı ve MSB. Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanlığında bırakılır.

 Ä Başvuruyu yapan Kuvvet Komutanlığının Personel ve Maliye Dairesi Başkanlıklarına birer suret gönderilir.

 Ä Ölüm ve sakatlanmaya dayalı kararlardan bir suret ayrıca Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü veya ilgili sosyal güvenlik kurumuna gönderilir.

       Nakdi Tazminatın Hak Sahiplerine Ödenmesi  

          MSB. Nakdi Tazminat Komisyonunun onaylanmış kararına göre nakdi tazminatın ödeme işlemleri Kuvvet Komutanlıklarınca sonuçlandırılır.

          Nakdi tazminat kararları sırasıyla aşağıdaki makamlarca işlem yapılarak hak sahibine ödenir.  

 Ä MSB.Personel Dairesi Başkanlığı ile Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanlığı,

 Ä İlgili Kuvvet Komutanlığı Maliye Dairesi Başkanlığı,

 Ä MSB.Bütçe Dairesi Başkanlığı,

 Ä MSB.2 No.lu Merkez Saymanlığı,

 Ä T.C.Merkez Bankası Ankara Şubesi,

 Ä İlgili Banka Şubesi.

   Hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine T.C.Merkez Bankası Ankara Şubesince Elektronik Fon Transferi yapılmakta, tazminat miktarı hak sahibinin varsa hesabına geçirilmekte, hesabı yoksa müracaatında istediği banka şubesince ödeme yapılmaktadır.  

            

 

 

 

 

 

HABERLEŞME Adresi :

MSB Personel Dairesi Başkanlığı

Bakanlıklar / Ankara 

 

 

Telefon Numaraları:

Personel Yönetim Şubesi 0-312-402 35 75
Fax: 0-312-417 54 64

 

 

 

 

Askerlik İlgili Linkler

Cem Yılmaz Askerlik Anıları

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım