Torba Yasa Kapsama Giren Alacaklar Nelerdir

Turkiye-Rehberi.Net Pinterest Turkiye-Rehberi.Net WhatsApp Turkiye-Rehberi.Net Facebook Turkiye-Rehberi.Net Twitter Turkiye-Rehberi.Net LinkedIn Turkiye-Rehberi.Net Çıktı Al Turkiye-Rehberi.Net Gmail Turkiye-Rehberi.Net Email Gönder
Torba Yasa Kapsama Giren Alacaklar Nelerdir; Vergi daireleri ve gümrük idareleri tarafından tahsil edilen vergiler, vergi cezaları ve diğer alacaklar (YURTKUR'a olan öğrenim ve katkı kredisi borçları, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'na olan borçlar, çiftçilerin Doğrudan Gelir Desteği borçları gibi), belediyelerce tahsil edilen emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, vergi cezaları, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ve diğer alacaklar, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) sosyal güvenlik primi, idari para cezası ve genel sağlık sigortası primleri, kapsama giren alacaklar içerisinde yer alıyor.

İdari para cezaları

Ayrıca trafik para cezaları, seçim para cezaları, nüfus para cezaları, askerlik para cezaları, köprü ve oto yollardan usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) kestiği para cezaları, belediyelerin su kullanımından kaynaklı alacakları, Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin su ve atık su alacakları, TEDAŞ'ın veya hissedarı olduğu elektrik dağıtım şirketlerinin elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları da kapsam dahilinde bulunuyor.

TOBB, TESK, TÜRMOB üyelik aidat alacakları, kalkınma ajanslarının mahalli idareler ve odalardan olan alacakları, sulama birliklerinin tarımsal sulama faaliyetlerinden kaynaklanan alacakları, yurt dışına eğitime gönderilen öğrencilerden veya memurlardan yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle adlarına döviz veya lira cinsinden borç çıkarılanların söz konusu borçları, kapatılan belediyelerin diğer belediyelere ve kamu kurumlarına devredilen borçları da yeniden yapılandırma kapsamına alınıyor.

Tebliğle, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları, 30 Nisan 2014'ten önceki dönemler, beyana dayanan vergilerde aynı tarihe kadar verilmesi gereken beyannameler, bu yıla ilişkin yine aynı tarihten önce tahakkuk eden Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi vergi alacakları, 30 Nisan 2014'ten önce yapılan tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, bu yıl için tahakkuk eden MTV ikinci taksidi ile 2014'te ödenecek gelir vergisi ikinci taksidi kapsam dışında tutuldu.

Ancak 30 Nisan 2014'ten önce verilen, askerlik para cezaları, seçim para cezaları, nüfus para cezaları, trafik para cezaları, karayolları kaçak geçiş ücreti cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre verilen para cezaları, RTÜK tarafından verilen para cezaları, vadesi kanunun yayımlandığı tarihten önce olan ya da kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödeme süresi başlamış henüz vadesi geçmemiş olan asli ve fer'i amme alacakları, tahsil için vergi dairelerine intikal etmiş olan ecrimisil, öğrenim kredisi, katkı kredisi, KKDF, haksız yere yararlanılan destek ödemeleri, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları düzenleme kapsamına giriyor.

Belediye alacakları

Vadesi 30 Nisan 2014'ten önce olan emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammı, yine vadesi aynı tarihten önce olan su kullanımından kaynaklanan alacaklar ile fer'ileri de yeniden yapılandırılacak.

Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin vadesi 30 Nisan 2014'ten önce olan su ve atık su bedeli alacakları ile fer'ileri de yine bu kapsamda değerlendirilecek.

2014 Torba Yasa Linkler