MEB'den ortaöğretim kurumları için 2013 e Kayıt genelgesi

Turkiye-Rehberi.Net Pinterest Turkiye-Rehberi.Net WhatsApp Turkiye-Rehberi.Net Facebook Turkiye-Rehberi.Net Twitter Turkiye-Rehberi.Net LinkedIn Turkiye-Rehberi.Net Çıktı Al Turkiye-Rehberi.Net Gmail Turkiye-Rehberi.Net Email Gönder
2013 meb e-Okul e-Kayıt 2013 - 2014 eğitim öğretim yılında sınavsız öğrenci alan mesleki ve teknik liselerin bünyesindeki genel lise, meslek lisesi ve imam hatip lisesi programlarının 9'uncu sınıflarına öğrenci kayıtları, e-Kayıt sistemi ile elektronik ortamda e-Okul üzerinden gerçekleştirilecektir.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 90757378/10.06/2105096 16/08/2013
Konu: Sınavsız Öğrenci Alan Ortaöğretim Kuranlarına Elektronik Ortamda Öğrenci Kaydı

GENELGE

< 2013/23

2013-2014 eğitim-öğretim yılında sınavsız öğrencialan Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul/kurumlann bünyesindeki ortaöğretim kuranlarının "meslek lisesi" ile çok programlı liselerin bünyesindeki "genel lise", "meslek lisesi" ve "imam hatip lisesi" programları ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı okulların "imam hatip lisesi"programlarının 9’uncu sınıflarına öğrenci kayıtlan, e-Kayıt sistemi ile elektronik ortamdagerçekleştirilecektir.

Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kuranlarının 9’uncu sınıflarına; Ortaokulların 8’inci sınıfım tamamlayan, daha önceki öğretim yıllarında tamamlamış ve herhangi bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayanlar ile örgün ortaöğretim kuramlarına kayıt-kabul şartlarını taşıyanların 2013-2014 eğitim-öğretim yılında yapılacak yeni kayıt işlemleri, aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda yürütülecektir.

1) İlgililer kayıt-kabul şartlarını taşımaları kaydıyla e-Kayıt başvurularını https://e-okul.meb.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

2) İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında "Öğrenci Yerleştirme Komisyonları" kurulacaktır.

3) Uygulama, tüm il merkezleri ile Genelge kapsamında kayıt yapılacak birden fazla ortaöğretim kurumunun bulunduğu ilçelerde gerçekleştirilecektir.

4) e-Kayıttan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısının/şube müdürünün başkanlığında, ilçe millî eğitim şube müdürleri ve ortaöğretim kurumu müdürleri ile bilgilendirme toplantıları yapılarak, başvuru ve kayıtlarda uygulanacak esaslar açıklanacaktır.

5) İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, basın yayın organları aracılığıyla ilgili Genel Müdürlüklerin web sayfalarındaki bilgilerden de yararlanarak sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kuramlarında uygulanan program/alan/dallar ile e-Kayıt işlemlerinin tanıtımını sağlayarak kamuoyunu bilgilendireceklerdir. Aynca, okul tanıtım bilgileri il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile okulların web sayfalarında yayımlanacak ve okullarda velilerin görebilecekleri yerlerde ilan edilecektir.

6) Öğrenci Yerleştirme Komisyonlan, okulların kayıt bölgeleri ile öğrenci kontenjanlarını, ilgili okul müdürlükleri ile koordineli olarak belirleyerek ortaöğretim kurumu müdürlüklerine duyuracaklardır.

7) Okullar, komisyonca belirlenen kontenjanlarını https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden 12 Ağustos 2013 tarihine kadar kaydedeceklerdir.

8) Öğrenciler, 12-29 Ağustos 2013 tarihleri arasında bölge sınırlaması olmaksızın 10 adet okul tercihini e-Okul sistemi üzerinden yapabilecektir.

9) "Genel lise" program türünde öğrenim görmek isteyen öğrenciler, bünyesinde "genel lise" bulunan çok programlı liseleri tercih edebilecektir. Yerleştirilen öğrencilerin ortak 9’uncu sınıfa kayıtlan yapılacak, 10'uncu sınıftan itibaren "genel lise" program türünde öğrenim göreceklerdir.

10) Çok programlı liselerde adaylar meslek liselerini, imam hatip liselerini veya genel lise program türünü tercih edebilecekler ancak yalnız bir okul türünde öğrenim göreceklerdir.

11) Yerleştirme işlemleri aday başvurularının, belirlenen kontenjandan fazla olması durumunda;

a) Yerleştirme işlemleri, ortaokul sınıflarının yıl sonu başarı puanı ortalaması, eşitlik halinde tercih önceliği, yine de eşitlik halinde yaşı küçük olan adaya öncelik verilmek suretiyle yapılacaktır.

b) Herhangi bir okula yerleştirilemeyen öğrencilerin söz konusu okulların ikili öğretime geçişleri yapılarak öğrenim görmeleri sağlanacaktır.

12) İl/ilçe Öğrenci Yerleştirme Komisyonlan, internet say falannda okul müdürlüklerinin ve velilerin bilgi almak üzere ulaşabilecekleri kişileri ve irtibat telefonlarını ilan edeceklerdir.

13) Öğrencilerin tercih başvuruları tamamlandıktan sonra sonuçlar 02 Eylül 2013 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

14) İlan edilen sonuçlara göre kesin kayıt işlemleri okul müdürlüklerince 02-13 Eylül 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.

15) "2013 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı" esaslan ile yatılı bölge ortaokulu mezunlarından söz konusu ortaöğretim kurumlarını yatılı olarak kazanan/yerleştirilen öğrencilerin kesin kayıtlannda e-kayıt başvurusu şartı aranmayacaktır.

16) Öğrenci Yerleştirme Komisyonlannca, sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kuramlarında görev yapmakta olan yönetici, öğretmen ve diğer personelin çocuklannın yeni kayıtlan, istemeleri hâlinde görevli oldukları okullara yapılabilecektir.

17) Kontenjan açığı bulunması hâlinde; öğrencisini, kardeşinin öğrenim gördüğü veya anne-babanın çalıştığı işyerinin bulunduğu alanın dâhil olduğu okula kayıt yaptırmak isteyen veli talepleri de Öğrenci Yerleştirme Komisyonlarınca değerlendirilecektir.

18) Terör saldırılan sonucu şehit olan ya da malul duruma düşen öğretmenlerimizin çocuklan, şehit, malul ve muharip gazi çocuklan ile özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, durumlarım belgelendirmeleri ve istemeleri hâlinde, istedikleri mesleki ve teknik eğitim okullan ile imam hatip liselerine kayıt yaptırabileceklerdir.

Atatürk Blv. No:98 06648 Kızılay/ANKARA Ayrıntılı bilgi için: Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Grup Başkanlığı Elektronik Ağ : https://mtegm.meb.gov.tr Tel : (0312)413 12 50/(0312) 413 12 56

e-posta : mte_ogrenciisleri@meb.gov.tr Faks : (0312) 425 19 67

19) Mazeretleri nedeniyle, 29 Ağustos 2013 tarihine kadar aday kayıtlannı yaptıramayan öğrencilerin mağduriyetine sebebiyet verilmemesi bakımından, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan valiliklerce belirlenecek bir takvim çerçevesinde, yukanda

belirtilen esaslar doğrultusunda Öğrenci Yerleştirme Komisyonlarınca ilgili okul müdürlükleri ile koordine sağlanarak kayıt ve yerleştirme işlemleri sürdürülecektir.

Ortaokuldan mezun olan tüm öğrencilerin yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda örgün ortaöğretime kaydedilmeleri için gerekli bilgilendirme ve rehberliğin yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yusuf TEKİN 
Bakan a. Müsteşar