Herkese Tek Sosyal Güvenlik Numarası

Turkiye-Rehberi.Net Pinterest Turkiye-Rehberi.Net WhatsApp Turkiye-Rehberi.Net Facebook Turkiye-Rehberi.Net Twitter Turkiye-Rehberi.Net LinkedIn Turkiye-Rehberi.Net Çıktı Al Turkiye-Rehberi.Net Gmail Turkiye-Rehberi.Net Email Gönder
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı tarafından farklı sicil numarası kullanılmakta, bazen aynı kurumun birden fazla sicil numarası verdiği de görülmektedir. Farklı sosyal güvenlik numaralarının kullanılması sigortalıların günlerinin tespitinde zorluklara yol açtığı gibi, kurumların da iş yükünü artırıyordu.
5510 sayılı kanun yürürlüğe girmeden önce mevcut sosyal güvenlik kurumlarında tescili yapılan sigortalılar ve ilk defa tescili yapılacak sigortalılar ile bunların hak sahipleri için ortak bilgi bankası oluşturulacak. Bu sigortalılar ile sisteme yeni katılacak sigortalıların tescilinde, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları sosyal güvenlik sicil numarası olarak esas alınacak. Sigortalılar, isteğe bağlı sigortalılar ile bunların hak sahiplerinin; genel sağlık sigortalıları ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tescil ve diğer tüm işlemlerinde sosyal güvenlik sicil numarası olarak Türk vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancı uyruklu kişiler için ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce verilen kimlik numarası "sosyal güvenlik sicil numarası" olarak kullanılacak.

Sigortalıların eski sigorta sicil numaraları, 5510 sayılı kanuna göre tescil edilecekleri tarihe kadar kullanılmaya devam edilecek.

Reformdan sonra işyeri kayıtlarının geçersiz sayılmasının yaptırımı 5510 sayılı kanunla, işyeri kayıtlarının geçersiz sayılmasının müeyyidesi SSK uygulaması esas alınmak suretiyle devam ettirilmektedir.

İşveren, işyeri sahipleri, alt işverenler diğer kanunlar gereğince tutmak zorunda oldukları defterlerle dayanağı belgeler aylık prim ve hizmet belgesinin dayanağı belgeler niteliğinde sayılır. Tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla;
  • Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte; kanuni tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiş olan defterlerin tasdik tarihinden önceki kısmı,
  • İşçilikle ilgili giderlerin işlenmemiş olduğu tespit edilen defterler,
  • Sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançların kesin olarak tespitine imkan vermeyecek şekilde usulsüz veya noksan tutulmuş defterler,
  • Herhangi bir ay için sigorta primleri hesabına esas tutulması gereken kazançların ve kazançlarla ilgili ödemelerin (sigorta primine esas kazancın ödemeye bağlı olduğu durumlar dahil) o ayın dahil bulunduğu hesap dönemine ait defterlere işlenmemiş olması halinde, o aya ait defter kayıtları geçerli sayılmaz ve, bu geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için, aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.
Ayrıca, kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu olduğu halde tasdiksiz tutulmuş olan defterler geçerli sayılmaz ve tutmakla yükümlü bulunulan defter türü dikkate alınarak bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında, diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için aylık asgari ücretin altı katı tutarında idari para cezası uygulanır.

Yine, Vergi Usul Kanunu gereğince bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre tutulmuş defterler geçerli sayılmaz ve aylık asgari ücretin oniki katı tutarında idari para cezası uygulanır.