Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu

Turkiye-Rehberi.Net Pinterest Turkiye-Rehberi.Net WhatsApp Turkiye-Rehberi.Net Facebook Turkiye-Rehberi.Net Twitter Turkiye-Rehberi.Net LinkedIn Turkiye-Rehberi.Net Çıktı Al Turkiye-Rehberi.Net Gmail Turkiye-Rehberi.Net Email Gönder
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Mevzuat" portalına giderek, Motorlu Taşıt Vergisi Kanunu seçebilir ve MTV Kanunu madde madde inceleyebilirsiniz. Başlıklar: Verginin Mevzuu, Tanımlar, Mükellef, İstisnalar, Vergileme Ölçü ve Hadleri, Mükellefiyetin Başlaması, Mükellefiyetin Sona Ermesi, Verginin Tarh-Tebliğ ve Ödenmesi, Yetki, Vergiye Etki Eden Değişiklikler, Bildirme ve Sorumluluk, Gider Kaydedilmeme Hali, Paylar, Kaldırılan hükümler, Geçmil Yıllara Ait Vergi ve Resimler, Yürürlülük Tarihi, Yürütme Yetkisi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni zamanında ödemenin cezası - Türkiye Video Haber

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU

Kanun No: 197

BİRİNCİ BÖLÜM
Mevzu, Tarifler, Mükellef ve İstisnalar

Verginin Mevzuu

Madde 1 - (2348 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen madde) Bu Kanunun 5 ve 6'ncı maddelerinde yazılı tarifelerde yer alan;

a) Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları,

b) Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler,

c) Liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtları,

Motorlu Taşıtlar Vergisine tabidir.

Tarifler

Madde 2 - (2348 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle değişen madde) Bu Kanunda kullanılan tabirlerin taşıdıkları anlamlar aşağıda gösterilmiştir:

1. Motorlu Taşıt: Karada, havada, deniz, göl ve nehirlerde insan, hayvan ve eşya taşımaya yarayan ve makine kuvvetiyle hareket eden araçlardır.

2. Taksi : Taksimetre, tarife, pazarlık veya sair şekillerde tespit olunan ücretle yolcu taşıyan otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtlarıdır.

3. Otomobil : Yapılış itibariyle şoföründen başka, oturmaları şartiyle, en çok 7 yolcu alabilen, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kullanılan, yerle temas halinde 3 veya 4 tekerleği bulunan motorlu taşıtlardır. (Station-Wagon, Ranch-Wagon ve benzerleri bu sınıfa dahildir.)

4. Panel: İnsan veya yük taşımak maksadiyle imal edilmiş ve sonradan yapılacak herhangi bir tadille otomobil veya benzeri taşıt haline getirilmesi mümkün, arka kısmı kapalı motorlu taşıtlardır.

5. Arazi Taşıtı : Karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek evsafta olmakla beraber, bütün tekerleri muharrik olan veya olabilen motorlu taşıtlardır.

6. Kaptıkaçtı: Şoföründen başka, oturmaları şartiyle, en çok 7 yolcu alabilen, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kullanılan, yerle temas halinde 4 tekerleği bulunan, şekil ve yapılışı itibariyle otomobilden farklı olan motorlu taşıtlardır. (Garry-all, Travel-all, jeep-station ve benzerleri bu sınıfa dahildir.)

7. (3418 sayılı Kanunun 11'inci maddesiyle değişen bent) Lüks Otomobil : Maliye ve Gümrük Bakanlığınca, uluslararası otomobil kataloglarındaki bilgiler de dikkate alınmak suretiyle lüks sayılan, otomobil ve arazi taşıtlarını ifade eder. Bunların hangi derecelerde lüks otomobil sayılacağı Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunur.(*)

8. (2434 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen bent) Yat, Kotra ve Her Türlü Motorlu Tekneler: Spor ve gezinti amacıyla özel olarak kullanılan her boyda içten ve dıştan takma motorla hareket eden tekneler ile motorlu, yelkenli teknelerdir.

Motorlu Yelkenli Tekneler : Türkiye Yelken Federasyonuna kayıtlı olup, Federasyondan yelken numarası almış, motorları olan yelkenli teknelerdir.

9. Kayıt ve Tescil : Motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik, belediye veya liman ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescilini ifade eder.

10. (2434 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen bent) Motor Gücü : Taşıtların motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit olunan ve kanunlarda (BG) olarak ifade olunan devamlı beygir gücüdür.

11. Yaş : Motorlu taşıtlarda model yılına göre geçen süredir. Bu süre takvim yılı itibariyle tespit edilir.

12. Net Ağırlık : Taşıtı imal eden fabrikaca belirtilen ve uluslararası otomobil kataloglarında gösterilen ağırlıklar dikkate alınarak Maliye Bakanlığınca tespit olunan ağırlıktır.

13. (2434 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle eklenen bent) Azami Kalkış Ağırlığı : Bir uçak veya helikopterin, azami, yakıt, yük, yolcu ve techizatı dahil kalkışı için özel teknik emirlerinde müsaade edilen ve yazılı olan azami kalkış ağırlığı olup Kg. cinsindendir.

Bu verginin uygulanmasıyla ilgili diğer tabirler Trafik Kanunu, Tüzüğü, Türk Ticaret Kanunu ve Gümrük Tarife Cetveline göre tespit olunur.

(*) 7. (Değişmeden önceki şekli) Spor ve Lüks Otomobil: Hangi otomobillerin spor veya lüks otomobil sayılacağı uluslararası otomobil kataloglarındaki bilgiler esas alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunur.

Mükellef

Madde 3 - (2348 sayılı Kanunun 3'üncü maddesiyle değişen madde) Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik, belediye veya liman sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzelkişilerdir.

İstisnalar

Madde 4 - (2348 sayılı Kanunun 4'üncü maddesiyle değişen madde) Aşağıda yazılı motorlu taşıtlar vergiden müstesnadır.

a) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelerle köy tüzelkişiliklerince iktisap edilerek bu daire ve idareler adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar (Bu dairelere bağlı olup, ayrı tüzelkişiliği olan işletmeler ile özel kanunlarında malları Devlet malı sayılmış olan kuruluşların taşıtları hariç),

b) Karşılıklı olmak şartiyle, yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçilik ve konsolosluklarıyla, elçi, maslahatgüzar ve konsoloslarına (Fahri konsoloslar hariç) ve o devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurlarına ve merkezi Türkiye'de bulunan uluslararası kurullar ile bu kurulların yabancı uyruklu memurlarına ve resmi bir görev için yurda gelen delege ve heyetlere ve bu heyetlere mensup yabancı uyruklu kişilere ait taşıtlar.

c) Bizzat maluller tarafından kullanılan özel tertibatlı olarak imal edilmiş taşıtlar.

(3418 sayılı kanunun 12'nci maddesiyle eklenen fıkra) Motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili muaflık ve istisna hükümleri, bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Bu Kanunda yer almayan istisna ve muaflıklar hükümsüzdür. Ancak, uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.

İKİNCİ BÖLÜM
Vergileme Ölçü ve Hadleri

Vergileme Ölçü ve Hadleri

Madde 5 - (3088 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen madde) Otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.


I SAYILI TARİFE

(3418 sayılı Kanunun 13'üncü maddesiyle değişen Tarife ve 10'uncu madde hükümlerine göre 1998 yılı(*)

Taşıtların Yaşları ile Ödeyecekleri Yıllık Vergiler

Taşıtların
1-6 yaş
7-15 yaş
16 ve daha
yukarı yaş
net ağırlığı
TL.
TL.
TL.
950 kg. ve daha aşağı
13.510.000
6.740.000
1.460.000
951-1200 kg.'a kadar
20.560.000
10.240.000
2.320.000
1201-1600 kg.'a kadar
34.180.000
17.060.000
4.130.000
1601-1800 kg.'a kadar
68.640.000
34.180.000
8.490.000
1801 kg. ve daha yukarı
137.510.000
68.640.000
17.060.000

Bu hadler I inci derece lüks otomobiller için 3 kat, II nci derece lüks otomobiller için 2 kat ve III üncü derece lüks otomobiller için 1,5 kat olarak uygulanır. 

(*)(I SAYILI TARİFE 1997 YILI İÇİN)
Taşıtların Yaşları ile Ödeyecekleri Yıllık Vergiler

Taşıtların
1-6 yaş
7-15 yaş
16 ve daha
yukarı yaş
net ağırlığı
TL.
TL.
TL.
950 kg. ve daha aşağı
7.490.000
3.740.000
810.000
951-1200 kg.'a kadar
11.400.000
5.680.000
1.290.000
1201-1600 kg.'a kadar
18.950.000
9.460.000
2.290.000
1601-1800 kg.'a kadar
38.050.000
18.950.000
4.710.000
1801 kg. ve daha yukarı
76.230.000
38.050.000
9.460.000

(I SAYILI TARİFE 1996 YILI İÇİN)
Taşıtların Yaşları ile Ödeyecekleri Yıllık Vergiler

Taşıtların
1-6 yaş
7-15 yaş
16 ve daha
yukarı yaş
net ağırlığı
TL.
TL.
TL.
950 kg. ve daha aşağı
4.340.000
2.170.000
470.000
951-1200 kg.'a kadar
6.600.000
3.290.000
750.000
1201-1600 kg.'a kadar
10.970.000
5.480.000
1.330.000
1601-1800 kg.'a kadar
22.020.000
10.970.000
2.730.000
1801 kg. ve daha yukarı
44.120.000
22.020.000
5.480.000

(Değişmeden önceki şekli) (92/3920 sayılı B.K.K. ile artırılan miktarlar parantez içinde siyah ile yazılmıştır.)
Taşıtların Yaşları ile Ödeyecekleri Yıllık Vergiler

Taşıtların
1-6 yaş
7-15 yaş
16 ve daha
yukarı yaş
net ağırlığı
TL.
TL.
TL.
(620.000)
(310.000)
(70.000)
950 kg. ve daha aşağı
40.000
20.000
10.000
(940.000)
(470.000)
(110.000)
951-1200 kg.'a kadar
60.000
30.000
15.000
(1.560.000)
(780.000)
(190.000)
1201-1600 kg.'a kadar
100.000
50.000
25.000
(3.130.000)
(1.560.000)
(390.000)
1601-1800 kg.'a kadar
200.000
100.000
50.000
(6.270.000)
(3.130.000)
(780.000)
1801 kg. ve daha yukarı
400.000
200.000
100.000


Vergileme Ölçü ve Hadleri

Madde 6 - (3088 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle değişen madde) (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan, motorlu kara taşıtları (II) sayılı tarifeye göre; özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler (III) sayılı tarifeye, uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.


II SAYILI TARİFE

(3418 sayılı Kanunun 13'üncü maddesiyle değişen tarife ve 10'uncu madde hükümlerine göre 1998(*) yılı için belirlenen miktarlar)

Taşıtların Yaşları ile Ödeyecekleri Yıllık Vergiler

Taşıtların cinsleri ve
1-6 yaş
7-15 yaş
16 ve daha
yukarı yaş
istiap hadleri
TL
TL
TL
A)
Minibüs
15.330.000
11.360.000
5.010.000
B)
Otobüs ve benzerler
(Oturma yeri)
1.
25 kişiye kadar
38.580.000
23.000.000
10.240.000
2.
26-35 kişiye kadar
46.250.000
38.380.000
15.330.000
3.
36-45 kişiye kadar
51.520.000
46.250.000
20.560.000
4.
46 kişi ve daha yukarı
61.870.000
51.520.000
30.880.000
C)
Kamyonet, kamyon, çekici
ve benzerleri (İstiap haddi):
1.
1.500 kg.'a kadar
15.330.000
11.360.000
5.010.000
2.
1.501-3.500 kg.'a kadar
38.580.000
23.000.000
10.240.000
3.
3.501-5.000 kg.'a kadar
46.250.000
38.580.000
15.330.000
4.
5.001-10.000 kg'a kadar
51.520.000
46.250.000
20.560.000
5.
10.001-20.000 kg.'a kadar
61.870.000
51.520.000
30.880.000
6.
20.001 kg. ve daha yukarı
77.210.000
64.450.000
34.180.000


III SAYILI TARİFE

(3418 sayılı Kanunun 13'üncü maddesiyle değişen tarife ve 10'uncu madde hükümlerine göre 1998(**) yılı için belirlenen miktarlar)

Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi (BG) için ödenecek vergi miktarı

Taşıtların cinsleri ve
1-3 yaş
4-5 yaş
6-15 yaş
16 ve daha
yukarı yaş
motor gücü (BG)
TL.
TL.
TL.
TL.
Yat, kotra ve her türlü
motorlu özel tekneler:
10-20 BG'ne kadar
763.000
588.000
319.000
146.000
21-50 BG'ne kadar
1.093.000
849.000
501.000
232.000
51-100 BG'ne kadar
1.351.000
1.024.000
674.000
319.000
101-150 BG'ne kadar
1.706.000
1.264.000
849.000
413.000
151 BG ve daha yukarısı için
2.475.000
1.881.000
1.179.000
588.000


IV SAYILI TARİFE

(3418 sayılı Kanunun 13'üncü maddesiyle değişen tarife ve 10'uncu madde hükümlerine göre 1998(***) yılı için belirlenen miktarlar)

Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler

Taşıtların azami kalkış
1-3 yaş
4-5 yaş
6-10 yaş
11 ve daha 
yukarı yaş
ağırlığı
TL.
TL.
TL.
TL.
Uçak ve helikopterler:
1.150 kg.'a kadar
84.240.000
70.190.000
56.140.000
42.060.000
1.151-1.800 kg.'a kadar
112.280.000
98.310.000
70.190.000
56.140.000
1.801-3.000 kg.'a kadar
140.380.000
126.330.000
112.280.000
98.310.000
3.001-5.000 kg.'a kadar
224.650.000
196.630.000
168.510.000
140.380.000
5.001-10.000 kg.'a kadar
280.900.000
252.770.000
224.650.000
196.630.000
10.001-20.000 kg.'a kadar
421.390.000
393.270.000
365.140.000
337.040.000
20.001 kg. ve daha yukarı
702.290.000
632.080.000
561.800.000
491.590.000

(*)(II SAYILI TARİFE 1997 YILI İÇİN)
Taşıtların Yaşları ile Ödeyecekleri Yıllık Vergiler
Taşıtların cinsleri ve
1-6 yaş
7-15 yaş
16 ve daha
yukarı yaş
istiap hadleri
TL
TL
TL
A)
Minibüs
8.500.000
6.300.000
2.780.000
B)
Otobüs ve benzerler
(Oturma yeri)
1.
25 kişiye kadar
21.390.000
12.750.000
5.680.000
2.
26-35 kişiye kadar
25.640.000
21.390.000
8.500.000
3.
36-45 kişiye kadar
28.560.000
25.640.000
11.400.000
4.
46 kişi ve daha yukarı
34.300.000
28.560.000
17.120.000
C)
Kamyonet, kamyon, çekici
ve benzerleri (İstiap haddi):
1.
1.500 kg.'a kadar
8.500.000
6.300.000
2.780.000
2.
1.501-3.500 kg.'a kadar
21.390.000
12.750.000
5.680.000
3.
3.501-5.000 kg.'a kadar
25.640.000
21.390.000
8.500.000
4.
5.001-10.000 kg'a kadar
28.560.000
25.640.000
11.400.000
5.
10.001-20.000 kg.'a kadar
34.300.000
28.560.000
17.120.000
6.
20.001 kg. ve daha yukarı
42.800.000
35.730.000
18.950.000

(**)(III SAYILI TARİFE 1997 YILI İÇİN)
Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi (BG) için ödenecek vergi miktarı
Taşıtların cinsleri ve
1-3 yaş
4-5 yaş
6-15 yaş
16 ve daha
yukarı yaş
motor gücü (BG)
TL.
TL.
TL.
TL.
Yat, kotra ve her türlü
motorlu özel tekneler:
10-20 BG'ne kadar
423.000
326.000
177.000
81.000
21-50 BG'ne kadar
606.000
471.000
278.000
129.000
51-100 BG'ne kadar
749.000
568.000
374.000
177.000
101-150 BG'ne kadar
946.000
701.000
471.000
229.000
151 BG ve daha yukarısı için
1.372.000
1.043.000
654.000
326.000

(***)(IV SAYILI TARİFE 1997 YILI İÇİN)
Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler
Taşıtların azami kalkış
1-3 yaş
4-5 yaş
6-10 yaş
11 ve daha
yukarı yaş
ağırlığı
TL.
TL.
TL.
TL.
Uçak ve helikopterler:
1.150 kg.'a kadar
46.700.000
38.910.000
31.120.000
23.320.000
1.151-1.800 kg.'a kadar
62.240.000
54.500.000
38.910.000
31.120.000
1.801-3.000 kg.'a kadar
77.820.000
70.030.000
62.240.000
54.500.000
3.001-5.000 kg.'a kadar
124.530.000
109.000.000
93.410.000
77.820.000
5.001-10.000 kg.'a kadar
155.710.000
140.120.000
124.530.000
109.000.000
10.001-20.000 kg.'a kadar
233.590.000
218.000.000
202.410.000
186.830.000
20.001 kg. ve daha yukarı
389.300.000
350.380.000
311.420.000
272.500.000

(*)(II SAYILI TARİFE 1996 YILI İÇİN)
Taşıtların Yaşları ile Ödeyecekleri Yıllık Vergiler
Taşıtların cinsleri ve
1-6 yaş
7-15 yaş
16 ve daha
yukarı yaş
istiap hadleri
TL
TL
TL
A)
Minibüs
4.920.000
3.650.000
1.610.000
B)
Otobüs ve benzerler
(Oturma yeri)
1.
25 kişiye kadar
12.380.000
7.380.000
3.290.000
2.
26-35 kişiye kadar
14.840.000
12.380.000
4.920.000
3.
36-45 kişiye kadar
16.530.000
14.840.000
6.600.000
4.
46 kişi ve daha yukarı
19.850.000
16.530.000
9.910.000
C)
Kamyonet, kamyon, çekici
ve benzerleri (İstiap haddi):
1.
1.500 kg.'a kadar
4.920.000
3.650.000
1.610.000
2.
1.501-3.500 kg.'a kadar
12.380.000
7.380.000
3.290.000
3.
3.501-5.000 kg.'a kadar
14.840.000
12.380.000
4.920.000
4.
5.001-10.000 kg'a kadar
16.530.000
14.840.000
6.600.000
5.
10.001-20.000 kg.'a kadar
19.850.000
16.530.000
9.910.000
6.
20.001 kg. ve daha yukarı
24.770.000
20.680.000
10.970.000

(*)(II SAYILI TARİFE)
(*) (Değişmeden önceki şekli) (92/3920 sayılı B.K.K. ile artırılan miktarlar parantez içinde siyah ile yazılmıştır.)
Taşıtların Yaşları ile Ödeyecekleri Yıllık Vergiler
Taşıtların cinsleri ve
1-6 yaş
7-15 yaş
16 ve daha
yukarı yaş
istiap hadleri
TL
TL
TL
(700.000)
(520.000)
(230.000)
A)
Minibüs
60.000
45.000
30.000
B)
Otobüs ve benzerler
(Oturma yeri)
(1.760.000)
(1.050.000)
(470.000)
1.
25 kişiye kadar
150.000
90.000
90.000
(2.110.000)
(1.760.000)
(700.000)
2.
26-35 kişiye kadar
180.000
150.000
90.000
(2.350.000)
(2.110.000)
(940.000)
3.
36-45 kişiye kadar
200.000
180.000
120.000
(2.820.000)
(2.350.000)
(1.410.000)
4.
46 kişi ve daha yukarı
240.000
200.000
180.000
C)
Kamyonet, kamyon, çekici
ve benzerleri (İstiap haddi):
(700.000)
(520.000)
(230.000)
1.
1.500 kg.'a kadar
60.000
45.000
30.000
(1.760.000)
(1.050.000)
(470.000)
2.
1.501-3.500 kg.'a kadar
150.000
90.000
60.000
(2.110.000)
(1.760.000)
(700.000)
3.
3.501-5.000 kg.'a kadar
180.000
150.000
90.000
(2.350.000)
(2.110.000)
(940.000)
4.
5.001-10.000 kg'a kadar
200.000
180.000
120.000
(2.820.000)
(2.350.000)
(1.410.000)
5.
10.001-20.000 kg.'a kadar
240.000
200.000
180.000
(3.520.000)
(2.940.000)
(1.560.000)
6.
20.001 kg. ve daha yukarı
300.000
250.000
200.000

(**)(III SAYILI TARİFE 1996 YILI İÇİN)
Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi (BG) için ödenecek vergi miktarı
Taşıtların cinsleri ve
1-3 yaş
4-5 yaş
6-15 yaş
16 ve daha
yukarı yaş
motor gücü (BG)
TL.
TL.
TL.
TL.
Yat, kotra ve her türlü
motorlu özel tekneler:
10-20 BG'ne kadar
245.000
189.000
103.000
47.000
21-50 BG'ne kadar
351.000
273.000
161.000
75.000
51-100 BG'ne kadar
434.000
329.000
217.000
103.000
101-150 BG'ne kadar
548.000
406.000
273.000
133.000
151 BG ve daha yukarısı için
794.000
604.000
379.000
189.000

(Değişmeden önceki şekli) (92/3920 sayılı B.K.K. ile artırılan miktarlar parantez içinde siyah ile yazılmıştır.) 
Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi (BG) için ödenecek vergi miktarı
Taşıtların cinsleri ve
1-3 yaş
4-5 yaş
6-15 yaş
16 ve daha
yukarı yaş
motor gücü (BG)
TL.
TL.
TL.
TL.
Yat, kotra ve her türlü
motorlu özel tekneler:
(35.000)
(27.000)
(150.000)
(7.000)
10-20 BG'ne kadar
2.250
1.750
1.000
500
(50.000)
(39.000)
(23.000)
(11.000)
21-50 BG'ne kadar
3.250
2.500
1.500
750
(62.000)
(47.000)
(31.000)
(15.000)
51-100 BG'ne kadar
4.000
3.000
2.000
1.000
(78.000)
(58.000)
(39.000)
(19.000)
101-150 BG'ne kadar
5.000
3.750
2.500
1.250
(113.000)
(86.000)
(54.000)
(27.000)
151 BG ve daha yukarısı için
7.250
5.500
3.500
1.750

(***)(IV SAYILI TARİFE 1996 YILI İÇİN)
Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler
Taşıtların azami kalkış
1-3 yaş
4-5 yaş
6-10 yaş
11 ve daha
yukarı yaş
ağırlığı
TL.
TL.
TL.
TL.
Uçak ve helikopterler:
1.150 kg.'a kadar
27.030.000
22.520.000
18.010.000
13.500.000
1.151-1.800 kg.'a kadar
36.020.000
31.540.000
22.520.000
18.010.000
1.801-3.000 kg.'a kadar
45.040.000
40.530.000
36.020.000
31.540.000
3.001-5.000 kg.'a kadar
72.070.000
63.080.000
54.060.000
45.040.000
5.001-10.000 kg.'a kadar
90.110.000
81.090.000
72.070.000
63.080.000
10.001-20.000 kg.'a kadar
135.180.000
126.160.000
117.140.000
108.120.000
20.001 kg. ve daha yukarı
225.290.000
202.770.000
180.220.000
157.700.000

(Değişmeden önceki şekli) (92/3920 sayılı B.K.K. ile artırılan miktarlar parantez içinde siyah ile yazılmıştır.) 
Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler
Taşıtların azami kalkış
1-3 yaş
4-5 yaş
6-10 yaş
11 ve daha
yukarı yaş
ağırlığı
TL.
TL.
TL.
TL.
Uçak ve helikopterler:
(3.840.000)
(3.200.000)
(2.560.000)
(1.920.000)
1.150 kg.'a kadar
300.000
250.000
200.000
150.000
(5.120.000)
(4.480.000)
(3.200.000)
(2.560.000)
1.151-1.800 kg.'a kadar
400.000
350.000
250.000
200.000
(6.400.000)
(5.760.000)
(5.120.000)
(4.480.000)
1.801-3.000 kg.'a kadar
500.000
450.000
400.000
350.000
(10.240.000)
(8.960.000)
(7.680.000)
(6.400.000)
3.001-5.000 kg.'a kadar
800.000
700.000
600.000
500.000
(12.800.000)
(11.520.000)
(10.240.000)
(8.960.000)
5.001-10.000 kg.'a kadar
1.000.000
900.000
800.000
700.000
(19.200.000)
(17.920.000)
(16.640.000)
(15.360.000)
10.001-20.000 kg.'a kadar
1.500.000
1.400.000
1.300.000
1.200.000
(32.000.000)
(28.800.000)
(25.600.000)
(22.400.000)
20.001 kg. ve daha yukarı
2.500.000
2.250.000
2.000.000
1.750.000


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mükellefiyetin Başlaması ve Sona Ermesi,
Tarh, Tebliğ ve Ödeme

Mükellefiyetin Başlaması

Madde 7 - (3088 sayılı Kanunun 3'üncü maddesiyle değişen madde) Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik,

liman veya belediye sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline kayıt ve tescili ile başlar.

Şu kadarki mükellefiyet;

a) Takvim yılının ilk altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda kayıt ve tescilin yapıldığı takvim yılı başından, son

altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda ise, son altı aylık döneminin başından itibaren,

b) Kayıt ve tescilli olup da devir ve temlik sebebiyle kayıt ve tescil yapılan taşıtlarda değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında

yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başından; son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başından

itibaren,

Nazara alınır.

Mükellefiyetin Sona Ermesi

Madde 8 - (3088 sayılı Kanunun 4'üncü maddesiyle değişen madde) Motorlu taşıtların trafik, liman veya belediye sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline ait kayıtlarının silinmesi halinde, silinme takvim yılının ilk altı ayı içinde yapılmış ise ikinci altı aylık dönemin başından, ikinci altı aylık dönem içinde yapılmışsa takip eden takvim yılı başından itibaren mükellefiyet sona erer.

Verginin Tarh, Tebliğ ve Ödenmesi

Madde 9 - (3505 sayılı Kanunun 26'ncı maddesiyle değişen madde) Motorlu taşıtlar vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır. Şu kadar ki, yıl içinde bu Kanunun 10 uncu ve 11 inci maddeleri gereğince, vergi miktarlarında bir değişiklik olması halinde, bu değişikliğe göre ödenecek vergi; değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başında, son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başında tahakkuk ettirilmiş sayılır.

Tahakkuk ettirilen vergi, ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve vergi tahakkuk ettirilen günde tebliğ edilmiş sayılır.

Maliye ve Gümrük Bakanlığı taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerle sınırlı olmaksızın, motorlu taşıtlar vergisinin tarh tahakkuk ve tahsil işlemlerini yürütecek vergi dairesini tespit etmeye yetkilidir.

Motorlu taşıtlar vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. Takvim yılının ilk altı ayında, taşıtın bünyesinde bir değişiklik olması veya verginin artırılması veya azaltılması halinde ikinci taksit, yeni duruma göre ödenir.

(4369 sayılı Kanunun 76 ncı maddesiyle değişen şekli Yürürlük; 1.1.1999) (I), (II), (II) ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtlar için vergi taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir.(*)

(I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtların, yıl içinde ilk defa kayıt ve tescillerinin yapılması halinde vergi, yıllık olarak tahakkuk eder. Tahakkuk eden verginin taksit süresi geçmiş olan kısmı kayıt ve tescilin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde ödenir. Şu kadar ki, ilk altı aylık dönem geçtikten sonra yapılacak kayıt ve tescil işlemlerinde, sadece ikinci altı aylık döneme ilişkin vergi tahakkuk eder ve ödenir.

Devir ve temlik sebebiyle Ocak ve Temmuz ayları içinde yapılacak kayıt ve tescil değişikliğinde vergi, bu değişikliğin yapılmasından önce ödenir.(**)

(*) a) (3505 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle değişen paragraf) (I) ve (II) sayılı tarifelerde yazılı motorlu kara taşıtları için vergi, taşıt pulu alınması süretiyle ödenir.

Ödenen bu vergiye ait taşıt pulu, taşıtın ön camına içinden yapıştırılarak bir yıl süre ile muhafaza edilir. Zayi edilen taşıt pulları zayiin tevsiki kaydıyla yenilenir.

Taşıt pulları, Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından bastırılır. Taşıt pullarının şekli, muhtevası, satışı ve dağıtımı ile verilecek satış aidatına ait hususlar ve tevsike ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından belirlenir.

b) (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtlar için vergi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir.

Verginin tarh, tebliğ ve ödenmesi:
(**) Madde 9 – (Değişmeden önceki şekli) (3088 sayılı Kanunun 5'inci maddesiyle değişen madde) Motorlu Taşıtlar Vergisi;
a) (I) ve (II) sayılı tarifelerde yazılı motorlu kara taşıtları için taşıt pulu yapıştırılması şeklinde her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. Ödenen bu vergiye ait taşıt pulu, taşıtın ön camına içinden yapıştırılarak bir yıl süre ile muhafaza edilir.
(3418 sayılı Kanunun 14'üncü maddesiyle değişen paragraf) Motorlu Taşıtlar Vergisi, taşıtların kayıt ve tescillinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından, her yıl Ocak ayında yıllık olarak tahakkuk ettirilir. Tarh olunan vergi bir defaya mahsus olmak üzere mükellefe ihbarname ile tebliğ olunur. Mükellefiyet devam ettiği müddetçe müteakip yıllar için bu vergi ayrıca tebliğ olunmaz ve vergi takvim yılının ilk gününden tebliğ edilmiş sayılır.
(Değişmeden önceki şekli) Yıl içinde kayıt ve tescil yapılması halinde ödeme süresi geçmiş olan vergi bu işlemlerin tamamlanmasından önce ödenir. Şu kadarki ilk altı aylık süre geçtikten sonra yapılacak kayıt ve tescil işlemlerinde, sadece ikinci altı aylık döneme ilişkin vergi ödenir. Vergi ödeme zamanında yurt dışında bulunan taşıtların vergileri bu durumun tevsiki kaydıyla yurda dönüşlerinde cezasız olarak ödenir. Zayi edilen taşıt pulları, zayiin tevsiki kaydıyla yenilenir.
(3418 sayılı Kanunun 14'üncü maddesiyle eklenen paragraf) Yıl içinde ilk defa kayıt ve tescil yapılması halinde vergi, kayıt ve tescilin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde, o yıl için yıllık olarak tahakkuk ettirilerek ödeme süresi geçmiş olan taksitler derhal tahsil edilir. Şu kadar ki, ilk altı aylık süre geçtikten sonra yapılacak kayıt ve tescil işlemlerinde, sadece ikinci altı aylık döneme ilişkin vergi tahakkuk ettirilerek tahsil edilir. Zayi edilen taşıt pulları, zayiin tevsiki kaydiyle yenilenir.
(3418 sayılı Kanunun 14'üncü maddesiyle eklenen paragraf) Maliye ve Gümrük Bakanlığı, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerle sınırlı olmaksızın, Motorlu Taşıtlar Vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerini yürütecek vergi dairesini tespit etmeye yetkilidir.
Taşıt pulları Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından bastırılır. Taşıt pullarının şekli, muhtevası, satışı ve dağıtımı ile verilecek satış aidatına ait hususlar ve tevsike ilişkin usul ve şartlar Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından belirlenir.
b) (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtlar için taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından Ocak ayında yıllık olarak tahakkuk ettirilir. Tarh olunan vergi bir defaya mahsus olmak üzere ihbarname ile tebliğ olunur. Mükellefiyet devam ettiği müddetçe bu vergi ayrıca tebliğ olunmaz ve vergi takvim yılının ilk gününde tebliğ edilmiş sayılır.
Vergi, taşıtların kayıt ve tescil edildikleri yerin vergi dairesine Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Yıl içinde kayıt ve tescil yapılması halinde vergi, o yıl için yıllık olarak kayıt ve tescil işlemlerinin tamamlanmasından önce tahakkuk ettirilerek ödeme süresi geçmiş olan taksitler derhal tahsil edilir. Şu kadar ki ilk altı aylık süre geçtikten sonra yapılacak kayıt ve tescil işlemlerinde, sadece ikinci altı aylık döneme ilişkin vergi tahakkuk ettirilerek tahsil edilir.
c) Devir ve temlik sebebiyle Ocak ve Temmuz ayları içinde yapılacak kayıt ve tescil değişikliğinde vergi, bu değişikliğin yapılmasından önce ödenir.

Yetki

Madde 10 - (3946 sayılı Kanunun 35'inci maddesiyle değişen madde) Bu Kanunun 5 ve 6'ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerdeki 1.1.1993 tarihi itibariyle geþerli olan vergi miktarları % 70 oranında artırılmıştır.

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

(4605 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen fıkra Yürürlük; 30.11.2000) Bakanlar Kurulu;

a) Yeniden değerleme oranının % 50 fazlasını geçmemek, % 20’sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye,

b) Kanunda yazılı vergi miktarları ile yeniden değerleme oranı veya (a) bendindeki oran uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan vergi miktarlarını, taşıtların teknik özellikleri ve/veya kullandıkları yakıt türleri veya kullanım amaþları itibariyle ayrı ayrı veya topluca yirmi katına kadar artırmaya,

c) EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda tespit edilen bu oranı veya vergi miktarlarını % 50 nispetine kadar indirmeye,

Yetkilidir.(2)

Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında (4842 sayılı Kanunun 36/7 maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 01.01.2004)100.000 liranın(3), (III) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise(4842 sayılı Kanunun 36/7 maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 01.01.2004) 10.000 liranın(4) altındaki tutarlar dikkate alınmaz.(1)

(1) Madde 10 – (Değişmeden önceki şekli) (3505 sayılı Kanunun 27'nci maddesiyle değişen madde) Bakanlar Kurulu, bu Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerdeki vergi miktarlarını, tarifeler ve tarifeler içinde yer alan, taşıtların yaşları, cinsleri, net ağırlıkları, istiap hadleri, motor gücü birimleri (BG) ve azamî kalkış ağırlıkları gibi unsurlar itibariyle kısmen, ayrı ayrı veya birlikte (3858 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi ile değişen ibare) 20 (yirmi ) katına kadar artırmaya ve Kanunda yazılı miktarlardan az, bu miktarların (3858 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi ile değişen ibare) 20 (yirmi) katından çok olmamak kaydıyla yeni vergi miktarları tespit etmeye yetkilidir. Bu yetkiler taksit dönemleri itibariyle de kullanılabilir.
Madde 10 – (Değişmeden önceki şekli) (3418 sayılı Kanunun 15'inci maddesiyle değişen madde)Bu Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III), ve (IV) sayılı tarifelerdeki vergi miktarlarını 10 (on) katına kadar artırmaya Bakanlar kurulu yetkilidir.
(2) (Değişmeden önceki şekli) Bakanlar Kurulu, yeniden değerleme oranının % 50'sinden çok, % 50'sinden az olmamak üzere yeni oranlar veya bu oranlar içinde farklı vergi miktarları tespit etmeye, (4369 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle değişen ibare: Geçerlilik; 1.1.1999) EURO(*)normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda tespit edilen bu oranı veya vergi miktarlarını % 50 nispetine kadar indirmeye yetkilidir. (**) 
(*) (Değişmeden önceki ibare) EURO 93 
(**) Bakanlar Kurulu, yeniden değerleme oranının % 50'sinden çok, % 50'sinden az olmamak üzere yeni oranlar veya bu oranlar içinde farklı vergi miktarları tespit etmeye, EURO 93 normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda tespit edilen bu oranı veya vergi miktarlarını % 50 nispetine kadar indirmeye yetkilidir
(3) (4842 sayılı Kanunla değişmeden önceki ibare)10.000 liranın
(4) (4842 sayılı Kanunla değişmeden önceki ibare)1.000 liranın

Vergiye Müessir Değişiklikler

Madde 11 - (3505 sayılı Kanunun 28'inci maddesiyle değişen madde) Yıl içinde taşıtın vergilendirilmesine esas olan model yılı, cinsi, net ağırlığı, istiap haddi, motor gücü birimi (BG) ve azamî kalkış ağırlığı gibi unsurlarından herhangi birisinde, verginin artırılması veya azaltılmasını gerektiren bir değişiklik olduğu takdirde, bu değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başından, son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başından itibaren dikkate alınır ve vergi, yeni duruma göre ödenir.

Takvim yılından daha yeni model taşıtların vergilendirilmesinde, içinde bulunan takvim yılının modeli esas alınır.(*)

(*) Madde 11 – (Değişmeden önceki şekli) (3088 sayılı Kanunun 7'nci maddesiyle değişen madde)Yıl içinde verginin artırılması veya azaltılmasını icap ettiren değişiklikler bu değişikliğin vukuunu takip eden Takvim yılı başından itibaren nazarı itibara alınır ve (III) ve (IV) sayılı tarifede yer alan taşıtlar için yeni duruma göre hesaplanan vergi mükellefe tebliğ olunur.
Takvim yılı içinde yaş değişiklikleri o yılın mükellefiyetinde nazara alınmaz.
Takvim yılından daha yeni model taşıtlar, taalluk ettiği Takvim yılındaki modele göre vergilendirilir.


Vergiye Müessir Değişiklikler

Madde 12 - (3088 sayılı Kanunun 10'uncu maddesiyle kaldırılmıştır.)

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Bildirme ve Sorumluluk

Madde 13 - (2348 sayılı Kanunun 10'uncu maddesiyle değişen madde) a) Trafik, belediye veya liman sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları kayıt ve tescil ettikleri motorlu taşıtları, bu taşıtların cins, nevi, nitelikleri ve kullanış maksatları ile verginin alınmasına esas olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda vukua gelen değişiklikleri, kayıt ve tescilin yapıldığı ve değişikliğin tespit olunduğu tarihten itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

Bu mecburiyetleri yerine getirmeyen trafik, belediye veya liman sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 150'nci maddesinin 1-3 bendinde yazılı olanlar için uygulanan ceza hükmolunur.

b) Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefleri, adlarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan taşıtları, bu taşıtların cins, nevi, niteliklerini ve kullanış maksatları ile verginin alınmasına esas olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda vukua gelen değişiklikleri, kayıt ve tescilin yapıldığı veya değişikliğin vukubulduğu tarihten itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

Bu mecburiyetlere riayet etmeyenler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 352'nci maddesine bağlı usulsüzlük cezalarına ait cetvelin (İhtar 2) sırasına göre ceza kesilir.

c) (4369 sayılı Kanunun 81'inci maddesiyle değişen bent Yürürlük; 1.1.1999) Noterler, trafik, belediye veya liman sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları gibi taşıtların her türlü satış ve devir işlemlerini yapanlar, motorlu taşıtların her türlü satış veya devir işlemlerini yapmadan önce, bu taşıtlara ait o güne kadar ödenmemiş motorlu taşıtlar vergileri ile gecikme zamları, gecikme faizleri ve vergi cezalarının ödendiğini gösterir belgeyi istemeye mecburdurlar(*)

d) Taşıtlarla ilgili fenni muayene komisyonları, liman ve deniz işletme bölge müdürlükleri, belediyeler veya liman başkanlıkları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil havacılık genel müdürlüğü taşıtların fenni muayeneleri yapmadan, denize veya uçuşa elverişli belgelerini vermeden önce, verginin ödenip ödenmediğini araştırmak zorundadırlar.

(4369 sayılı Kanunun 82'inci maddesiyle değişen paragraf Yürürlük; 1.1.1999) Vergisi ödenmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılamaz, denize ve uçuşa elverişli belgesi verilemez.(**)

e) (4369 sayılı Kanunun 82'inci maddesiyle kaldırılmıştır. Yürürlük; 1.1.1999)(***)

(3418 sayılı Kanunun 16'ncı maddesiyle değişen paragraf) Yukarıda (c) ve (d) bentlerinde belirtilen zorunluluklara uymadan işlem yapanlar, ödenmeyen veya noksan ödenen vergiler ile gecikme zamları, gecikme faizleri ve vergi cezalarından, mükelleflerle birlikte müteselsilen sorumludurlar. Ancak, bunlar sorumlu sıfatı ile ödemek mecburiyetinde kaldıkları vergiler dolayısıyla mükelleflere rücu hakkına sahiptirler.(****)

(4369 sayılı Kanunun 81'inci maddesiyle kaldırılmıştır. Yürürlük: 1.1.1999)(*****)

(*) c) (Değişmeden önceki şekli) (3418 sayılı Kanunun 16'ncı maddesiyle değişen bent) Motorlu taşıtlar vergisi taşıt pulu esasına göre tahsil edilen taşıtlar hariç olmak üzere noterler, trafik, belediye veya liman sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları gibi, taşıtların her türlü satış veya devir işlemlerini yapanlar, motorlu taşıtların her türlü satış veya devir işlemlerini yapmadan önce, bu taşıtlara ait o güne kadar ödenmemiş motorlu taşıtlar vergileri ile gecikme zamları, gecikme faizleri ve vergi cezalarının ödendiğini gösterir belgeyi istemeye mecburdurlar.
(**) (3418 sayılı Kanunun 16'ncı maddesiyle değişen paragraf) Vergisi ödenmemiş taşıtlara ait fennî muayene yapılamaz, denize veya uçuşa elverişli belgesi verilemez. Ayrıca pul yapıştırılmak suretiyle vergisinin ödendiği tevsik edilemeyen taşıtlara ait Motorlu Taşıtlar Vergisi, ödeme süresi geçtikten en az 2 ay sonra, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca TRT veya basın yoluyla yapılacak duyuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmediği takdirde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine bağlı kalınmaksızın ve başkaca herhangi bir işlem yapılmasına gerek duyulmaksızın bu taşıtlar haciz edilmiş sayılırlar. Bu suretle toplu haciz kararı alınan taşıtlar, yoklamaya yetkili memurlar tarafından, ilgili amme alacağının ödendiği tevsik edilinceye kadar trafikten men edilirler.
(***) e) (3418 sayılı Kanunun 16'ncı maddesiyle eklenen bent) Motorlu Taşıtlar Vergisi taksitlerinin vadesi geçtikten sonra, trafik zabıtası veya yoklamaya yetkili memurlar tarafından yapılacak denetimlerde taşıtın ön camında taşıt pulunun bulundurulmaması halinde, bu durumu belirtir her tespitte, sözkonusu taşıt puluna göre ödenmesi gereken vergi miktarının 1/4'ü nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, iki tespit arasında asgarî 15 günlük sürenin geçmiş olması şarttır. Şu kadar ki; trafik zabıtası tarafından yapılan tespitlere istinaden tahsil edilen özel usulsüzlük cezalarının % 20'si Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına gönderilir. 
(****) (Değişmeden önceki şekli) (3418 sayılı Kanunun 16'ncı maddesiyle eklenen paragraf) Bu maddenin uygulanmasına ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına para gönderilmesine ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.
(*****) (Değişmeden önceki şekli) (3418 sayılı Kanunun 16'ncı maddesiyle eklenen paragraf) Bu maddenin uygulanmasına ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına para gönderilmesine ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.


Gider Kaydedilmeme Hali

Madde 14 - (3088 sayılı Kanunun 9'uncu maddesiyle değişen madde) Bu Kanuna bağlı (I), (III), ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticarî maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.

Gider Kaydedilmeme Hali

Madde 15 - (3088 sayılı Kanunun 10'uncu maddesiyle kaldırılmıştır.)

Gider Kaydedilmeme Hali

Madde 16 - (3088 sayılı Kanunun 10'uncu maddesiyle kaldırılmıştır.)

Paylar

Madde 17 - (2380 sayılı Kanunun 3/b maddesiyle bazı hükümler kaldırıldı.) Bu Kanun gereğince alınan Motorlu Kara Taşıtları Vergisi ile Karayolları Trafik Kanununa göre trafik zabıtasınca tahsil olunan cezaların yıllık tahmini üzerinden % 11 nispetinde belediyelere, % 3 nispetinde il özel idarelerine, % 19 nispetinde müşterek trafik fonuna verilmek üzere Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek kaydolunur.

Yıl sonunda sağlanan gelir bütçeye konan ödeneklerden fazla veya eksik olduğu takdirde keyfiyet ertesi yıl ödeneklerinin hesabında nazara alınır.

Belediyelere, il özel idarelerine ve müşterek trafik fonuna ait ödeneklerin her ay sonunda eşit taksitler halinde ve bir önceki yılın hasılat fazlası ertesi yılın birinci ayı sonunda toptan İçişleri Bakanlığı emrine ayrı ayrı üç hesaba kaydedilmek üzere İller Bankasına tediye olunur.

İller Bankasında İçişleri Bakanlığı emrinde her ay toplanan bu paralardan;

1. Belediyelere ve il özel idarelerine ait olanları bankaca en geç ertesi ayın 15'ine kadar belediyelerin ve illerin son genel nüfus sayımındaki nüfus miktarlarına göre kendilerine dağıtılır.

Bu paylar belediyeler ve il özel idarelerinin borçlarına mahsup edilmez.

2. Müşterek trafik fonuna ait olanları, mahalli idareler, Emniyet ve Karayolları Genel Müdürlüklerince seçilen birer şahıstan teşekkül edecek bir komisyonun, belediyelerin ve il özel idarelerinin bizzat başarma imkanı bulamadıkları trafik mevzuu ile ilgili hizmetlerin ifası için yapacakları teklifleri inceliyerek hazırlıyacağı bir yıllık program dairesinde Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün teklifi ve İçişleri Bakanının tasdiki ile ilgili belediyeler ve il özel idarelerine tahsis olunur.

Bu paralar adı geçen mahalli idarelerce hiçbir şekilde tahsis maksadı dışında kullanılamaz.(*)

(2380 sayılı Kanunun kaldırılan hükümler başlıklı 3/b maddesi hükmü.)
(*) 3/b) 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 66'ncı maddesi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 38'inci maddesinin ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 17'nci maddesinin Belediye ve İl Özel İdarelerine pay verilmesine ait hükümleri ile bu kuruluşlara genel bütçe gelirlerinden pay verilmesine ilişkin diğer hükümler.


Kaldırılan Hükümler

Madde 18 - 6936 sayılı Hususi Otomobil Vergisi Kanunu ile 232 sayılı Kanunla değişik 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 9'uncu maddesi kaldırılmıştır.

Geçmiş Yıllara Ait Vergi ve Resimler

Geçici Madde 1 - 1962 ve daha önceki bütçe yıllarına ait Hususi Otomobil Vergisi, Trafik Resmi ve bunlara ait cezaların eski hükümlere göre alınmasına devam olunur.

Geçmiş Yıllara Ait Vergi ve Resimler

Geçici Madde 2 - Bu kanun gereğince tahsil olunacak Motorlu Kara Taşıtları Vergisi 1963 Mali yılı bütçesi (B) cetvelinde Hususi Otomobil Vergisi adlı 16'ıncı bölüme gelir kaydedilir.

Geçmiş Yıllara Ait Vergi ve Resimler

Geçici Madde 3 - (3418 sayılı Kanunun 17'nci maddesiyle eklenen madde) Halen spor veya lüks otomobil olarak kabul edilen taşıtlarla ilgili uygulamaya 1.7.1988 tarihine kadar aynı şekilde devam olunur.

Yürürlük Tarihi

Madde 19 - Bu kanun 1 Mart 1963 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme Yetkisi

Madde 20 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.