2014 Torba Yasa'dan Yararlanacaklar Dikkat

Turkiye-Rehberi.Net Pinterest Turkiye-Rehberi.Net WhatsApp Turkiye-Rehberi.Net Facebook Turkiye-Rehberi.Net Twitter Turkiye-Rehberi.Net LinkedIn Turkiye-Rehberi.Net Çıktı Al Turkiye-Rehberi.Net Gmail Turkiye-Rehberi.Net Email Gönder
Son çıkarılan 2014 Torba Yasa, devlete borcu olanlara büyük kolay sağlıyor. Torba yasa ile borçlarını yapılandırılanlardan peşin ödeyenler sadece anaparayı ödeyecek, taksitlendirenler ise 18 aya kadar eşit taksitle borçlarını ödeyecekler. Borçlular, borçlarını bir takvim yılında iki defadan fazla aksatmaları halinde haklarını kaybecekler.

Yapılandırılan borcunu peşin ödeyene müjde var?

- Eğer borcunuzu peşin kapatırsanız sadece anaparayı ödemeniz yetecek. 
ÖRNEGİN: Mart 2013 dönemine ait 289 TL prim borcu bulunan işveren (A) bu borcuna 2014 Eylül ayına kadar uygulanan ÜFE +Yİ-ÜFE  sonucu borç toplamı 422 TL olmuştur. Borçlu işveren (A) bu borcunu 31.12.2014 tarihine kadar olan peşin ödeme süresinde ödemesi halinde 11 Eylül 2014 ila 31.12.2014 döneminde uygulanması gereken gecikme zammı ve faizinin tahsilinden vazgeçilecektir. Dolayısıyla işveren peşin ödemekle 4 ay için uygulanacak gecikme zammı ve faizinden kurtulmuş olacaktır.

Peşin veya ilk taksit ödemesini ne zaman yapacağım?

- Torba kanunda ödeme süresi, sağlık sigortası borçları için 8 ay diğer borçlar için ise 4 ay olarak belirlenmiştir. Bu durumda  4 ay ve 8 aylık süreler 1 Ekim 2014 den başlayacağı için Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları için 8 ay 1 Haziran 2015 tarihinde  diğer borçlar için ise  2 Şubat 2015 tarihinde dolacaktır. Bu tarihlerden sonra sağlanan imkanlar çerçevesinde borç ödemesi yapamazsınız. 
GSS prim borcu hariç diğer borçların bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutarının ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara bu maddenin yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacak.

GSS prim aslı borcunu ödeyenlere de altın fırsat…

- GSS prim borcu aslının ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi halinde ödeme tarihine kadar hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmeyecek.
ÖRNEĞİN: GSS'nin yürürlüğe girdiği 1.1.2012 tarihinden itibaren gelir testine girmesi gerektiği halde girmeyen vatandaş (B) için hesaplanan GSS prim borcu yaklaşık 4.122 TL anapara ve bu anaparaya uygulanan gecikme zammı ve faizi ile birlikte 6.050 TL olan toplam borç tutarını peşin ödeme süresinde ödenmesi durumunda sadece anapara borcu olan 4.122 TL ödenecek ve 1.928 TL değerindeki gecikme zammı ve faizinden kurtulmuş olacaktır. Taksit ödemeleri, ikişer aylık dönemler itibariyle yapılacak olup, 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitle ödeme imkanı bulunmaktadır.

Yapılandırılan SGK alacaklarından gecikme cezası, gecikme zammının aslı torba kanundan önce ödeyenlere de altın fırsat... 

- SGK ya olan prim borcunun aslını ödemiş olan borçlular açısından torba kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla aslı ödenmiş feri alacağın (gecikme zammı, gecikme faizi) yüzde 40'ının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde kalan yüzde 60'ının tahsilinden vazgeçilecektir. Aslı ödenmiş feri alacağın yüzde 40'ının taksitle ödenmek istenmesi halinde ise seçeceği vade ve karşısında yer alan faizi oranına göre taksitlendirilecektir.

Taksitle ödemede vade farkı uygulanacak  diyorlar doğru mu?

- Doğru duymuşsunuz. Taksit sayısına göre borca vade farkı uygulanacaktır. Ancak ödeme kolaylığı ile 18 aya kadar borçlar taksitle ödenebilecek. Yazımızn başında belirttiğimiz şekilde borcunuz güncellenecek ve azami 18 eşit taksitle ve 2 ayda bir taksit ödemek suretiyle borç yapılandırılabilecek. Yani toplamda 36 ayda borcunuz bitecek.

Borcumu taksitlendirirken faiz oranlarım ne olacak?

Altı eşit taksit için (1,05),
Dokuz eşit taksit için (1,07),
Oniki eşit taksit için (1,10),
Onsekiz eşit taksit için (1,15), katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır.

Yapılandırılan borç hangi şartlarda bozulacak? kaç defa ödemezse yapılandırma bozulur?

- Borçlular, borçlarını bir takvim yılında iki defadan fazla aksatmaları veya eksik yerine getirmeleri ya da bir takvim yılında iki defaya kadar ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarını en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödememeleri halinde haklarını kaybederler. Halen sigortalı çalıştıranlar için ise taksit ödeme süresince hali hazırda çalıştırdığı sigortalılar için tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri veya yasal süresi dışında ödenmesi ya da eksik ödemeleri halinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybecekler.

5 liradan fazla eksik ödemeyin

TAKSİT tutarının yüzde 10'unu aşmamak şartıyla 5 liraya (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler affediliyor. Ancak daha üstü olursa taksit aksatılmış sayılacak. Ödeme hakkını kaybedenler çok üzülmesin yine de güzel bir haber var…   Ödeme hakkını kaybetmeniz halinde, ödediğiniz tutar ölmeyecek, yasa hükmünden yararlanacaksınız.
* SGK'ya dava açanların durumu ne olacaktır?
- Bu altın fırsattan yararlanmak için, SGK'ya dava açmamanız lazım. Açılmış davalardan vazgeçilmeli ve kanun yollarına başvurmamalısınız.

Kulüpler rahatlıyor goller geliyor

RESSMİ tescil edilmiş olan spor kulüpleri borçlarını ikişer aylık dönemler halinde azami kırk iki eşit taksitte ödeyebilirler. Bu takdirde hesaplanacak katsayı otuz altı eşit taksit için sonrası yani kırk iki eşit taksit için (1,35) olarak uygulanacak.Çok avantajlı bir ödeme sistemiyle karşı karşıyalar.
* Emekliyim. Sosyal güvenlik destek prim (SGDP) borcum var. Borcumu yapılandırdığımda aylığımdan mı kesilecek yoksa kendim mi ödeyeceğim? 
- SGDP borçlarında, emeklinin emekli olduğu statüye ve borcun ilişkin olduğu döneme göre yapılandırma da ve ödemede farklılıklar söz konusu.
Eğer emekli sandığı emeklisi iseniz,  borcunuzu  SGK merkez teşkilatına başvurarak yapılandıracaksınız.
Eğer SSK veya BAĞ-KUR emeklisi iseniz, SGK il müdürlükleri veya merkez müdürlüklerine başvurarak borcunuzu yapılandıracaksınız.
Ödeme durumuna gelince, söz konusu SGDP borcu 1 Ekim 2008 ve sonrası için ise borç emekli aylığınızdan kesilerek tahsil edilecek. Yok borç 1 Ekim 2008 öncesi bir dönem ise bu defa borcunuzu bankaya yatırmanız gerekmektedir.

Borç yapılandırma örnekleri 

Örnek 1- (A) Anonim Şirketinin 2013/Kasım ayına ilişkin düzenlemiş olduğu aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan sigorta primi alacak aslının 1.800,00 TL olduğu varsayıldığında, söz konusu alacağın ödeme vadesi 31/12/2013 tarihinde sona erdiğinden, bahse konu alacağa 1/1/2014 tarihinden 10/9/2014 tarihine kadar (10/9/2014 tarihi dahil) TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanarak, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutar hesaplanacaktır.

Bu durumda,

Cari usullere göre 1.800.00 TL + 235.80 = 2.035.80 TL ödemesi gerekirken,
Yapılandırma sonucu; 1.800.00 TL X (6.36 / 100) = 114.48 TL (TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE)
Yeniden yapılandırılacak toplam alacak tutarı ise 1.800.00 + 114.48 = 1.914.48 TL 
olacaktır. 121.32 TL tutarındaki borç terkin edilecektir.

Örnek 2- 17/1/2014 tarihinde işe başlayan bir sigortalıya ilişkin işe giriş bildirgesinin SGK'ya 26/2/2014 tarihinde verildiği ve bahse konu fiile ilişkin 1.071.00 TL tutarındaki idari para cezasının işverene 6/3/2014 tarihinde tebliğ edildiği halde ödenmediği varsayıldığında, söz konusu cezanın yasal ödeme süresi 21/3/2014 tarihinde sona erdiği dikkate alınarak;

Bu durumda,

Cari usullere göre 1.071.00 TL + 121.32 = 1.283.32 TL ödemesi gerekirken,
Yapılandırma sonucu 
535.50 TL X (1.38 / 100) = 7.39 TL (TEFE/ÜFE)/(Yİ-ÜFE)
Yeniden yapılandırılacak olan alacak aslı 1.071.00 X (50 / 100) = 535.50 TL olacaktır.
Yapılandırılacak alacak tutarı ise 535.50 + 7.39 = 542.89 TL olacaktır. 740.43 TL tutarındaki borç terkin edilecektir.

Örnek 3- kapsamındaki borcu için;

* Sigorta primi alacak aslı: 17.516.45
TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE tutarı: 6.874.16
Toplam: 24.390.61 TL
* İşsizlik sigortası primi alacak aslı: 2.925.84 
TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE tutarı: 197.56
Toplam: 3.123.40 TL olduğu, 
başvuru formunda sigorta primi borçları için on sekiz eşit taksit, işsizlik sigortası primi borçları için ise on iki eşit taksit talebinde bulunduğunu düşünürsek, - Sigorta primi yönünden on sekiz eşit taksitte ödenecek toplam tutar;
24.390.61 X 1.15 = 28.049.20 TL,
- İşsizlik sigortası primi yönünden on iki eşit taksitte ödenecek toplam tutar ise; 3.123.40 X 1.10 = 3.435.74 TL olacaktır.
İkişer aylık taksitler halinde ödenecek tutar ise yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanan borcun talep edilen taksit sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır.