2014 Bedelli Askerlik Yasa Teklifi TBMM'ye Sunuldu

Turkiye-Rehberi.Net Pinterest Turkiye-Rehberi.Net WhatsApp Turkiye-Rehberi.Net Facebook Turkiye-Rehberi.Net Twitter Turkiye-Rehberi.Net LinkedIn Turkiye-Rehberi.Net Çıktı Al Turkiye-Rehberi.Net Gmail Turkiye-Rehberi.Net Email Gönder
AK Parti, bedelle askerlikle ilgili olan Askerlik Kanunu ile Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
AK Parti, bedelle askerlikle ilgili olan Askerlik Kanunu ile Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM BaşkDaha önceden TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda Milli Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına eklenen bedelli askerlik düzenlemesi, AK Parti Grubu tarafından ihtiyacın daha çabuk karşılanması için tek başına bir teklif olarak TBMM Başkanlığına sundu.

Teklifin gerekçesinde bedelli askerlik uygulamasının daha önceden 4 defa yaptığı hatırlatılırken, "1111 sayılı Askerlik Kanununun 86. maddesine tabi yoklama kaçakları ile aynı kanunun 89. maddesine tabi bakaya sayılarının her geçen yıl arttığı gözlemlenmektedir. Bu birikimin engellenmesi amacıyla hazırlanan teklif ile 28 yaşından gün almış olan yükümlüler, bedel ödemek ve temel askerlik eğitimine tabi tutulmamak suretiyle askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar, haklarında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak ve başlatılmış olanlar ise sona erdirilecektir. Bu uygulama ile elde edilecek gelir; savunma sanayinin finansmanında kullanılacaktır. Teklifte öngörülen yaş sınırı; terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesine devam edilmesi, herhangi bir zafiyete meydan verilmemesi ve askeri hizmetin gerektirdiği Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısı dikkate alınarak belirlenmiştir. Ayrıca teklif ile kaynakta ve temin sayısında artış sağlanması maksadıyla, orta öğretim mezunları için başvuru yaşının yirmiye indirilmesi ve askerlik yapma şartının kaldırılması yönünde Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda da değişiklik yapılmaktadır. Teklif ile 28 yaşından gün almış olan yükümlülerin, bedel ödemek ve temel askerlik eğitimine tabi tutulmamak suretiyle askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları amaçlanmaktadır ifadelerine yer verildi.

AK PARTİ'NİN TBMM'YU SUNDUĞU KANUN TEKLİFİ

"MADDE 1- 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 52- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış ve 1 Ocak 1988 tarihinden (bu tarih dhil) önce doğan 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi yükümlüler; istekleri halinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvurmaları ve 18.000 Türk Lirası para veya T.C. Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertible yabancı ülke parasını defaten ödemeleri şartıyla temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.
Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar, istekleri halinde birinci fıkra hükümlerinden yararlanırlar.

Bu uygulama kapsamında ödenecek paralar, Savunma Sanayii Destekleme Fonu adına T.C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası ve T. Vakıflar Bankasında açılacak hesaba yatırılır. Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmaz, başlatılmış olanlar sona erdirilir ve bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmez. Bedelin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir."

MADDE 2-10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(1) Sözleşmeli er kaynaklarını;

a) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmibeş yaşını bitirmemiş olanlar,

b) En az ortaöğretim ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi yaşından gün almış ve yirmibeş yaşını bitirmemiş olanlar, teşkil eder.

Ayrıca, (a) bendinde sayılanlardan askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanların, (b) bendi kapsamında sözleşmeli erliğe alınıp alınmayacakları kaynak ihtiyacı dikkate alınarak Milli Savunma Bakanı tarafından belirlenir."

MADDE 3- 6191 sayılı Kanunun 6. maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(5) Askerlik hizmetini tamamlayanlar ile tamamlamış sayılanlardan sözleşmesi feshedilerek ilişiği kesilenler, yedekte erbaş ve er kaynağına alınırlar."

MADDE 4-6191 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. "Sevk tehiri, askerlik yükümlülüğünün yerine getirilmiş sayılması. EK MADDE 3- (1) Askerlik hizmetine başlamadan sözleşmeli erliğe kabul edilenlerin şevkleri; ilgili Kuvvet Komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifine istinaden, sözleşmeli er oluncaya kadar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından tehir edilir. (2) Sözleşmeli erbaş ve erlerden, askerlik yükümlülüğünü daha önce tamamlamamış olanların, askerlik yükümlülüklerine ilişkin olarak uygulanacak hükümler şunlardır: A) Sözleşmeli erbaş ve erler ile sözleşmeli er adaylarından, ön sözleşme ve sözleşme süreleri içerisinde bu Kanunun 6. maddesinin (b) ve (c) bentleri hariç olmak üzere birinci fıkrası ile (f) ve (g) bentleri hariç dördüncü fıkrası gereğince ilişiği kesilenlerden; ön sözleşme ve sözleşme döneminde ay olarak hizmette geçen sürelerinin üçte biri 1111 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenen süreyi karşılayanlar, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır, bu süreyi karşılamayanların kalan süreleri tamamlattırılır. b) Yukarıdaki bentte belirtilen haller dışında herhangi bir nedenle sözleşmesi sona eren sözleşmeli erbaş ve erler ile sözleşmeli er adaylarından, ön sözleşme ve sözleşme
döneminde ay olarak hizmette geçen sürelerinin üçte biri; 1) Sözleşmesinin sona erme tarihinde 1076 sayılı Kanuna tabi olanlardan, 1111 sayılı Kanunun 5. maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenen süreyi karşılayanlar, 2) Sözleşmesinin sona erme tarihinde 1111 sayılı Kanuna tabi olanlardan, söz konusu Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenen süreyi karşılayanlar, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır, bu süreyi karşılamayanların kalan süreleri tamamlattırılır. c) Askerlik hizmetine devam ederken sözleşmeli er olarak alınanların, ön sözleşme imzaladıkları tarihe kadarki hizmet sürelerinin tamamı, kalan yükümlülük süresinin hesabından mahsup edilir. ç) Askerlik hizmetinin tamamlattırılması, ilgilinin ilişiği kesilmeden, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenecek birliklerde, erbaş veya er olarak yerine getirilir."

BEDELLİ ASKERLİKTE YAŞA TAKILANLAR DİKKAT

Başbakan, uzun süredir beklenen bedelli askerlik müjdesini verdi. Peki hangi banka bedelli kredisi veriyor hangi şartlarda veriyor. Bedelli askerlikte yaşa takılanlar ne yapacak? İşte tüm detaylar

Büyük müjdeye her gün bir yenisi eklenerek kanun teklifi, kaçak ve bakaya durumda olanları ve 1 Ocak 1988'de doğanları da kapsayacak şekilde genişletildi. Sonuç olarak; 27 yaşını dolduranlar, askerliğini 18 bin lira bedel ödeyerek yapmış olacak.

ASKERE GİTMEYECEKLER YENİ BİR SAVAŞ BAŞLATTI!

Yaş sınırına takılmayanlar 18 bin TL'yi denkleştirme telaşına girdi. Birikimi olmayanlar 'Bu kadar parayı nereden bulacağım' diye düşünedursun, bankalar birbirinden cazip avantajlarla 'bedelli askerlik kredisi' hazırlamak için hummalı bir çalışmaya girdi. 700 bin kişinin başvurması beklenen bedelli askerlik, bankalar arasında faiz oranı savaşını başlattı. Bankalar kredi kampanyalarına 'bedelli askerlik' paketi ekleme telaşında. Tüm bankalar resmi olarak kampanya duruyurularını henüz yapmadı ancak önümüzdeki günlerde baktığımız her mecrada gülümseyen bir yüzün size özel bir teklif sunacağından şüphe yok.

HEDİYE ETMEK MÜMKÜN!

Bazı bankalar krediye şahsen başvuru şartını aramıyor. Bedelli asker adayının ailesinin ya da bir yakınının başvurmasına imkan tanıyor. Böylelikle yılbaşının yaklaştığı şu günlerde yılbaşı hediyesi olarak 'askerlik bedeli' hediye etmek mümkün oluyor.

KARAR VERMEDEN ÖNCE...

Hazırlanan kampanya paketlerinden yararlanmak için gerekli tüm esas ve koşulları banka ile iletişime geçerek öğrenmeniz kararınızda etkili olacaktır.

Kampanyaları incelerken sadece faiz oranını değil paketlerin içerdiği tüm özellikleri iyi değerlendirmek gerekiyor. Dosya masrafı, kredi tahsis ücreti, hayat sigortası gibi ek ödemelerin göz önünde bulundurulması önemli. Sadece faiz oranından elde edeceğiniz avantajı ek ödemeler ile geri verebilirsiniz.

ONAYLANMAZSA ÜZÜLMEYİN

Başvurunuzun onaylanmasında; sigortalılık süresi, belgelenebilir gelir, devam eden kredi ödemeleriniz, kredi kartı düzenli ödeme skalanız gibi çeşitli kriterler söz konusu olsa da karar bankanın insiyatifinde alınır. Dolayısıyla bir bankadan red cevabı alsanız da üzülmeyin, bu başka bir bankadan onay almanızı etkilemeyecektir.

KAPI KAPI DOLAŞMAYIN! SİZİN İÇİN DERLEDİK...

Kimi tahsis ücretinden muaf, kimi 3 ay ertelemeli, kimi belge istemeyen çeşitli 'bedelli askerlik kredi kampanyaları'nı sizin için hazırladık...Revize edilen ya da yeni başlayan kampanyalar oldukça güncelleme yapmak üzere mevcut kampanyaları sizinle paylaşıyoruz...

ING Bank

* Faiz oranı: % 1,14
* Vade: 36 ay
* Kredi Tahsis Ücreti: Kredi tutarının binde 5'i

Türk Ekonomi Bankası (TEB)

* Faiz oranı: % 0,99
* Vade: 36 ay
* 3 ay ertelemek isteyenler için faiz oranı % 1,05
* Kredi Tahsis Ücreti: Tahsis ücreti kredi tutarının binde 5'i

Şekerbank

* Faiz oranı: % 1,15
* 20.000 TL'ye kadar kullanım imkanı
* Kredi Tahsis Ücreti: Alınmıyor

ABank

* 3-12 ay arasında vade için faiz oranı: % 1,09
* 13-36 ay arasında vade için faiz oranı: % 1,13
* Kredi tahsis ücreti ve kredi hayat sigortası gibi ek maliyetler kredi tutarına dahil edilebiliyor

Akbank

* Faiz oranı: % 1,17
* Vade: 36 ay
* Kredi Tahsis Ücreti: Alınmıyor
* 3 ay ertelemek mümkün
* Ek bir belge talep edilmiyor
* Asker adayının ailesi veya yakınları da başvurabiliyor

Denizbank

* 12 aylık vade için faiz oranı: % 1,09
* 24-36 ay vade için faiz oranı: % 1,19
* Kredi Tahsis Ücreti: 90 tl
* Bedelli askerlik başvurduğunu gösteren belge isteniyor

Tekstilbank

* Faiz oranı: % 1.05
* Dosya Masrafı : Alınmıyor

Finansbank

* 1-12 ay vadede faiz oranı: % 1,09
* 13-36 ay vadede faiz oranı: % 1,17
* Kredi Tahsis Ücreti: Tahsis ücreti kredi tutarının binde 5
* Bedelli askerlik başvurduğunu gösteren belge isteniyor

Garanti Bankası

* Faiz oranı: % 1.19
* Vade: 36 ay

ÖNEMLİ NOT: Bankanın henüz bedelli askerliğe özel bir kredi paketi bulunmadığından genel ihtiyaç kredisi bilgileri verilmiştir.

Yapı Kredi Bankası

* Faiz oranı: % 1.13
* Vade: 36 ay

ÖNEMLİ NOT: Bankanın henüz bedelli askerliğe özel bir kredi paketi bulunmadığından genel ihtiyaç kredisi bilgileri verilmiştir.

Türkiye İş Bankası

* Faiz oranı: % 1.16
* Vade: 36 ay

ÖNEMLİ NOT: Bankanın henüz bedelli askerliğe özel bir kredi paketi bulunmadığından genel ihtiyaç kredisi bilgileri verilmiştir.

T.C. Ziraat Bankası

* Faiz oranı: % 1.09
* Vade: 36 ay

ÖNEMLİ NOT: Bankanın henüz bedelli askerliğe özel bir kredi paketi bulunmadığından genel ihtiyaç kredisi bilgileri verilmiştir.

Halkbank

* Faiz oranı: % 1.19
* Vade: 36 ay
* Dosya Masrafı :50 TL

ÖNEMLİ NOT: Bankanın henüz bedelli askerliğe özel bir kredi paketi bulunmadığından genel ihtiyaç kredisi bilgileri verilmiştir.

HSBC

* Faiz oranı: % 1.12 ile % 1.60 arasında kişinin 'Kredi Notu'na göre değişiyor.
* Vade: 36 ay (Vade süresi azaldıkça faiz oranı da düşüyor)

ÖNEMLİ NOT: Bankanın henüz bedelli askerliğe özel bir kredi paketi bulunmadığından genel ihtiyaç kredisi bilgileri verilmiştir.

YAŞ ENGELİNE TAKILANLAR TEK ÇARE: MARŞ MARŞ

'Yaşımı büyütürüm, ben de bedelli yaparım' diyenler hayal kurmayın! Size ne internetten ne de avukatlardan fayda var. 28 yaşından gün almadıysanız paşa paşa askere...

'Bedelli'ye yaşı yetmeyenler arayışta... Başbakan Davutoğlu, 1 Ocak 2015 itibariyla 28 yaşından gün alanların uygulamadan faydalanabileceğini açıklamıştı. Birkaç ayla fırsatı kaçıran on binlerce 'umutlu', soluğu internette aldı. Gençler arama motorlarında, 'bedelli askerlik öncesi yaş büyütme nasıl yapılır' gibi anahtar kelime ve cümlelerle çıkış aradı. Kesin sonuç isteyenler de hukuk bürolarına akın etti. Ama nafile...

HÂKİMLER ÇOK TİTİZ DAVRANIR

Uzmanlar, 'yaş büyütme'nin sanıldığı kadar kolay olmadığını söylüyor. Emekli Askeri Hâkim Ali Fahir Kayacan, "Doğum hastanede olmuşsa kaçış yok" diyor. Evde doğup nüfusa kaydı geç yapılanlar için 'yaş büyütme'nin mümkün olduğunu söyleyen Kayacan, yine de umutlu değil: "Bedelliden sonra bu tarz başvurular artar. Fakat hâkimler çok titiz davranır. Kardeşler arasındaki durumlara bakarlar." Kayacan, 'kemik yaşı' düzeltmesinin de bedelliye yaşı yetmeyenlere çare olmadığını anlattı: "18 yaşından büyük veya küçük' şeklinde rapor yazılır."

HÜKÜM ÇOK AÇIK, UĞRAŞMAYIN

Avukat İbrahim Sapan ise 'yaş büyütme'nin hiçbir işe yaramayacağını söylüyor. 1111 sayılı yasanın 81'inci maddesine atıf yapan Sapan, yaş düzeltmelerin kapsam dışında bırakıldığını belirtti. Mahkeme, yaşı düzeltse de askerlik şubelerinin önceki yaşa bakacağını vurgulayan Sapan gençleri uyardı: Hiç uğraşmayın.

Kaynak: Akşamanlığına sundu.