Yargıtay Dosya Sorgulama

Turkiye-Rehberi.Net Pinterest Turkiye-Rehberi.Net WhatsApp Turkiye-Rehberi.Net Facebook Turkiye-Rehberi.Net Twitter Turkiye-Rehberi.Net LinkedIn Turkiye-Rehberi.Net Çıktı Al Turkiye-Rehberi.Net Gmail Turkiye-Rehberi.Net Email Gönder
Yargıtay Dosya Sorgulama ekranında Yerel Mahkeme Bilgileri ile Yargıtay Dosya Sorgulama ve Mahkeme Karar Sorgulama yapabilirsiniz. Yazının devamında Yargıtay Dosya Sorgu nasıl yapabilirsiniz, ilgili Yargıtay Dosya Sorgulama linkini ve Yargıtay Dosya Sorgulama ekranını bulabilirsiniz.
Yargıtay Dosya Sorgulama yapmak için Yargıtay Dosya Sorgulama linkine tıklayabilir ya da aşağıdaki Yargıtay'ın resmi sitesindeki Yerel Mahkeme Bilgileri ile Yargıtay Dosya Sorgu ekranını kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki Yargıtay Dosya Sorgu işlemini iki adımda yapacaksınız. Dava Dosya Sorgulama'nın birinci adımında mahkemenin olduğu il ve mahkeme türünü seçtikten sonra "Mahkeme Sorgula" butonuna tıklayın. Gelen listede Mahkeme adını seçip Mahkeme Esas No, Mahkeme Karar No ve Savcılık Esas No bilgilerini girdikten sonra Sorgula butonuna basınız.

Yargıtay Dava Dosya SorgulamaYargıtay'ın En Üst Mercii Olduğu Ülkeler

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerinde son mercii'dir.

Askerî Yargıtay'ın Yargıtay'dan tek farkı askerî davalara bakmalarıdır. Yargıtay yaklaşık olarak diğer ülkelerdeki yüksek mahkemelerin dengidir. Aşağdaki ülkelerde Yargıtay en üst Yargı mercii olarak görev yapar.
 • Yargıtay (Ermenistan)
 • Yargıtay (Belçika)
 • Bulgaristan Yargıtay Yüksek Mahkemesi
 • Seber (Etiyopya)
 • Yargıtay (Fransa)
 • Yargıtay (Yunanistan)
 • Yargıtay (Irak)
 • Yargıtay (İtalya)
 • Yargıtay ve Adalet Yüksek Mahkemesi (Romanya)
 • Yargıtay (Senegal)
 • Sırbistan Yüksek Mahkemesi
 • Yargıtay (İsviçre)
 • Yargıtay (Tunus)
 • Yargıtay (Türkiye)

Yargıtay İletişim Bilgileri

T.C. Yargıtay Başkanlığı Atatürk Bulvarı No:1
06658 Bakanlıklar / ANKARA
Telefon No : 0312 416 10 00

AÇIKLAMA; Bilgi Edinme Kanunu'nun 2. maddesinde anılan kanunun kapsamında “Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları” olduğu açıkça belirtilmiştir. Yargı organları yargısal faaliyetleri açısından kapsam dışındadır. Yargıtay’ın yüksek mahkeme olması nedeniyle çalışma usulleri ve yazışma prosedürü farklıdır. Yargısal konular elektronik ortamda yanıt vermeye uygun değildir. Başvurularınız, Yargıtay Birinci Başkanlığı tarafından değerlendirilecektir. Öncelikle dosyanızı Dosya Sorgu sayfamızdan sorgulamanız gerekmektedir. Dilekçe ile Yargıtay Birinci Başkanlığı’na başvurulduğu takdirde;

Başvuru formu ile formda belirtilen adrese elektronik posta ile başvurulması halinde;

Yargıtay Tarihçe

6 Mart 1868 tarihinde "Divan-ı Ahkâm-ı Adliye" adıyla kurulan YARGITAY, 18.06.1879 tarihli Nizamı Mahkemeler Kuruluş Kanunu ile "Mahkeme-i Temyiz" adını almış, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetince Sivas'ta kurulan yüksek mahkemeye "Muvakkat Temyiz Heyeti" denilmiş, Sivas'taki bu mahkemenin kaldırılıp Eskişehir'e nakli ile "Temyiz Mahkemesi", 20.04.1340 (1924) tarih ve 491 sayılı Teşkilatı Esasiye Kanununun adı 10.01.1945 gün ve 4695 sayılı Kanun ile "Anayasa" olurken, temyiz mahkemesinin adı da "YARGITAY" olmuştur.

Adli yargı mercilerince verilen karar ve hükümleri temyiz yolu ile inceleyen son merci olan Divan-ı Ahkâm-ı Adliye, Yargıtay'ın temelini oluşturur. Osmanlı döneminin yargı sürecinde, 19. Yüzyıla kadar yüksek mahkemeye rastlanmıyor. Adliye mahkemelerince verilen ve yasanın başka adli merciine bırakmadığı hükümleri son mercii olarak incelemekle görevli mahkeme ilk kez "Divan-ı Ahkâm-ı Adliye" adıyla " 6 Mart 1868 Cuma günü Padişah Abdülaziz'in iradesi ile kurulmuştur.

İstinaf Mahkemeleri

İstinaf mahkemeleri 1876 yılında kabul edilen Mecellenin 1838. maddesi ile yargı hayatına girmiştir. Yeniden başlama anlamına gelen istinaf, hukuk terimi olarak ilk derece mahkemesinden verilen hükmün üst mahkemede incelenmesi demektir.

18.6.1879 tarihli Nizami Mahkemelerin Kuruluş Yasası'na göre, ilk dereceli mahkemenin üstünde, Yargıtay'ın altında bir mahkemedir.Yargıtay'ın işini azaltmak ve onu bir içtihat mahkemesi haline getirmek için kurulmuştur.
Sözü edilen yasa hükmüne göre, her ilde bir istinaf mahkemesi bulunmaktadır. Ancak uygulamada sadece büyük mahkemelerde yaşama geçirilebilmişti. Her istinaf mahkemesi bir başkan ile dört üyeden oluşmaktadır. İki mahkemeye bölünmesi gerektiğinde her istinaf mahkemesi iki asıl iki fahri üyeden oluşmaktadır.

Yüce Divan

İlk 1876 yılında kabul edilen Anayasa ile yargı sistemimize girmiştir. Divan-ı Ali 30 üyeden oluşmaktaydı. Bunlardan onu Heyeti Ayân (padişah tarafından seçilen meclis üyesi) onu Danıştay onu da Yargıtay ve İstinaf reis ve üyelerinden kur'a ile seçilerek atanırlardı.

Divan-ı Ali iki bölümde Divanı İthamiye, Divan-ı Hüküm.

Divan-ı ithamiye dokuz üyeden oluşurdu. Üçü heyeti ayan, üçü Danıştay, üçü Yargıtay ve İstinaf üyelerinden olmak üzere Divan-ı Ali üyeleri arasından kura ile seçilirdi.

Divan-ı Hüküm; yedisi Heyeti Ayan, yedisi Danıştay, yedisi de Yargıtay ve İstinaf üyelerinden olmak üzere 21 Divan-ı Ali üyelerinden oluşurdu.

Divan-ı Ali'nin görevleri; Bakanlar ile Yargıtay Başkan ve üyelerinin ve padişahın kendisini ve makamını tehlikeye sokmaya teşebbüs edenleri yargılamaktı.

1876 Anayasası 20.04.1924 tarihinde kabul edilen yeni Anayasa ile kaldırılmış, Divan-ı Ali'nin de yapısı değişmiştir.

1924 Anayasasına göre Yüce Divan gerektiğinde TBMM.nce kurulmaktaydı.

Görevi; Bakanları, Yargıtay ve Danıştay Başkan ve Üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısını görevlerinden doğacak işler nedeniyle yargılamaktı.

1730 Sayılı Yargıtay Kanunu

Yargıtay'ın çalışmaları, yönetimi ve denetimi 14 Nisan 1928 gün ve 1221 sayılı Temyiz Mahkemesi Teşkilat Kanunu ile yürütülmekte idi. Yasada birçok kez değişiklik yapılmasına rağmen ihtiyaca yetmemesi, aksayan yönlerinin çokluğu sonucunda, yeni bir yasanın varlığına gereksinim duyulmuştur. 1961 Anayasasının geçici 7. maddesiyle Yargıtay Kuruluş Yasasının en geç 6 ay iç inde çıkarılması öngörülmüştür. 1730 sayılı Yargıtay Yasası 12 yıl aradan sonra 16 Mayıs 1973 tarihinde çıkarılabilmiş ve 01.06.1973 günü de yürürlüğe girmiştir.

Adli Mahkemeler

Hukuk mahkemeleri: Sulh hukuk mahkemeleri • Asliye hukuk mahkemeleri • Asliye ticaret mahkemeleri • Tapulama mahkemeleri • İcra mahkemeleri • Aile mahkemeleri • İş mahkemeleri • Tüketici mahkemeleri • Fikrî ve sınaî haklar hukuk mahkemeleri
Ceza mahkemeleri: Sulh ceza mahkemeleri • Asliye ceza mahkemeleri • Ağır ceza mahkemeleri • Trafik mahkemeleri • Çocuk mahkemeleri • Çocuk ağır ceza mahkemeleri • Fikrî ve sınaî haklar ceza mahkemeleri

İdari Mahkemeler

İdare mahkemeleri • Vergi mahkemeleri • Bölge idare mahkemeleri

Askeri Mahkemeler

Askeri ceza yargısı: Askerî disiplin mahkemeleri • Askerî mahkemeler • Askerî Yargıtay
Askeri idari yargı: Askerî Yüksek İdare Mahkemesi

Yüksek Mahkemeler

Anayasa Mahkemesi • Yargıtay • Danıştay • Askerî Yargıtay • Askerî Yüksek İdare Mahkemesi • Uyuşmazlık Mahkemesi

Seçim Mahkemeler

Yüksek Seçim Kurulu • İl Seçim Kurulu Başkanlıkları • İlçe Seçim Kurulu Başkanlıkları

Mali Mahkemeler

Sayıştay

İstisnai Mahkemeler

Sıkıyönetim Askerî Mahkemesi

Eski Mahkemeler

İstiklal Mahkemeleri • Devlet Güvenlik Mahkemeleri

Ayrıca bakınız

Hakimler ve Savcılar Yüksek KuruluAdalet Bakanlığı

E. Çağrıcı

E-posta Adresi : e.cagrici@turkiye-rehberi.net - Çağrıcı Google+ Yazıları İçin »
SEO Uzmanı Yazar E. Çağrıcı'nın "Yargıtay Dosya Sorgulama" ile ilgili yazılarını ve Youtube sayfalarından takip edebilirsiniz.
DMCA - dava dosyası sorgulama