Temmuz ayında Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatında Oluşan Değişiklikler

Turkiye-Rehberi.Net Pinterest Turkiye-Rehberi.Net WhatsApp Turkiye-Rehberi.Net Facebook Turkiye-Rehberi.Net Twitter Turkiye-Rehberi.Net LinkedIn Turkiye-Rehberi.Net Çıktı Al Turkiye-Rehberi.Net Gmail Turkiye-Rehberi.Net Email Gönder
01/07/2011 tarihinden geçerli olmak üzere,memur maaş katsayıları 05.07.2011 Tarihli 27985 sayılı Mükerrer Resmi Gazete yayınlanmıştır.2011/2022 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,06446), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,86251), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,02044) olarak belirlenmiştir.

Kıdem Tazminatı
01/07/2011 tarihinden itibaren işçilere ödenecek Kıdem Tazminatının yıllık tavanı 2.731,85 TL’dir.
Kıdem tazminatı tavan tutarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir. Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi miktarı aynı zamanda Kıdem Tazminatının yıllık tavan miktarını oluşturmaktadır.

Çocuk Yardımı
2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun “Gelir ve giderlere ilişkin diğer hükümler” başlıklı 28. maddesinin 4. fıkrasına göre; 657 sayılı Kanun’un 202. maddesi uyarınca çocuk için verilmekte olan aile yardımı ödeneğinde, 15/01/2010 tarihinden itibaren aynı maddede öngörülen çocuk sayısı sınırlaması dikkate alınmayacaktır.
0-6 yaş grubu (72 ay dahil):32,23 TL/Ay
6 yaş üzeri:16,12 TL/Ay
Özel sektörde çalışanlara ödenen çocuk yardımları da yukarıda hesaplanan tutarları geçmemek şartıyla çocuk sayısı sınırı olmaksızın gelir vergisinden istisna edilmelidir.

Aile Yardımı : 01.07.2011 yılın sonuna kadar 137,56 TL/Ay.’dir.
Aile yardımı sadece kamu personeli için gelir vergisinden müstesnadır.Özel sektörde uygulandığında gelir vergisine tabi tutulması gereklidir.

Sigorta Priminden Muaf Tutulacak Miktarlar:
Çocuk Parası:16,74 TL/Ay(En fazla iki çocuk için)
Aile Yardımı:83,70 TL/Ay
Yemek Parası:1,67 TL/Günlük
Özel Sigorta:251,10 TL/Ay

Asgari ücret de yılın ikinci yarısında meydana gelen artış nedeniyle Yıllık AGİ tutarlarında bir değişiklik sözkonusu değildir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 207 no.lu Madde gereğince Doğum Yardımı: 161,15TL.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 208 no.lu Madde gereğince Ölüm Yardımı:
a)Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde: 612,37 TL.
b)Memurun Vefatı Halinde: 1.224,74 TL.
uygulanacaktır.

SGK uygulamış olduğu İPC miktarları 01/07/2011 itibaren yürürlükte olan 837,00 TL. dikkate alınarak uygulanacaktır.
Geçici İş Görmezlik ödeneklerinde günlük taban tutar:27,90 TL. olarak uygulanacak.

01/07/2011 Tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
a)399 sayılı KHK 3.maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 3.382 TL'ye yükselmiştir.
b)6/6/1978 tarihli 7/15754 sayılı Kararname ile ''Sözleşmeli Personel'' ücret tavanı 2.999 TL'ye yükseltilmiştir.
c)30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Kararname ile ''Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları''na göre en yüksek Devlet Memuru olan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 3.489 TL'ye yükseltilmiştir.
ç)29/12/1997 tarihli ve 97/10498 göre hizmet sözleşmeli personel için 2011/1241 sayılı Kararnameye göre taban ve tavan ücretlere %4 oranında zam yapılmıştır.
d)İlgili mevzuat gereğince vize edilmiş sözleşmeli personel için 2011/1241 sayılı Kararname ile taban ve tavan ücretlere %4 oranında zam yapılmıştır.
e)Çeşitli statülerde çalıştırılan szöleşmeli çalışanların mevcut sözleşme ücretlerine %4 zam yapılmıştır.
f)08/02/2002 tarihli 2002/3729 BK İle Kamu Kurumlarında görev yapanlara verilen Yönetim,Denetim,Üst Kurumlara katılım adı altındaki ödemelerin ''Ortalama Ücret Toplam Üst Sınırı'' 6.316 TL'e olarak belirlenmiştir.
Bu görev de hali hazırda bulunanlar için de Ortalama Ücret Toplam Sınırını aşmamak üzere personelin mali ve sosyal hakları Kurum içi hiyeraşik yapıya göre ve mevzuat gereğince %4 oranına kadar yetkili organlarca artış yapılabilinir.