SGK'dan Emekli Askerlere 100 TL Zam

6519 SK Göre T S K Mensup Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaş ve Bunların Aylık Bağlanmış Dul ve Yetimlerine Sosyal Güvenlik Destek Primi Dahil Herhangi Bir Statüde Çalışmayanların 100 TL Aylıklara Yansıtılması Hakkında

DUYURU

6519 SAYILI KANUNUN 7 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

22/02/2014 tarih ve 28921 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6519 sayılı Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesi ile değişik 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 81 inci maddesi;

"Milli İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar ve Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile çarşı ve mahalle bekçisi kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı veya adi malullük aylığı ödenenlerden emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, her ay emekli aylıklarıyla birlikte 100 TL tutarında ayrıca ödeme yapılır.

Bu Kanun hükümlerine göre emekli aylığı bağlanmasından sonra sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanlara bu ödeme yapılmaz. Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Bu durumun ortaya çıktığı tarihi takip eden aybaşından itibaren ödemeye son verilir. Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler kanuni faizi ile birlikte geri alınır.

Hizmet sınıfı veya kadro unvanı itibariyle birinci fıkra kapsamına girenlerin 67 nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerinden ek 77 nci madde kapsamına girmeyenler; ikinci fıkradaki şartlar dikkate alınarak, 68 inci maddedeki oranlar üzerinden bu ödemeden yararlandırılır. ..." hükmünü amirdir.

Söz konusu düzenleme gereğince, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, Astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı veya malullük aylığı alanların aylıklarına 100 TL., vefat etmiş olanların aylık bağlanmış dul ve yetimlerine de 100 TL. aylık bağlama oranlarında yansıtılacaktır.

Ancak bu ödeme;

- Makam tazminatı alanlara,

- Vazife malullerine,Astsubay- Subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş kadro unvanı esas alınarak aylık bağlanmamış olanlara,

- Sosyal Güvenlik Destek Pirimi dahil herhangi bir statüde (Mülga Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) çalışmakta olanlara,

Ödenmeyecektir.

Bu ödemenin ilgililer hakkında uygulanması için Kurumumuzca çalışmalara başlanılmış olup, SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ DAHİL HERHANGİ BİR STATÜDE ÇALIŞMAYANLARIN aşağıda yer alan Beyannameyi imzalayıp Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/Ankara adresine göndermeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Birim Adı: Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü/Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı Adres : Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/ANKARA

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/Ankara

Kurumunuzdan....................................... sicil.. numaralı dosyadan emekli/dul/yetim aylığı

almaktayım.

Sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıklar dahil Emekli Sandığı / SSK. / Bağ-Kur olarak hiçbir statüye tabi çalışmamaktayım.

Sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışma dahil, herhangi bir statüye tabi olarak çalışmaya başlamam halinde bu durumu en geç bir ay içinde Kurumunuza bildirmeyi, aksi halde yersiz ödenen meblağın yasal faizi ile birlikte aylıklarımdan defaten kesilmesini, varsa artan kısmını defaten ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

6519 sayılı Kanun gereğince, aylığıma ilave olarak ayrıca ödeme yapılmasını arz ederim.