Engelli Sigortalı Çalıştıran Özel Sektör Duyuru

Turkiye-Rehberi.Net Pinterest Turkiye-Rehberi.Net WhatsApp Turkiye-Rehberi.Net Facebook Turkiye-Rehberi.Net Twitter Turkiye-Rehberi.Net LinkedIn Turkiye-Rehberi.Net Çıktı Al Turkiye-Rehberi.Net Gmail Turkiye-Rehberi.Net Email Gönder
ENGELLI SiGORTALI CALI$TIRAN OZEL SEKTOR i$VERENLERINE YONELIK UYGULANAN SİGORTA PRIMI TE$ViKINE iLi$KIN DUYURU.
4857 sayili is Kanununun "Engelli ve eski hukumlu cah§tirma zorunlulugu" baslikh 30 uncu maddesinin altinci fikrasma istinaden, pahsina gucu kayip orani %40'dan tazla olan engelli sigortali istihdam eden turn bzel sektor isverenleri, anilan fikrada belirtilen sartlann saglanmasi kaydiyla, her bir engelli sigortali icin prime esas kazanc. alt smir uzerinden hesaplanan sigorta primi i§veren paymin tamami uzerinden tes.vikten yararlanabilmektedir.

Soz konusu tesvikten yararlanmak isteyen i§verenler, te^vik kapsaminda bildirilmek istenen sigortalllara iliski n bilgileri Turkiye 1^ Kurumu'ndan alinan web servis araciligiyla eBildirge progranunda yer alan "Engelli ve Issizlik Tesvik Yonetimi" programi vasitasiyla sorguladlktan sonra tesvik kapsamma giren engelli sigortalllara iliski n ayhk prim ve hizmet belgelerini 14857 sayili kanun numarasmi secerek gonderebilmektedirler.

Buna gore, 4857 sayili Kanunun >0 uncu maddesinin altmci fikrasinda ongorulen sigorta primi tesvikinden yararlanmak isteyen ozel sektor isverenleri tarafmdan tesvik kapsaminda bildirilecek engelli sigortalilann e-Bildirge programmda yer alan "Engelli ve issizlik Tesvik Yonetimi" ekram uzerinden tammlamasi yapilabildiginden, 2015/Ocak ayi dahil olmak iizere bundan boyle 19/8/2008 tarihli, 2008/77 sayili Genelgede gerek tesvikten ilk yavarlanma sirasmda gerekse her yilm Ocak ayi i^inde Kuruma ibraz edilmesi gerektigi belirtilen (Ek-1) belgenin Turkiye Is Kuamiundan onaylatilarak Kuaimumuza ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadir.

Isverenlerimize onemle duyurulur.

Kaynak : SGK - GSS Duyuru