Van Valiliği

Monday, June 1, 2020
Van Valiliği Van ili ve merkeze bağlı ilçelerin kamu üst yönetiminden sorumludur. Van Valisi Münir Karaloğlu'dur.

Van Valiliği Haritası, İletişim, Yol Tarifi ve Adresi Nerede

Van Valiliği Haritadaki Konumu

Van Valiliği İletişim Bilgileri

Van Valiliği Tel : +90 (432 ) 214 96 42
Van Valiliği Faks : +90 (432 ) 215 86 17
Van Valiliği e-posta: van@icisleri.gov.tr

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ

Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 10. maddesinde de açıklandığı gibi, Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 1. Valinin özel haberleşme ve gizlilik taşıyan yazışma işlemlerini yürütmek,
  Valinin görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek,
 2. Valinin ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarda, Atatürk'ü anma ve mahalli kurtuluş günleri vb. ilgili her türlü protokol, tören hizmet ve işlerini düzenlemek, ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek,
 3. Varsa makama gelen istihbarat, sınır görüşmeleri gibi özel amaçlı ödeneği ve harcama belgelerini valinin direktifi doğrultusunda muhafaza ve gerektiğince usulüne göre imha etmek,
 4. Makamın koruma ve güvenlik güçleriyle ilgili işlemlerini yürütmek, günlük asayiş raporlarını muhafaza etmek, valinin direktifine göre bu konudaki haberleşme ve yazışmaları yapmak,
 5. Sıkıyönetim ve olağanüstü hal'de valilik makamıyla silahlı kuvvetler ilişkilerinin gerektirdiği hizmetleri valinin direktifi altında yürütmek,
 6. Askeri birliklerden yardım istemeyi zorunlu kılan durumlarda valiye İl İdaresi Kanunuyla tanınan yetkinin kullanılmasına ilişkin haberleşme ve yazışmaları zamanında yapmak, Olağanüstü Hal Kanununun gerekli gördüğü büro oluşuncaya kadar ve sözü geçen büroların kaldırılması durumunda yazışma, dosyalama ve arşivleme işlerini sağlamak,
 7. Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı uyarınca, kurulduğu illerde kozmik bürolara verilen işlerden emniyet müdürlükleri dışında valilikleri ilgilendirenleri yürütmek,
 8. Vali tarafından verilen diğer işleri yapmaktır.

İL BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞU
10 Eylül 1998 tarih ve 19925 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğine göre kurulmuştur. Ayrıca 15 Temmuz 1990 tarih ve 20575 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ilgi yönetmelik maddesi ile Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün görevleri belirtilmiştir.

GÖREVLERİ

 1. TRT, basın ve diğer kitle iletişim araçları ve halkla ilişkileri yürütmek, Valinin talimatı uyarınca basına bilgi vermek, basında il ve valilik ile bilgileri izlemek,
 2. Valiliğe kişi veya kuruluşlarca elden getirilen her nevi dilekçeyi kabul etmek, 8’inci madde gereğince imza yetkisi verilen görevlilerin havalesine ve imzasına hazırlamak, yetkililerce imzalanmasına ve ilgili yerlere intikâline ve sonuçlanmasına yardımcı olmak,
 3. Basın kartı ve resmi ilan işlerini yürütmek,
 4. Vali tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Ayrıca Basın Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı’nın 9 Ekim 1996 tarih ve 9101 sayılı genelgeleri çerçevesinde verilen görevler ile 24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 24 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe giren Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında oluşturulan Bilgi Edinme Birimi ile ilgili görevler yerine getirilmektedir. 


İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREVLERİ
İl Dernekler Müdürü, ilgili mevzuat çerçevesinde, İl Dernekler Müdürlüğüne verilen görevlerin mevzuata uygun, etkin, verimli ve işbirliği içinde yürütülmesini sağlamaya yönelik olmak üzere;

 1. İş bölümü yapmak, yetki ve sorumlulukları tespit etmek,
 2. Mevzuata uygun olarak dernek iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması ve çabuklaştırılması yönünde tedbirler almak, üstlerine öneride bulunmak,
 3. Hizmet ve personelle ilgili iyileştirici tedbirler geliştirmek, uygulamak ve üstlerine önermek,
 4. İlçe dernekler birimleri ile koordineli çalışmak,
 5. Dernek ve birlikler tarafından verilen beyannamelerin etkin incelenmesini sağlamak ve sonuçlarını izlemek,
 6. Merkez ile bilgi akışına ilişkin teknolojik imkanların sağlanması ve kullanılması ile ilgili çalışmalar yapmak,
 7. Dernek kurulması ve faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik olarak ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde bulunmak,
 8. Dernek yöneticilerinin uygulamada karşılaştıkları sorunları belirlemek ve Başkanlığa önerilerde bulunmak.

İL İDARE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ

 1. Memurların Yargılanmaları ile ilgili işlemler dahil, İl İdare Kurulu ve İl Disiplin Kurulu görevlerine ilişkin iş ve işlemleri hazırlamak ve yürütmek,
 2. Valilikçe Kamu Görevlileri hakkında soruşturma yapılması, bunların görevden uzaklaştırılması, cezalandırılması, bu konudaki izin verme yetkilerinin kullanılması işlemlerini yürütmek, kamu görevlilerine haksız suç isnadında bulunanlar hakkında kamu davası açılması talebini hazırlamak ve ilgili mercilere ulaştırmak,
 3. Adli ve idari yargı mercilerinde izlenmesi gerekli dava ve konularla ilgili işlemleri izlemek ve yürütmek,
 4. 4.12.1984 tarih ve 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanması ile ilgili işlemleri yürütmek,
 5. 1.7.1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve diğer kanunlarla tanınan muhtaçlık kararı ve bakım belgesi düzenleme yetkisi işlemlerini yürütmek,
 6. Köy kurulması ve kaldırılması, bağlanması ve ayrılması, sınır anlaşmazlıkları işleri ile yerleşim yerleri ve tabii yer adlarının değiştirilmesi işlerini yürütmek,
 7. 4.11.1983 tarihli 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince bilirkişi seçimi konusunda verilen görevleri yapmak,
 8. Harita işlerini yürütmek, gizliliği olan haritaları valilik adına koruyup saklamak,
 9. Kanunlarla idare kurullarına verilmiş ve verilecek görevleri yapmak,
 10. Vali tarafından verilen diğer işleri yürütmektir.

İL MAHALLİ İDARELER MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREVLERİ

"Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği"; 15.07.1990 tarihinde değiştirilerek Mahalli İdareler Bürosu, Mahalli İdareler Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. Buna göre Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 15. maddesinde İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

1. Mahalli İdarelerin merkezi idare kuruluşlarıyla yazışmalarına aracılık etmek.

2. Valiliğin Mahalli İdareler ve Kurdukları İşletme, Müessese, Teşekkül ve Birlikler üzerindeki gözetim ve denetim yetkisi ile diğer vesayet görev ve yetkilerinin kullanılmasına ilişkin iş ve işlemleri düzenlemek ve yürütmek.

3.Planlama ve koordinasyon Müdürlüğü ile işbirliği halinde Mahalli İdareler hizmetlerinin merkezi idarece tespit olunan hizmet standartlarına, kalkınma planları ve yıllık uygulama programlarıyla tespit olunan ilke ve tespitlere uygunluğunu sağlamak, Mahalli İdarelerin kaynak ve teknik yardım ihtiyaçlarını ilgili kuruşlara intikal ettirmek.

4. Mahalli İdarelerin diğer Kamu Kuruluşları ile ortaklaşa yürütmekte yarar buldukları hizmetler için ilgili kuruluşlar arasında işbirliğini sağlayıcı ve geliştirici çalışmalar yapmak.

5. Belediyelerin kurulması, bazı köylerin birleşmesi veya bağlı köylerin Belediyelerle birleşmesi işlemlerini yürütmek.

6.Mahalli İdarelerle ilgili envanter çalışmaları yapmak ve istatistikler düzenlemek.

7. Vali tarafından yapılması istenilen hizmetleri yapmak.

İŞ ve İŞLEMLER
 1. Vatandaşların Belediye ve diğer Mahalli İdare birimleri ile ilgili çeşitli istek içeren dilekçelerinin gönderilip bilgi istenilen Kaymakamlık, Belediye ve diğer Kurumlardan alınacak cevaplarının incelenmesi ve sonuçlarının izlenmesi,
 2. İçişleri Bakanlığı veya diğer Bakanlıklardan, Bakanlıkların yazısı ekinde veya Savcılıkların yazıları ekinde gelecek şikayet ve istek dilekçeleri üzerine yapılacak işlemin belirlenmesi veya bunlarla ilgili Kaymakamlık, Belediye ve diğer Kurumlardan alınacak cevapların incelenmesi veya yapılacak işlemlerin belirlenmesi,
 3. Belediye personelinin hizmet ve hususi pasaportları ile yurtdışı seyahat işlemleri,
 4. Köy bütçelerinin onaylanması,
 5. Mahalli İdarelerin kadrolarının incelenmesi,
 6. Mahalli İdare Birliklerinin iş ve işlemleri,
 7. Mahalli İdarelerden gelen görüş taleplerini içeren yazıların cevaplandırılması,
 8. Mahalle kurulması, belediyelerden ayrılma ve katılmalar,
 9. Belediyelerin imar uygulamalarına ilişkin istatistiki bilgilerin toplanması,
 10. Van İlindeki Mahalli İdareler yatırım ve hizmetleri ve uygulama ile genel politikalarının takip, degerlendirme ve destek çalışmaları,
 11. İl, İlçe, İl Özel İdaresi, Belediye, Köy ve Birlikler ile bunlara ait Vakıf, Şirket ve İşletmelere ait düzenli, anlamlı, güvenilir, sorgulanabilir ve karşılaştırılabilir yerel bilgilerin toplanması


İL PLANLAMA ve KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ

 1. İl’in ekonomik ve sosyal yapısını belirlemek amacıyla araştırmalar yapmak, ilgili resmi ve özel kuruluşlardan toplanan bilgilerden faydalanarak il envanterini hazırlamak,
 2. İl’deki kamu kuruluşlarınca üst kademelere gönderilecek yatırım tekliflerini inceleyerek varsa aralarındaki uyumsuzluk veya çelişkileri tespit etmek ve bir rapor halinde durumu İl Koordinasyon Kuruluna sunmak,
 3. Plan-program uygulamaları ile yıllık programlarda yer alan il’deki kamu yatırımlarını izlemek, ortaya çıkan ve koordinasyonu gerektiren sorunları belirlemek, çözümlenmesi için gerekli tedbirleri tespit ederek valiliğe bildirmek ve çözümlenmesine yardımcı olmak,
 4. İl Koordinasyon Kuruluna götürülmesi gereken koordinasyon ve gözleme konularında gerekçeli rapor hazırlamak, bu kurulun çalışmalarına ilişkin ön hazırlıkları yapmak ve sekreterya hizmetlerini yürütmek,
 5. Mahalli idarelerin planlama çalışmalarına ve yatırım tekliflerinin hazırlanmasına kalkınma planları doğrultusunda yardımcı olmak, bu idarelerin yatırımlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
 6. Devlet-halk işbirliği ile mahalli kaynaklar harekete geçirilerek, meydana getirilen ekonomik girişimlerin oluşturulması ve izlenmesi çalışmalarında yardımcı olmak,
 7. Ekonomik girişimlere katılanlar ile benzeri girişimlere katılacak olanlar için gözleme ve uygulamaya dayalı eğitim çalışmaları düzenlemek, plan, program, ekonomik ve sosyal kalkınma konularında il kuruluşlarının eğitim programları arasında uyum sağlamak,
 8. İstihdamı arttırmak için kendi işini kuracaklara sağlanacak çok yönlü desteğin organize edilmesine yönelik çalışmalara yardımcı olmak,
 9. İçişleri Bakanlığı bütçesine dahil, taşra birimlerinin harcama durumlarını üçer aylık dönemler halinde izleyerek, izleme formlarını Bakanlığa göndermek,
 10. İlçelerde, plan ve program uygulanmasında etkili bir haberleşme ve işbirliğini sağlamak,
 11. Plan ve programların halka tanıtılması konusunda gerekli çalışmaları yapmak,
 12. İl kitaplık ve dokümantasyon merkezinin çalışmalarını düzenlemek, izlemek, geliştirmek ve ilçe kitaplık ve dokümantasyon merkezlerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına yardımcı olmak,
 13. Valiliğin ekonomik konulara ilişkin brifing dosyalarını, gerekli tablo ve grafikleri hazırlamak,
 14. Kalkınma planları ve yıllık programlar ile ilgili olarak valilikçe verilecek diğer görevleri yapmaktır.

İL YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ
Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesinde İl Yazı İşleri Müdürlüğünün görevleri aşağıda iki bölümde belirtilmiştir.

EVRAK ŞEFLİĞİNİN GÖREVLERİ :

 1. Valilik adına gelen evrakı almak, kaydetmek, görevli mercie, kişi veya ilgili birimlere dağıtıp ulaştırmak,
 2. Valiliğe posta ile gönderilen veya kurum ve kuruluşların görevli dağıtıcılarına getirilen dilekçeler ile ilgili havale ve yazışmaları yapmak,sonuçlarını izlemek ve gerekli hallerde ilgililere bilgi vermek,
 3. Valilik bürolarından çıkan evrakı kaydetmek, dağıtmak veya postalamak,
 4. Gerektikçe evrak hareketi ile ilgili istatistiki bilgi ve rapor hazırlamaktır.

İŞLEMLER ŞEFLİĞİNİN GÖREVLERİ :

 1. Valiliğin kanun,tüzük,yönetmelik ve Bakanlar Kurulu kararlarının yayımlanması ile ilgili görevlerini yerine getirmek, genelge çıkarılması ile ilgili işlemleri yürütmek,
 2. Vali, Vali Yardımcısı, Hukuk İşleri Müdürü,Kaymakam Adayı gibi Bakanlık personelinin il kademesinde izlenmesi gereken özlük işleriyle bu Yönetmelikte yer alan büro personelinin atanma, yer ve görev değiştirme, kademe ilerlemesi, derece yükselmesi gibi işlemlerini yürütmek, tayini Valiliğe ait Devlet Memuru adaylarının yemin işlerini düzenlemek, ilgili memurların sicillerini tutmak, saklamak ve değişiklikleri izlemek, disiplin cezası ve ödüllendirme işlerini yürütmek, izin, memurluğun sona ermesi ve emeklilik işlerini düzenlemek, yürütmek ve izlemek, meslek içi eğitim çalışmalarını yürütüp geliştirmek,
 3. İldeki kamu personelinin görev kıyafetleri veya günlük çalışma saatlerinin tespiti ile ilgili konularda, Valilinin direktifi doğrultusunda gerekli işleri yapmak,
 4. İlgili personelin askerliğinin ertelenmesi ve diğer özlük işlerini yürütmek,
 5. Valiliğin İl Genel İdare Kuruluşları, bölgesel kuruluşlar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve özel işyerleri üzerindeki gözetim ve denetim yetkilerinin kullanılmasına ilişkin işleri yürütmek,
 6. İçişleri daireleriyle ilgili olduğu halde açıkça bir birimi ilgilendirmeyen dilekçeleri izlemek ve ilgililere bilgi vermek,
 7. Genel bütçeden gönderilen ödeneklerin gider tahakkuklarını yapmak, demirbaş, mefruşaf, kırtasiye, akaryakıt gibi ayniyat ve mutemetlik gerektiği hallerde daire müdürlüğü iş ve işlemlerini yürütmek, bakım ve temizlik işlerini gözetmek, Bayrak Kanunu hükümlerinin Vilayet Konağında uygulamasını sağlamak, arşiv işlerini düzenleyip, yürütmek,
 8. Tabii Afetler ile ilgili olarak verilen görevleri yürütmek
 9. İl İnsan Hakları Kurulu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
 10. Vali tarafından verilen diğer işleri yapmak.

Ayrıca İl Yazı İşleri Müdürlüğü, 24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 24 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe giren Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında oluşturulan Bilgi Edinme Birimi ve 2006/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince Valiliğimizde kurulan BİMER ile ilgili görevler yerine getirilmektedir.

Van, Van Haritası, 2011 Van Depremi, Bölge Hastaneleri ve Kayıp Arama
Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

Yorum ve sorularınızı buradan paylaşabilirsiniz :

"Turkiye-Rehberi.Net"'i Sosyal Medya'da Takip Et;

WhatsApp Paylaşım Facebook Paylaşım Twitter Paylaşım Google+ Paylaşım Youtube Paylaşım LinkedIn Paylaşım Vimeo Paylaşım Pinterest Paylaşım Dailymotion Paylaşım