Dövizle Askerlik

Turkiye-Rehberi.Net Pinterest Turkiye-Rehberi.Net WhatsApp Turkiye-Rehberi.Net Facebook Turkiye-Rehberi.Net Twitter Turkiye-Rehberi.Net LinkedIn Turkiye-Rehberi.Net Çıktı Al Turkiye-Rehberi.Net Gmail Turkiye-Rehberi.Net Email Gönder
Dövizle askerlik hizmeti, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan Kanunda yazılı şartlara sahip olanların, isteğe bağlı olarak yararlandıkları, askerlik hizmetinin yerine getirilmiş sayılmasına imkân sağlayan bir hizmet şeklidir.

Dövizle Askerlik Yararlanma Şartları

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın, oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek fiilen üç yıl süreyle yabancı ülkede meslek ve sanatını icra etmeleri, bu durumlarını dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülüklerinin devamı süresince de muhafaza etmeleri gerekmektedir.
DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ

Genel

Dövizle askerlik hizmeti ile ilgili esaslar, 1111 sayılı Askerlik Kanununun ek-1 nci maddesindedüzenlenmiştir.

Dövizle askerlik hizmeti

*Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, en az üç yıl süre ile fiilen (365*3=1095 gün) yabancı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk Konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvurmaları,

* 38 yaş sınırı içinde bulunanların 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını, başvuru tarihinden itibaren 38 yaşlarını doldurdukları yılın sonuna kadar peşin veya en çok dört eşit taksitte ödemeleri,

*38 yaş sınırını aşanların (38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmayanlar ile başvurdukları halde, ödemelerini ya da temel askerlik eğitimini yapmadıkları için kapsamdan çıkartılanların), 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru esnasında peşin olarak ödemeleri,

*21 gün süreli temel askerlik eğitimini yapmaları kaydıyla yerine getirdikleri askerlik hizmet şeklidir.

 Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanma Şartları

    1. Her ne sebeple olursa olsun yurt içinde geçirilen süreler HARİÇ olmak üzere;  

        a. Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya herhangi bir meslek ya da sanatı icra ederek en az toplam 1095 gün süre ile yabancı ülkede fiilen meslek ve sanatını icra etmek,  

        b. Bir hizmet akdine dayanarak, yabancı ülkede kurulu şirketlere bağlı yabancı bandıralı gemilerde ve yabancı ülkelerde, en az toplam 1095 gün süre ile fiilen gemi adamı olarak çalışmak,  

        c. Bu durumlarını başvuru esnasında ve  yükümlülüklerini tamamlayıncaya kadar kaybetmemiş olmak,  

    2. Dövizle askerlik hizmeti dışında (er veya yedek subay adayı olarak veya başka bir statüde diğer askerlik hizmet statülerinden biri ile yurt içinde fiilen silâh altına alınanlar, yurt içinde fiilen askerlik hizmetine başlamış iken firar edenler, hava değişimi veya izin tecavüzü durumunda bulunanlar) diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile yurt içinde silâh altına alınmamış olmak,  

3. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için Kanunda gösterilen  döviz miktarını,

   a. 38 yaş sınırı içinde bulunanlar için 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını 38 yaşını doldurdukları yılın 31 Aralık tarihine kadar ödemek ve başvuru işlemlerini tamamlamak,  

   b.  38 yaş sınırını aşanlar için 7,668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru sırasında peşin olarak ödemek ve başvuru işlemlerini tamamlamak,

4. Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödemelerini ve temel eğitimini tamamlayıncaya kadar;  

    a. Yurda kesin dönüş yapmamak,  

    b. Bir takvim yılında (01 Ocak-31 Aralık tarihleri arası) temel askerlik eğitiminde geçen 21 günlük süre hariç olmak üzere toplam olarak altı aydan fazla süre ile yurt içinde bulunmamak,  

    c. Yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olsalar dahi, meslek ve sanatını fiilen yurt içinde icra etmemek,  

5. Yükümlülüklerin devamı süresince yabancı ülkedeki statüsünü muhafaza etmek,  

6. Temel askerlik eğitimine;  

      a. 38 yaş sınırı içinde başvuranlar için en geç 39 yaşını doldurdukları yılın en son celp döneminde,  

       b. 38 yaş sınırını aşanlar için en geç başvuru işlemini tamamladıkları tarihi takip eden ilk iki celp döneminde başlamak şartları aranır.  

Oturma veya Çalışma İznine Sahip Olarak Birden Fazla Ülkede İkâmet Edenler

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarına esas teşkil eden fiilen yabancı ülkede bulunma ve çalışma sürelerini, oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra etmek kaydıyla birden fazla yabancı ülkede geçirebilirler.  

Bunlardan, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmaya hak kazananlar, en son oturma veya çalışma iznine sahip oldukları ülkede, bağlı bulundukları konsolosluklara başvurarak daha önceki geçerli hizmet sürelerini de birleştirmek suretiyle dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler.  

Oturma veya Çalışma İznine Sahip Olarak Yabancı Ülkede İkâmet Etmekte İken Tutuklananlar ve Hükümlü Bulunanlar

Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek yabancı ülkede ikâmet etmekte iken tutuklu veya hükümlü olarak bulundukları ülkelerde cezaevine girenlerden, cezaevinde de gelir vergisine tâbi olarak ücret veya maaş alanlar, oturma veya çalışma izinlerinin devam etmesi, tahliyelerini müteakip bulundukları ülkedeki statülerin muhafaza etmeye devam etmeleri ve sınır dışı edilmemeleri kaydıyla dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler.  

Bu durumda bulunan vatandaşlarımızın, bu şekilde cezaevinde geçirdikleri süreler, dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmek için fiilen yurtdışında geçirilmesi gereken süreden sayılır.  

Bunlar, yaş durumlarına göre Kanunda belirtilmiş olan döviz miktarını öderler.  

Yabancı Ülkelerde Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarda Çalışanlar

   Uluslararası kurum ve kuruluşlarda mahallinden temin edilen personel olarak çalışan (yurt içindeki kamu kurum ve kuruluşları tarafından görevlendirilenler ve ücret veya maaşları yurt içinden transfer edilenler hariç) ve bu çalışmalarını sürdürdükleri müddetçe yabancı ülkelerde oturmalarına veya çalışmalarına izin verilen vatandaşlarımız, bu durumlarına istinaden fiilen üç yıllık (1095 gün) süreyi doldurmalarını müteakip dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurabilirler.  

   Ancak, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran bu durumdaki vatandaşlarımızdan, ödeme ve temel askerlik eğitimlerini tamamlamadan bu statüleri sona ererek yurda dönenler, dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılarak tâbi oldukları statüde silah altına alınırlar.  

Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanamayacak Olanlar

   1. Dövizle askerlik hizmeti için gereken yükümlülüklerini tamamlamadan taleplerinden vazgeçenler, 

   2. Yabancı ülkelerde  resmî görevlebulunanlar,  

   3. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için yurt dışında geçirilmesi gereken süre boyunca ve başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra, bu kapsamda yükümlülüklerinin devamı süresince ücret, maaş veya yolluklarının karşılığı dövizleri yurtiçinden transfer edilenler,

   4. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra bu kapsamdayükümlülüklerini tamamlamadan;

       a. Yurda kesin dönüş yapanlar,  

       b. Sınır dışı edilenler,  

       c. Her takvim yılı (1 ocak-31 aralık tarihleri arası) içerisinde, temel askerlik eğitiminde geçen süre hariç olmak üzere, toplam olarak altı aydan fazla süre ile yurt içinde bulunanlar,  

       ç. Yabancı ülkedeki oturma veya çalışma izinleri devam etse dahi meslek ve sanatlarını yurt içinde icra edenler,  

    5. Dövizle askerlik hizmeti dışında, er veya yedek subay adayı olarak veya başka bir statüde diğer askerlik hizmet statülerinden biri ile yurt içinde fiilen silâh altına alınanlar, yurt içinde fiilen askerlik hizmetine başlamış iken firar edenler, hava değişimi veya izin tecavüzü durumunda bulunanlar,

    6. Oturma veya çalışma izinleri öğrenciliklerine bağlı olarak verilen ve yurt dışında lisans veya daha düşük düzeyde öğrenim görenler,  

    7. YÖK, MEB veya yurt içinde herhangi bir kişi veya kurumdan burs alarak yüksek lisans veya doktora eğitimi için yurt dışına gidenler,  

    8. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra, bu kapsamda yükümlülüklerini tamamlamadan yararlanmaktan vazgeçenler, dövizle askerlik hizmetinden yararlanamazlar.  

Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak İsteyen Yükümlüler Tarafından Yapılacak İşlemler

    Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen yükümlüler, bulundukları yabancı ülkedeki statülerine göre aşağıdaki belgeleri ekleyerek bir dilekçe ile temel askerlik eğitimine başlamak istedikleri tarihten en az 3 ay önce bölgesinde ikâmet ettikleri T.C. Konsolosluklarına başvururlar.

İşçiler İçin Gerekli Belgeler

    1. Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış toplamı en az üç yıl süreli oturma veya çalışma izin belgesi,  

    2. Çalıştığı işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini belirten vefiilen en az toplam 1095 gün süre ile çalışmayı kanıtlayan belge,  

    3. Herhangi bir işyerinde çalışmayarak işsizlik sigortası alanların, bunu ödeyen makamlardan işsizlik sigortası aldıkları tarih ve süreyi gösterir belge,  

    4. Malûliyet yardımı alanların bunu ödeyen makamlardan malûliyet yardımı aldıkları tarih ve süreyi gösterir belge,  

    5. En az toplam 1095 gün süre ile fiilen yabancı ülkede bulunduklarını gösterir  umuma mahsus pasaport.

İşverenler İçin Gerekli Belgeler

   1. Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış toplamı en az üç yıl süreli oturma veya çalışma izin belgesi,  

   2. Bulunduğu yabancı ülkede, sorumluluğunda bulunan bir işyerini fiilen en az toplam 1095 gün süreyle işveren olarak çalıştırdığını kanıtlayan belge,  

   3. Bulunduğu yabancı ülke kanunlarına göre tanınan işyerinin niteliğini belirten belge,  

   4. En az toplam 1095 gün süre ile fiilen yabancı ülkede bulunduklarını gösterir umuma mahsus pasaport.

Bir Meslek veya Sanatı İcra Edenler İçin Gerekli Belgeler

   1. Yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış toplamı en az üç yıl süreli oturma veya çalışma izin belgesi,  

   2. Bulundukları ülkede en az toplam 1095 gün süre ile fiilen bir meslek veya sanatı icra ettiklerini gösterir belge,  

   3. En az toplam 1095 gün süreyle fiilen yabancı ülkede bulunduklarını gösterir umuma mahsus pasaport.

Gemi Adamları İçin Gerekli Belgeler

   1. Donatan veya vekili tarafından yapılmış ve yabancı resmî mahallî makamlarca onaylanmış en az toplam 1095 gün süre ile fiilen gemi adamı olarak çalıştığına ilişkin hizmet akit belgesi sureti, 

   2. Yabancı ülke kanunlarına göre denizci kütüğü kaydı sureti,  

   3. Gemi adamı yeterlilik belgesi sureti,  

   4. Gemi adamı cüzdanı sureti,  

   5. En az toplam 1095 gün süre ile fiilen yabancı ülkede bulunduklarını gösterir umuma mahsus pasaport.

   Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen gemi adamı statüsündeki vatandaşlarımızın, yabancı ülkede kurulu bir şirkete bağlı yabancı bandıralı gemilerde ve yabancı ülkelerde bir hizmet akdine dayanarak en az toplam 1095 gün süreyle fiilen çalışmaları, ücretlerini yabancı ülke parası olarak almaları ve dövizle askerlik yükümlülüğü süresince bu durumlarının devam etmesi gerekmektedir.

   Türk bandıralı gemilerde çalışan veya yurt içinde kurulu bir şirkete bağlı yabancı bandıralı gemilerde çalışanlar, dövizle askerlik hizmetinden yararlanamazlar.

   Gemi adamı statüsündeki vatandaşlarımız, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için geminin bandırasında bulunduğu, bağlama limanının veya donatan ya da vekilinin bulunduğu yabancı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarına başvururlar.  

   Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, durumlarını açıklığa kavuşturacak ve ispata yarayacak konsolosluklar tarafından talep edilen diğer belgeleri de ibraz etmek zorundadırlar.  

   Yabancı bandıralı gemilerde bir iş sözleşmesine bağlı olarak “Gemi Adamı” statüsünde çalışan vatandaşlarımız, dövizle askerlik ve askerlik erteleme başvurularını; geminin bandırasında bulunduğu, bağlama limanının bulunduğu, donatan veya vekilinin bulunduğu ya da gemiyi işleten şirketin kurulu olduğu yabancı ülkedeki konsolosluklara, bunun mümkün olmadığı hallerde ise aşağıdaki listede belirtilen konsolosluklara bizzat müracaat etmek suretiyle yapabilirler.

GEMİ ADAMLARININ BAŞVURULARININ KABULÜNE YETKİLİ TEMSİLCİLİKLERİN LİSTESİ

 S.NU. 

ÜLKE

TEMSİLCİLİK ADI

S.NU.

ÜLKE

TEMSİLCİLİK ADI

1

ALMANYA

Berlin, Hamburg, Hannover

22

JAPONYA

Tokyo

2

AMERİKA

Los Angeles, New York

23

KKTC

Lefkoşe

3

ARJANTİN

Buenos Aires

24

LETONYA

Riga

4

ARNAVUTLUK

Tiran

25

MALTA

Valetta

5

AVUSTRALYA

Sidney, Melburn

26

MEKSİKA

Meksika

6

BELÇİKA

Anvers

27

MISIR

İskenderiye

7

BİRLEŞİK ARAP EM.

Dubai

28

PAKİSTAN

Karaçi

8

BREZİLYA

Sao Paulo

29

PORTEKİZ

Lizbon

9

BULGARİSTAN

Burgaz

30

ROMANYA

Köstence

10

CEZAYİR

Cezayir

31

RUSYA

St. Petersburg, Novorossisk

11

ÇİN HALK CUM.

Şanghay, Hong Kong

32

SENEGAL

Dakar

12

DANİMARKA

Kopenhag

33

SİNGAPUR

Singapur

13

FİLİPİNLER

Manila

34

SURİYE

Halep

14

FRANSA

Marsilya

35

SUUDİ ARABİSTAN

Cidde

15

GÜRCİSTAN

Batum

36

TAYLAND

Bangkok

16

HİNDİSTAN

Mumbai

37

TUNUS

Tunus

17

HOLLANDA

Rotterdam

38

UKRAYNA

Odesa

18

IRAK

Basra

39

VENEZUELLA

Karakas

19

İNGİLTERE

Londra 40 YEMEN Sana

20

İSPANYA

Barcelona 41 YENİ ZELANDA Wellington

21

İSRAİL

Tel Aviv

42

YUNANİSTAN

Atina Pire, Rodos

Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak Üzere Başvuran Yükümlülerin Ödeme Yaparken Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar

    1. Yükümlüler, muhabir bankalara, konsolosluklardan alacakları iki nüsha “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi” ile giderek, peşin veya taksitlerini döviz olarak yatırırlar. 

    2.  Ödemelerini yapmalarını müteakip bankadan alacakları iki nüsha dekonttan birini konsolosluğa teslim ederler ve “Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak İsteyen Yükümlülerin Başvuru Belgesi”ni düzenletip ilgili bölümünü imzalarlar. 

    3. Yatırılan dövizin T.C. Merkez Bankasında açılı bulunan “dövizle askerlik özel döviz hesabı”na aktarılmasının sağlanmasından ve kimlik bilgilerindeki eksiklik ve yanlışlıkların düzelttirilmesinden bizzat yükümlüler sorumlu olduğu için ödeme yaparken muhabir bankanın uyarılması ve yapılan ödemeye ait dekonttaki bilgilerin doğruluğunun kontrol ederler.

    4. Dekontlardaki provizyon, havale vb. giderler dikkate alınmadığından, yükümlülerin yaş durumlarına göre Kanunda belirtilen döviz miktarının tamamını ödemek zorundadırlar. Bu nedenle, ödeme yaptıktan sonra, dekont üzerinde ödenen tutarın ne kadar olduğu kontrol edilir, varsa havale masrafları yükümlüler tarafından ayrıca ödenir.  

    5. Vatandaşlarımız, kimlik bilgilerinin tam ve eksiksiz olarak dekontlara yazılması konusunda, ödemeyi yaparken muhabir bankaları uyarırlar ve dekont üzerinde de bu bilgilerin doğruluğunu kontrol ederler.  

    6. Ödemelerini tamamlamalarını müteakip bankadan alacakları iki nüsha dekonttan birini konsolosluğa teslim ederler. Ödemelere ait dekontların birer suretinin kesin terhis işlemi yapılıncaya kadar saklanması uygun bir hal tarzıdır. 

    7. Taksitle ödeme yapanlardan, diğer taksitlerini yurtiçinde ödemek isteyenler, askerlik şubelerine müracaat etmek suretiyle, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için gerekli şartları taşımaya devam ettiklerini pasaportları, oturma ve çalışma izinleri ile birlikte belgelerler. Askerlik şubesinden “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi”ni alır ve ödemelerini T.C. Merkez Bankası şubelerinden birinde yatırarak, alacakları dekontu askerlik şubesine teslim ederler. 

Son Yoklama İşlemleri

1. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran yükümlülerden henüz son yoklamasını yaptırmamış bulunanlar, “Son Yoklama Formu” ile bulundukları ülkelerde sağlık muayenelerini yaptırırlar ve bu formu konsolosluğa teslim ederler.  

2. Görünüşlerinden veya yapılan muayene sonucunda rahatsız olduğu anlaşılanlar, hastalıklarına ait klinik ve laboratuvar bilgilerini, röntgen filmlerini, Türkçe tercümelerini son yoklama formu ile birlikte konsolosluğa teslim ederler.  

3. İsteyenler sonraki bir tarihte, temel askerlik eğitimine sevklerini yaptırmadan önce yurt içinde de yoklamalarını yaptırabilirler.  

4. Son yoklama sağlık muayenelerini bulundukları ülkelerde yaptıramayanlar veya yurt içinde yaptırmak isteyenler, kayıtlı oldukları askerlik şubesine sevkten en az 7 gün önce, yurt içinde ikâmet ettikleri yerdeki askerlik şubelerine ise, sevkten en az 15 gün önce başvururlar.

Başvuru Belgesi

Ödeme ve son yoklama sağlık muayene işlemlerini tamamlayanlar, konsolosluklar tarafından haklarında düzenlenen “dövizle askerlik hizmetine tâbi yükümlülerin başvuru belgesi” nin ilgili bölümünü imzalarlar.

Sevke Tâbi Yükümlü Listeleri

Dövizle askerlik hizmeti kapsamında sevke tâbi olanların konsolosluklara gönderilen isim listeleri, başvuruların yapıldığı konsolosluk esasına göre düzenlenmektedir. Bu nedenle, sevke tâbi vatandaşlarımızın, başvuruyu yaptıkları konsolosluktaki listelere bakmaları gerekmektedir.

   Zamanında başvurduğu halde, “sevke tâbi yükümlülerin isim listesi”nde ismini bulamayanlardan, sevkini talep eden veya daha sonraki celp dönemlerine plânlı olduğu halde erken sevk edilmek isteyenler, MSB Askeralma Dairesi Başkanlığının 00.90.312.402.34.16- 0312.402.34.17 veya 402.34.47 numaralı telefonları ile veya 00.90.312 419 36 74- 417 76 33 numaralı faksları ile irtibata geçerler ve buradan alacakları cevaba göre hareket ederler.

Temel Askerlik Eğitimini Yapmak Üzere Yurda Gelenlerin Yanlarında Mutlaka Bulundurmaları Gereken Belgeler

    Temel askerlik eğitimine sevki yapılacak yükümlüler, kendilerine duyurulan veya celp emrinde belirtilen tarihlerde yurda dönerek askere sevk işlemini yaptırmak üzere doğrudan Burdur Askerlik Şubesi Başkanlığına başvururlar ve yanlarında;

         *Pasaportlarını,

         *Nüfus cüzdanlarını,

         *Oturma veya çalışma izinleri pasaportlarında mevcut değilse, oturma veya çalışma izin belgelerini,

         *Gemi adamı statüsünde bulunanlar gemi adamı cüzdanlarını,

         *Dövizle askerlik başvuru belgesinin bir suretini,

         *Başka bir ülke vatandaşlığını da taşıyanlar ise, bu ülkeye ait pasaportlarını veya kimlik kartlarını da yanlarında getirirler.

Temel Askerlik Eğitimi

    Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar, 21 gün süreli temel askerlik eğitimini Burdur 58’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı’nda yapmaktadırlar.

    Temel askerlik eğitimini yapmak üzere yurda gelenlere, eğitim birliği tarafından şahsi ihtiyaçlarını karşılayacakları her türlü malzeme verilmektedir (iç çamaşırı, temizlik malzemesi, eğitim elbisesi, ayakkabı, havlu vb.). Ancak, vatandaşlarımız arzu ettikleri takdirde şahsi temizlik malzemelerini yanlarında getirebilirler.

    Temel askerlik eğitimini yapmak üzere gelenlerin cep telefonu, dizüstü bilgisayar gibi elektronik aletleri, kayıt-kabul esnasında belge karşılığı emanete alınır.

    Rahatsızlığı dolayısı ile ilaç kullanmak zorunda olanların getirdikleri ilaçlar, kayıt-kabul esnasında doktorlar tarafından kontrol edilir, doktorların vereceği talimata istinaden kullanmalarına izin verilir.

Terhis İşlemleri

Geçici Terhis İşlemleri

   Dövizle askerlik hizmeti kapsamında 21 gün süreli temel askerlik eğitimlerini tamamlayanlar için eğitim birliği tarafından “geçici terhis belgesi” tanzim edilir ve kendilerine verilir.

Kesin Terhis İşlemleri  

    Dövizle askerlik hizmeti kapsamında öngörülen dövizin tamamını ödeyen ve temel askerlik eğitimlerini tamamlayanlar için askerlik şubeleri tarafından kesin terhis belgesi tanzim edilir ve onay için askerlik şubelerinin bağlı olduğu askeralma bölgelerine gönderilir.

    Yükümlüler tarafından ödenen dövizin askeralma bölgeleri tarafından onaylanarak askerlik şubelerine gönderilen "kesin terhis belgesi”nin birer sureti vatandaşlarımızın adreslerine gönderilir, konsolosluklara da bilgi verilir.

    Dövizle askerlik hizmeti kapsamında kesin terhis edilenler, kesin terhislerinin yapıldığı yılı takip eden yıldan itibaren yedeklik yoklamalarını yaptırırlar. Yasada yazılı yaş sınırı dışına  çıkanlar, yedeklik yoklamalarını yaptırmazlar.

ÖDENECEK DÖVİZLERLE İLGİLİ MALÎ ESASLAR  

Ödemelere Esas Olacak Döviz Miktarı;  

1. Ödemelere esas olacak döviz cins ve miktarı;  

        a. 38 yaş sınırı içinde bulunanlar  için 5.112 Euro,  

        b. 38 yaş sınırını aşanlar için 7.668 Euro’dur.  

2. Euro para birimini kullanmayan, ancak paraları konvertibl (T.C. Merkez Bankasında alınıp satılabilen) olan ülkelerde çalışan ve ücretlerini bu paralarla alan yükümlüler için bu para cinslerinin tespiti ile ödenecek peşin veya taksit miktarı Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilir ve yayımlanır.  

Bunların ödeyecekleri toplam döviz miktarı ve taksit miktarı, Euro tutarının her malî yıl başındaki çapraz kur’a göre hesap edilecek karşılığı kadardır.  

3. Paraları konvertibl (T.C. Merkez Bankasında alınıp satılabilen) olmayan ülkelerde çalışan yükümlüler için “1’inci veya 2’nci” bendinde belirtilen esaslara göre belirlenen yabancı ülke parasıdır.  

4. Yükümlüler hangi para birimi ile ödemeye başlamışlarsa ödemelerini aynı para birimi ile tamamlarlar.  

5. Ödemelerde kullanılan para biriminin konvertibl niteliğini kaybetmesi halinde, 2’nci bende göre tespit edilen paralar, Millî Savunma Bakanlığı tarafından yeniden düzenlenebilir.  

Konvertibl (T.C. Merkez Bankasında alınıp satılabilen) niteliğini kaybetmiş para birimleri ile ödemeye başlamış olanlar, kalan borçlarını ve taksitlerini yeniden belirlenen para birimlerinden biri ile yapabilirler.  

Ödeme Süreleri  

1. 38 yaş sınırı içinde bulunanlar, 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru esnasında peşin ya da dörtte birini peşin, kalanını 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar olmak üzere en çok üç eşit taksitte ödeyebilirler. 

2. 38 yaş sınırını aşanlar, 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru sırasında peşin olarak öderler.  

Bunlardan; dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere daha önce başvurmalarına rağmen, ödemelerini ya da temel askerlik eğitimini tamamlamadığı için kapsamdan çıkartılanların, daha önceden ödemiş oldukları döviz miktarı ödeyecekleri tutara mahsup edilir ve bunlar ödemelerini 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasına tamamlarlar.  

Yükümlülerin Ödeme İşlemlerinde Uyacakları Esaslar

1. Ödemeler;  

        a. Yurt dışında T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen ve konsolosluklar tarafından bildirilecek muhabir bankalara, yurt içinde ise T.C. Merkez Bankası Şubelerine, konsolosluk veya askerlik şubelerinden alınacak “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi” ile bizzat, kanunî yakını veya vekili aracılığıyla,

       b. T.C. Merkez Bankasındaki Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabındaki dövizlerden ödeme yapmak suretiyle yapılır.  

2.  Ödeme sırasında banka tarafından düzenlenen dekonta “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi”ndeki bilgilerin tam, doğru ve eksiksiz olarak yükümlü veya ödemeyi yapan tarafından yazdırılması sağlanır. 

3. İlk ödemeyi müteakip dekontun bir nüshası konsolosluğa, diğer ödemelerde ise askerlik şubesine iletilmek üzere konsolosluğa veya doğrudan askerlik şubelerine gönderilir.  

4. Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödenen dövizin, T.C. Merkez Bankasındaki Hazine adına açılacak özel döviz hesabına aktarılma işleminin sağlanmasından ve kimlik bilgilerindeki eksiklik veya yanlışlıkların düzelttirilmesinden yükümlüler sorumludur.  

Özlük Hakları

1. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanan yükümlüler; temel askerlik eğitimi süresince 1111 Sayılı Askerlik Kanununa tâbi olarak askerlik hizmetini yapan yükümlülerin sahip oldukları özlük haklarından aynen yararlandırılırlar.  

2. Yükümlülerin temel eğitimi görecekleri eğitim merkezine katılıncaya kadar ve temel eğitiminden sonraki yol ve diğer masrafları kendileri tarafından karşılanır. 

3. Hava değişimi alanların hava değişim süresinin askerlik hizmetinden sayılan kısmına hava değişimi bedeli ödenir.  

İzin ve İstirahat

   1. Dövizle askerlik hizmeti kapsamında temel askerlik eğitiminin süresinin 21 gün olması nedeniyle, yükümlülerin yıllık izin hakkı bulunmamaktadır. Yükümlüler, fiilen 21 gün süreli temel askerlik eğitimine tâbi tutulurlar.

   2. Yükümlere; ana, baba, büyükanne, büyükbaba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü veya ağır hastalıkları halinde tugay komutanı veya daha üst komutanlık tarafından beş güne kadar izin verilir.

   3. Zelzele, su baskını yangın gibi tabii afetlerde kuvvet komutanlığının emriyle afetin gerektirdiği süre kadar izin verilir.

   4. Ana, baba, büyükanne, büyükbaba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü veya ağır hastalıkları halinde verilen izinlerle, zelzele, su baskını yangın gibi tabii afetlerde kuvvet komutanlığının emriyle afetin gerektirdiği süre verilen izinler askerlik hizmetinden sayılır.

Sağlık İşlemleri

   1.  Dövizle askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sağlık işlemleri; Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Muayeneleri Yönergesi gereğince yürütülür.

   2.  Hava değişiminde ve birlik dışında geçirilen istirahat sürelerinin dört güne kadarı hizmetten sayılır. Dört günden fazlası hizmetten sayılmaz, sayılmayan süre kadarı tamamlattırılır.

   3.  Hava değişimi alanlardan; temel askerlik eğitiminin kalan bölümünü hava değişim bitim tarihini takip eden ilk celp döneminden daha sonraki celp dönemlerinden birinde tamamlamak isteyenlerin talepleri, Askeralma Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir ve hava değişim bitim tarihini takip eden dördüncü celp dönemini geçmeyecek şekilde planlama yapılır.

Dövizle Askerlik Hizmeti Kapsamından Çıkarma

   Aşağıda durumları belirtilen yükümlüler dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılırlar ve bunların askerlik hizmetleri, tâbi olacakları diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile tamamlattırılır.

1. Dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülüklerini tamamlamış olsalar dahi; Kanunda ve Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmadıkları halde, dövizle askerlik hizmetinden yararlandıkları daha sonra anlaşılanlar.

    2. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere;

       a. 38 yaş sınırı içinde başvuranlardan her ne sebeple olursa olsun 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar ödemelerini tamamlamayanlar.

       b. 38 yaş sınırı içinde öngörülen dövizin tamamını ödemiş olsalar dahi, 39 yaşını doldurdukları yıl içindeki en son celp döneminde  de temel askerlik eğitimini yapmayanlar.

    3. 38 yaş sınırını aşanlardan  başvuru işlemlerini tamamlamalarını müteakip Millî Savunma Bakanlığınca belirlenen celp döneminde temel askerlik eğitimini tamamlamayanlar.

    4. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmek için fiilen yurt dışında geçirilmesi gereken süre ve dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra bu kapsamda ödemelerini ve temel askerlik eğitimini tamamlayıncaya kadar geçen süre içinde;

       a. Ücret veya maaşları yurt içinden transfer edilenler,

       b. Yabancı ülkelerde resmî görevle bulunanlar,

   5. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra bu kapsamda ödemelerini ve temel askerlik eğitimini tamamlayıncaya kadar geçen süre içinde;  

        a. Temel askerlik eğitiminde geçen süre hariç olmak üzere, her takvim yılının (01 Ocak-31 Aralık tarihleri arası) toplam olarak yarısından fazlasını yurt içinde geçirenler,

        b. Yurda kesin dönüş yapanlar,

       c. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için oluşturulması gereken şartları (yurt dışındaki statülerini) kaybedenler,

       ç. Yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olsalar dahi meslek ve sanatlarını yurt içinde icra edenler.  

Dövizle askerlik hizmeti kapsamından 2’nci fıkrada yazılı sebeplerden dolayı çıkartılanlar hariç olmak üzere, diğer sebeplerle kapsamdan çıkartılanlar, gereken şartları tekrar oluştursalar dahi, bir daha dövizle askerlik hizmetinden yararlanamazlar, bunlar yurt içinde durumlarına uygun askerlik işlemine tâbi tutulurlar.

Geri Ödeme ile İlgili Esaslar

Dövizle askerlik hizmeti kapsamında geri ödeme yapılacak durumlar

    1. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra, kapsamdan çıkartılanlara, askerlik görevlerini, yurt içinde tâbi oldukları statülerden biri ile yerine getirmelerinden veya getirmiş sayılmalarından sonra,

    2. Temel askerlik eğitimi sırasında veya daha önce izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkan veya Türk vatandaşlığı kaybettirilenlere, bu durumlarının belirlenmesi halinde,

    3. Temel askerlik eğitimi sırasında veya daha önce ölen veya askerliğe elverişsiz hale gelenlere, bu durumlarının belirlenmesi halinde geri ödeme yapılır.

Dövizle askerlik hizmeti kapsamında geri ödeme yapılmayacak durumlar

    1. Temel askerlik eğitimini tamamladıktan sonra; ölenlere, askerliğe elverişsiz hale gelenlere, izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkanlara veya Türk vatandaşlığı kaybettirilenlere,

    2. Dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülüklerini tamamladıktan sonra kapsamdan çıkartılmalarını talep edenlere geri ödeme yapılmaz.

Geri ödeme için başvuru makamları

   Geri ödeme ile ilgili başvurular; yurt içinde yükümlünün kayıtlı olduğu askerlik şubesine, yurt dışında ise, askerlik şubesine iletilmek üzere bölgesinde ikâmet edilen Türk konsolosluğuna yapılır.

Geri ödeme yapılması konusunda yükümlüler veya kanunî mirasçıları tarafından yapılacak işlemler

   1. Geri ödeme talebi; paranın gönderileceği Yeni Türk Lirası olarak açılı bulunan Türkiye’deki banka hesap numarasını, T.C. kimlik numarasını ve vergi numarasını gösteren bir dilekçe ile askerlik şubelerine veya konsolosluklara yapılır.

   2. Temel askerlik eğitimini tamamlamadan; ölenler için ölenlerin vukuatlı nüfus kayıt örneği ve veraset ilâmı, izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkan veya Türk vatandaşlığı kaybettirilenler için Türk vatandaşlığından çıkma belgesi de dilekçeye eklenir.

   3. Ödemenin başkasına yapılmasının istenmesi durumunda, yurt içinde noter, yurt dışında ise konsolosluklar tarafından onaylanmış vekâletname dilekçeye eklenir.

Geri ödeme işlemlerinde askerlik şubeleri tarafından yapılan işlemler

   1. Askerlik şubeleri geri ödeme evraklarını inceler, talepte bulunanların geri ödemeye hak sahibi olup olmadıklarını tespit eder ve varsa eksik belgeleri tamamlattırır.

   2. Geri ödemeye hak sahibi olduğu tespit edilenler için askerlik şubesi tarafından Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne geri ödeme teklifinde bulunulur.

   3. Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü tarafından da dövizin iade tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak Yeni Türk Lirası karşılığı yükümlülerin kendilerinin, vekillerinin veya kanunî mirasçılarının dilekçelerinde belirtilen yurt içindeki banka hesabına ödeme yapılır.

Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak Üzere Başvuran Yükümlülerin Dikkat Etmesi Gereken Diğer Hususlar

1. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar; öngörülen dövizin tamamını ödemeden ve 21 gün süreli temel askerlik eğitimini yapmadan;

       a. Yurda kesin dönüş yapamazlar,

   b. Her takvim yılı içinde temel askerlik eğitiminde geçen süre hariç olmak üzere toplam 6 aydan fazla süre ile yurtiçinde bulunamazlar.

       c. Yabancı ülkede oturma veya çalışma izinleri devam etse dahi, meslek ve sanatlarını yurtiçinde icra edemezler.

       ç. Yabancı ülkelerde resmî görev alamazlar,

   d. Ücret, maaş veya yolluklarının karşılığı dövizleri yurtiçinden transfer edilemez.

    2. Dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülükleri devam edenler, durumlarında ve adreslerinde meydana gelen değişiklikleri bir ay içinde askerlik şubelerine ve konsolosluklarınabildirirler.

    3. 38 yaşındaki yükümlülerden, sağlık durumunun askerlik yapmasına engel teşkil ettiğinidüşündüğü için sağlık durumunu açıklığa kavuşturuncaya kadar öngörülen dövizi ödemek istemeyenler, 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar sağlık işlemlerini sonuçlandırmak zorundadırlar.

Bunlar, 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar sağlık işlemlerini sonuçlandırmadıkları takdirde, daha sonra “Askerliğe Elverişlidir” kararlı rapor almaları halinde, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak istemeleri durumunda 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parası ödemek zorundadırlar.

Bu nedenle, bu durumda bulunan ve 38 yaşını doldurduğu yılın sonuna kadar sağlık işlemlerinin sonuçlanmayacağı anlaşılanların, 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar ödeyerek başvuru işlemlerini tamamlamaları uygun bir hal tarzıdır. Bu şekilde 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar ödeyerek başvuru işlemlerini tamamlayanlar, temel askerlik eğitimine başlamadan veya başlamış olsa dahi, tamamlamadan “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı rapor almaları durumunda, ödemiş olduğu dövizi geri alabilmektedirler.

    4. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar, ödemelerini ve temel askerlikeğitimini tamamlayıncaya kadar yurda giriş-çıkışlarında pasaportlarına mutlak surette giriş-çıkış damgası bastırırlar.

    5. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar, yükümlülüklerini tamamlamakkaydıyla, yaş sınırını beklemeden yurda kesin dönüş yapabilirler.

  YABANCI ÜLKELERDE BULUNAN VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIK İŞLEMLERİ  

    Yabancı ülkelerde bulunan vatandaşlarımız sağlık muayenelerini bulundukları yabancı ülkelerde aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak yaptırabilirler.  

     Vatandaşlarımız Tarafından Yapılması Gereken İşlemler    :  

    1. Herhangi bir hastalık ve arızası olmayan yükümlüler, konsolosluklarından alacakları son yoklama formu ile gönderildikleri en az bir tabip veya sağlık kuruluşunda muayene olduktan sonra son yoklama formlarını konsolosluklarına iade ederler.  

    2. Herhangi bir hastalık ve arızası olduğunu beyan eden veya görünüşlerinden bu durumları belli olan yükümlüler, konsolosluklarından alacakları son yoklama formu ile sevk edildikleri resmi sağlık kuruluşlarında (en az iki tabibe) muayene olduktan sonra alacakları raporları, rapora esas olan klinik veya laboratuar bulgularını ve röntgen filmlerini son yoklama formu ile birlikte konsolosluklarına teslim ederler.  

    3. Sağlık raporları, Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca; “Hakkında kesin karar verilmek üzere yurtiçinde bir askerî hastanede muayenesi uygundur.” kararı ile onaylananlar, erteleme süresi içinde olmak kaydıyla (38 yaşını tamamladığı yılın sonu dikkate alınarak) uygun bir zamanda yurda dönerek yurtiçinde muayenelerini yaptırırlar.  

     Konsolosluklar Tarafından Yapılan İşlemler    :  

    1. Askerliklerine esas olacak sağlık muayenelerini yaptırmak üzere başvuranlar; son yoklama formu tanzim edilerek uygun görülecek tabip veya sağlık kuruluşuna sevk edilirler.  

    2. Herhangi bir hastalık ve arızası olmayanların, bir tabip tarafından yapılan muayenelerini müteakip konsolosluklarına teslim edecekleri son yoklama formlarının karar hanesindeki “HEYET MUAYENESİ GEREKİR” ibaresinin üzeri çizilerek, formun arkasına bu karara itirazları olmadıklarına dair beyanları kendi el yazıları ile yazdırılıp imzalatılır. Bu işlemden sonra son yoklama formları doğrudan yerli askerlik şubesine gönderilir.  

    3. Hastalık ve arızası olanların, gönderildikleri resmi sağlık kuruluşlarınca düzenlenmiş raporları onaylanarak, varsa konsolosluk görüşleri ile birlikte Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığına doğrudan gönderilir.  

    4. Bu raporlar aşağıda belirtilen şekilde düzenlenir.  

        a. Son yoklama formuna yükümlünün son üç ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yapıştırılır.  

        b. Son yoklama formunun aslı rapora ekli olur ve bu form da, rapor düzenleyen doktorlar tarafından imzalanır.  

        c. Yükümlünün; adı soyadı, baba adı, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu İl, İlçe, köy ve mahalle haneleri ile yurt dışındaki açık adresi, kimlik cüzdanı ve ikametgah kayıtlarına göre yazılır. 

        ç. Hastalık veya arıza açık ve belirgin ise, bunu belirten önden ve yandan çekilmiş ve konsolosluklarca mühürlenmiş ve imzalanmış boy fotoğrafları raporlara eklenir.  

        d. Hastalık veya arızalar açık ve belirgin cinsten değilse, bu hastalığı belirten röntgen filmleri, her türlü klinik veya laboratuar bulguları, tetkikler de raporlara eklenir.  

        e. Raporda; muayene ve tetkik yapan klinik ve laboratuarların tanıları, bulguları, kararları, ilgili tabiplerin kimlikleri, imzaları ve sağlık kuruluşları ile konsolosluğun onayı bulunur.  

    Belirtilen bu hususların raporlarda yer alıp almadığı incelenir ve eksik bulunan raporlar, yükümlülere iade edilerek, tamamlanmalarını müteakip, MSB Sağlık Dairesi Başkanlığına gönderilir.  

    5. Yükümlülerin sağlık durumlarına ilişkin yazışmalar, MSB Sağlık Dairesi Başkanlığı ile yapılır.  

    6. Yükümlülerin rapor kararlarına itiraz etmeleri halinde, itiraz dilekçeleri alınarak Sağlık Dairesi Başkanlığına gönderilir.  

    Sağlık Dairesi Başkanlığı Tarafından Yapılacak İşlemler    :  

    1. Raporlar, ön incelemeye tâbi tutulur ve yukarıda belirtilen esaslara uygun olmayan raporlar, eksiklikleri de belirtilerek konsolosluklara iade edilir.  

    2. Eksiksiz gönderildiği belirlenen raporlar; usulüne uygun olarak yapılan tetkik sonucunda;  

        a.  “Askerliğe Elverişlidir.”  

        b. “Er Olarak Askerliğe Elverişli Değildir. Yedek Subay Olarak Askerliğe Elverişlidir.”  

        c. “Er ve Yedek Subay Olarak Askerliğe Elverişli Değildir”  

        ç. “Hakkında kesin karar verilmek üzere, yükümlünün yurtiçinde bir askerî hastanede muayene edilmesi uygundur.”  

        d. “Yurda dönüşte bir askerî hastanede muayene edilmek üzere, ertesi yıla terki uygundur.”kararlarından biriyle en az iki doktor tarafından onaylanır.  

    3. Raporlar onaylanmasını müteakip Askeralma Dairesi Başkanlığına gönderilir.  

    4. Yükümlülerin sağlık durumlarına ilişkin olarak veya rapor onay kararlarına itirazlarına dair alınan yazılar veya dilekçeler, incelenerek mevzuata göre cevaplandırılır.  

    Sağlık Dairesi Başkanlığından, onayı müteakip alınan raporlar, Askeralma Dairesi Başkanlığı tarafından yükümlülerin askerlik şubelerine iletilmek üzere, ilgili askeralma bölgesi başkanlıklarına gönderilir. Askeralma bölgeleri raporları bekletmeden askerlik şubelerine gönderir.  

     Askerlik Şubeleri Tarafından Yapılan İşlemler    :  

    1. Sağlık raporlarının rapor onay kararı, kayıtlara işlenir,askerliklerine karar alınır ve bilahare şahsi dosyalara konulur.  

    2. Yükümlülerin; askerlik işlemleri rapor onay kararlarına göre yürütülür ve bu kararlara göre haklarında yapılacak işlemler bir yazıyla konsolosluklarına ve kendilerine bildirilir.

    3. Sağlık raporları; “Yurda dönüşte bir askeri hastanede muayene edilmek üzere, ertesi yıla terki uygundur.” kararıyla onaylanan yükümlülerin askerlik ertelemeleri, raporun tanzim tarihini takip eden yılın son yoklama döneminin sonuna (31 Ekim ) tarihine kadar yapılır ve bu husus, yükümlülere ve konsolosluklara bildirilir. Ancak, yükümlülerin istekli olmaları halinde bu süre beklenmeden askerî hastaneye sevkleri yapılır.

     Diğer Hususlar   :

    1. Yükümlülerin rapor onay kararına itiraz etmeleri halinde, askerlik işlemlerinin kesin olarak sonuçlanabilmesi için yurda dönmeleri ve bir asker hastanesinde muayene edilmek üzere askerlik şubelerine müracaat etmeleri kendilerine bildirilir. Bu şekilde askerî hastaneye sevkleri yapılanların alacakları sağlık raporlarına göre haklarında kesin işlem yapılır.

    2. İzinle veya başka bir nedenle yurda gelen ve sağlık muayenesinin yapılmasını talep eden yerli ve yabancı yükümlülerin çift tabip veya sıhhi kurul muayeneleri yaptırılır, yabancı yükümlülerin evrakları şubelerine gönderilir. Yabancı ülkelerdeki sağlık muayenelerinin zorluğu, yabancı ülkelerdeki sağlık standartlarının farklı olması nedeniyle daha önceki sağlık raporları “Yurda dönüşünde bir askerî hastanede muayene olmak üzere” onaylananların sevk tehiri süreleri beklenmeksizin veya sevk tehiri süresi bitmiş olsa dahi talepleri halinde müracaat ettikleri askerlik şubelerinin bağlı bulunduğu asker hastanelerine sevk edilirler. Bunlara hiçbir şekilde muayenelerini bulundukları ülkede yaptırmaları tavsiye edilmez.

    3. Daha önce son yoklama görerek askerliklerine karar alınmış er veya yedek subay statüsündeki yükümlülerden, tâbi olduğu celbe katılmayacak şekilde rahatsız olduklarından istirahat veya tedavi gördüklerine dair sağlık kuruluşlarından rapor alanların, raporları ve Türkçe tercümeleri ilgili konsolosluklarca onaylanarak, yükümlülerin nüfus kimlik bilgilerinin açıkça belirtildiği bir ön yazı ile doğrudan MSB Sağlık Dairesi Başkanlığına, MSB Sağlık Dairesi Başkanlığınca da uygun görülen raporlar, istirahat veya tedavi başlangıç ve bitiş tarihleri dikkate alınarak “Sevk Geciktirmesi” şeklinde onaylanarak Askeralma Dairesi Başkanlığına gönderilir.